Desatera

Více jak dvě stě shromážděných desater k seznámení, k zamyšlení i pro poučení.

Jsou to v deseti bodech doporučení, rady, pravidla a příkazy z různých oblastí života.

Pozn.: Text desatera se zobrazí po kliknutí na jeho nadpis.

 

BIBLE SVATÁ - Exodus 20:2-17 a Deuteronomium 5:6-21

 1. V jednoho Boha věřiti budeš.
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
 3. Pomni, abys den sváteční světil.
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
 5. Nezabiješ.
 6. Nesesmilníš.
 7. Nepokradeš.
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
 10. Nepožádáš ani statku jeho.

Biblická náboženství rozšiřují toto desatero na soubor dvanácti posvátných zákonů

"Miluj bližního svého jako sebe samého".

"Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě".

Existuje recept na štěstí, šťastný život a spokojenost ? Možná že ne, ale papež František zkusil shrnout desatero principů, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu.

 1. Žij a nechej žít.
 2. Rozdávej se druhým.
 3. Postupuj životem pokojně.
 4. Zdravým způsobem prožívej volný čas.
 5. Neděle nechť jsou tvými prázdninami – svátkem.
 6. Nacházej nové způsoby na vytvoření důstojných pracovních míst pro mladé lidi.
 7. Respektuj a starej se o přírodu.
 8. Snaž se být pozitivní.
 9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání.
 10. Aktivně usiluj o mír.

Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku? Papež Jan XXIII. nabízí deset podnětů, deset drobných předsevzetí, která můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit "jen pro dnešek..."

 1. Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou.
 2. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat...jenom sám sebe.
 3. Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí... Nejenom na onom, ale také na tomto světě.
 4. Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.
 5. Jen pro dnešek věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.
 6. Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
 7. Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval.
 8. Jen pro dnešek si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.
 9. Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.
 10. Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu. Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu.
 1. Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry.
 2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou.
 3. Tobě byla svěřena země jako zahrada: Pečuj o ni s moudrostí.
 4. Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala zcela bez nich.
 5. Užívej věci s mírou, protože marnotratnost nemá budoucnost.
 6. Je ti dáno poslání odhalit mystérium pokrmu: Aby se život naplnil životem.
 7. Přetrhni uzel násilí, abys porozuměl, jaké jsou zákony existence.
 8. Pamatuj, že svět není jen odrazem tvé představy, ale nosí v sobě vyobrazení Nejvyššího Boha.
 9. Když porážíš strom, nechej jeden výhonek, aby život pokračoval.
 10. Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svou hodnotu.
 1. NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE. „Já jsem Hospodin, tvůj bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy mimo mne,“
 2. NEZOBRAZÍŠ SI BOHA ZPODOBNĚNÍM NIČEHO.“Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
 3. NEUŽIJEŠ JMÉNO HOSPODINA SVÉHO BOHA NADARMO. „Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil mého jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.“
 4. PAMATUJ NA SOBOTNÍ DEN, ABY TI BYL SVATÝ. „Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěcený Hospodinu, tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci- ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.“
 5. CTI SVÉHO OTCE I MATKU. „Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj bůh.“
 6. NEZABIJEŠ. „Nezabíjej.“
 7. NESESMILNÍŠ. „Necizolož.“
 8. NEPOKRADEŠ. „Nekraď.“
 9. NEPROMLUVÍŠ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ. „Nelži o svém bližním,“
 10. NEBUDEŠ DYCHTIT PO NĚČEM, CO PATŘÍ TVÉMU BLIŽNÍMU. „Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla- nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“

www.zjeveniprodnesek.cz

 1. Já jsem hospodin, není jiný bůh než já.
 2. Nebudeš si vytvářet mé napodobeniny a klanět se jim.
 3. Mé jméno je svaté. Neber jej nadarmo.
 4. Pamatuj na můj sobotní den, protože mi patří.
 5. Miluj a cti své rodiče.
 6. Nezabiješ ani slovem.
 7. Nesesmilníš ani v mysli.
 8. Veškerý majetek tvých bližních bude pro tebe nedotknutelný.
 9. Lži a pomluvy ti budou cizí.
 10. Nedychti po ničem, co patří někomu jinému.

Právní strukturou islámu je sbírka zákonů šaríja stojící na těchto základních principech

 1. Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.
 2. Všichni muslimové jsou nadřazení všem nemuslimům.
 3. Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže.
 4. Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.
 5. Muslim se může rozvést jednoduchým oznámením ženě, že se s ní rozvádí.
 6. Muslimka se může rozvést podáním žádosti u soudu, kde musí obhájit důvody rozvodu.
 7. Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu svědectví muslimského muže.
 8. Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.
 9. Nemuslim nesmí veřejně kritizovat žádný aspekt islámu.
 10. Muslim (muž či žena) nesmí urážet svatou knihu Proroka a nesmí opustit islámskou víru.
 1. Bydlení
  Vyhýbejte se bydlení v sídlištních (panelových) domech, řadové zástavbě a větších městech (nad 30 tisíc obyvatel) obecně. Neztrácejte kontakt s přírodou a pravidelně vycházejte do lesa.
 2. Soběstačnost
  Co nejvíce věcí si dělejte sami a snažte se být co nejvíce energeticky i komoditně (výrobně) soběstační. Co nejčastěji si sami vařte jídlo ze základních (pokud možno vlastnoručně
 3. Lokální orientace
  Využívejte služeb místních podniků a vyhýbejte se nákupu ve velkých marketech. Pokud není nazbyt, volte alespoň ty „ecologicaly more friendly“. Snažte se dobře obeznámit s každým
 4. Dobrovolná skromnost
  Omezte zbytečné materiální nároky Vaší rodiny, neplýtvejte energiemi, třiďte odpad a kompostujte (pokud máte zahradu). Vyhýbejte se užívání všeho „na jedno použití“. Zásadně
 5. Alternativní zdroje energie
  Nepodporujte ropné lobby a globální změny klimatu zbytečnou jízdou automobilem. Zajímejte se o přirozené a alternativní zdroje energie (např. dřevo, solární energie apod.) a svým
 6. Humanizace
  Všude a vždy dávejte přednost osobnímu kontaktu před elektronickými komunikačními prostředky či automatem. Snažte se co nejvíce poznat s lidmi, se kterými jste ve styku. Pevně
 7. Aktivismus
  Sdružujte se s ostatními příznivci ekoetického desatera a šiřte pravdu prostřednictvím kolektivních, koordinovaných a nenásilných akcí. Používejte taktiku občanské neposlušnosti a
 8. Informace
  Dávejte přednost hlubším reportážím a studiím před útržkovitými a povrchními zprávami komerčních médií. Nesledujte televizi, zvláště se pak vyhýbejte reklamám (ztlumte zvuk a dívejte
 9. Výchova
  Snažte se ušetřit děti televize, rychloobslužných restaurací a dalších nebezpečných produktů konzumní kultury a pokuste se jim tato nebezpečí vysvětlit. Umisťujte je do alternativních
 10. Bdělost
  Vyhýbejte se, pokud možno, denní rutině. Snažte se dělat každý den co nejvíce věcí jinak a s maximální pozorností a důkladností. Buďte neustále bdělí před nástrahami všech systémů

Na závěr důležité upozornění. Nejedná se o žádné normativní dogma – spíše námět k zamyšlení a vlastní reflexi… Tak to tak také berte prosím…a v diskuzi buďte kritičtí !

Kniha Viktora Fischla: Hovory s Janem Masarykem

 1. Člověče, snaž se mít rád lidi! Mysli víc na ně než na sebe. A pamatuj si, kdykoliv někomu pomůžeš – někomu, kdo si to zaslouží – budeš mnohem šťastnější. Tohle je první přikázání.
 2. Budeš si opakovat první přikázání desetkrát za den! Budeš si taky říkat třikrát denně k snídani, k obědu a k večeři, že nechceš být kříženec mezi Einsteinem a Napoleonem. Taky že tohle není důležité, protože ono i nejmenší kolečko v mašině je důležité a dělá svou práci, když se pořádně točí. Zkrátka, musíš mít v sobě co nejvíce pokory. Poněvadž pak tě nebude žádný úspěch žrát. Nebudeš myslet na bobkové věnce, ale na to, abys byl užitečný.
 3. Proboha tě prosím, člověče, směj se taky někdy! Já vím, že život není zrovna cirkus, ale taky to není mučírna. Tak proč ksakru musíš dělat dojem, že jsi utekl z nějakého kusu od Ibsena? A moc nehloubej. Ono by to i s Hamletem dopadlo líp, kdyby se byl někdy taky zasmál.
 4. Zkus dělat, co opravdu děláš rád. Když nemůžeš být astronom ve dne, tak se dívej na hvězdy aspoň v noci.
 5. Nebuď numizmatik! Ono je mnohem lepší sbírat zkušenosti a silné zážitky než prachy!
 6. Koukej kolem sebe na každém kroku a nauč se těšit z malých věcí! …
 7. (bylo to za sedmé?) Zajímej se o co nejvíc věcí! O všechno! A hlavně o každého. Ono se i na tom nejnudnějším chlapovi najde něco zajímavého.
 8. Nerozčiluj se! …
 9. Musíš mít nějakého koníčka! Třeba se nauč zpaměti jízdní řády všech vlaků na celém světě. To je mi jedno. Ale mít koníčka je náramně důležitá věc. Pomůže to člověku, aby taky někdy vypřáhl.
 10. Ale počkejte. Já to nemůžu namačkat všechno do desatera přikázání. On člověk musí dělat moc a moc věcí, když chce být šťastný. Tak lituju…. Spočítejte si to sám. Tak: nikomu nic nezáviďte. Ono to nepomůže. Nezavírejte se nikdy do své skořápky, ať je sebekrásnější. Tělo chce být taky šťastné. Tak s ním choďte na čerstvý vzduch. Zdraví je náramně důležitá věc…. A znovu: neuzavírat se do sebe. To je to nejhorší. Ale to se ví, tohle je zas jen to, co jsme řekli v prvním přikázání.

Zkus to, člověče, mít rád lidi. Když je budeš mít opravdu rád, budeš vždycky radši dávat než brát. A dávat, to neznamená jen rukavice k svátku a bačkory k Ježíšku. To znamená dávat taky to, co je v tobě. Tady a tady (ukázal na srdce a na hlavu). To dobré. To nejlepší, co je v tobě. Dělit se o život, to je ono.

Jo, ale ještě jedna věc. Za sedmadvacáté. Nemysli si, že podle tohohle receptu budeš zaručeně šťastný člověk. Ono se k tomu potřebuje taky trochu štěstí. Potřebuje se k tomu například trochu tohohle vzácného koření, kterému se říká láska. A tohle nedostanete na lístky. A taky to nekoupíte na černém trhu. Na to musíte mít štěstí…

Tomáš HALÍK

 1. Podle Aristotela je demokracie formou přátelství mezi lidmi. Rozvíjet kulturu vztahů mezi lidmi, vědomí odpovědnosti za druhé a za celek, posilovat odvahu důvěřovat a úsilí stávat se hodným důvěry. Překonávat lhostejnost a sobectví, odmítat hrubost a násilí.
 2. Učit se dialogu a vytvářet pro něj prostor ve veřejném životě a předpoklady v postojích lidí – zejména učit příkladem respektu k důstojnosti druhého i k jeho odlišným názorům a východiskům. Pluralita a odlišnost mají vést k vzájemnému obohacení a komplementaritě (dvojice pohledů, postojů), vzájemné poznávání a kultura dialogu je prevencí konfliktů.
 3. Uvědomovat si, že největším bohatstvím společnosti jsou nadaní a vzdělaní lidé. Vzdělání musí být absolutní prioritou. Je třeba vytvořit pro tvůrčí práci ve vědě, školství a kultuře takové podmínky, aby nedocházelo k „odsávání mozků“.
 4. Aktivně se stavět proti nejnebezpečnějšímu sklonu národní mentality – provincionalismu. Zejména mladým lidem otvírat všechny možnosti poznávat svět kolem nás. Namísto „čecháčkovství“ a šovinistického sebezahledění pěstovat vědomí, že jsme především Evropané a občané světa, že naše češství musí být kvalitním a harmonickým začleněním hry na jeden nástroj do velkého orchestru.
 5. Posilovat právní kulturu, výchovu k právnímu cítění i vymahatelnost práva. Masarykovo heslo „nebát se a nekrást“ je stále aktuální; mnozí dnes žijí podle zásady „nebát se krást“. Proti vysoké míře krádeží, neúcty k obecnímu i soukromému majetku (od tunelování podniků po bytové loupeže, krádeže aut apod.) postupovat všemi prostředky od etické výchovy v rodinách a školách po lépe fungující policii a soudy. Nesmiřovat se s všudypřítomnou korupcí.
 6. Vážit si morálně-kulturních institucí, nesoucích hlavní odpovědnost za „morální ekologii“ (univerzity, církve, svobodná média) a pomáhat jim, aby co nejlépe plnily toto nezastupitelné poslání pro celek společnosti – dbát také o to, aby nebyly zahleděny jen do sebe a nestaraly se jen o vlastní zájmy a vlastní členy. Jejich povinností je kultivovat celek společnosti, vystupovat aktivně ve veřejném prostoru, obohacovat veřejné diskuse o nejpodstatnějších hodnotách a problémech.
 7. Výchovou, příkladem, morální i materiální podporou vytvářet podmínky pro stabilní rodiny a manželství – přirozená rodina, založená na odpovědném vztahu muže a ženy, ochotných plodit a kvalitně vychovávat děti je naprosto nezastupitelná a je nenahraditelnou nejdůležitější institucí společnosti. Statečně hájit tuto pravdu, ale vytvářet důstojné podmínky i pro lidi, kteří z nějakého důvodu v přirozené rodině nežijí.
 8. Pečovat odpovědně o kulturní dědictví i přírodní bohatství.
 9. Všemi prostředky (etická výchova na školách, kvalifikovaná veřejná debata, dobrá legislativa apod.) předcházet nebezpečnému zneužívání možností, které přináší a přinese věda a technika (zejména v oblasti lékařského výzkumu – genetické manipulace, klonování lidských jedinců apod.).
 10. Věnovat pozornost problémům starých lidí, pečovat o mezigenerační odpovědnost a dialog – je nutná prevence proti nebezpečí „age-ismu“, „války generací“ a zabránit možným ničivým zbraním této války (nepřipustit legalizaci aktivní „euthanasie“).

S vědomím našich práv, daných Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, předkládáme následující požadavky, jejichž splnění je nutné k obnovení funkční demokracie v České republice. (předkladatel: Demos2013@email.cz)

 1. časové omezení výkonu mandátu poslance, senátora, zastupitele v krajích a obcích nad 50 tisíc obyvatel maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období;
 2. zamezení slučování veřejných funkcí v jedné osobě, včetně funkcí v představenstvech a dozorčích radách státních a polostátních podniků, ve zdravotních pojišťovnách a dalších státních a veřejných institucích. Tzn., že občan České republiky má právo vykonávat pouze jednu veřejnou funkci;
 3. důsledné oddělení moci zákonodárné od moci výkonné - člen vlády nesmí vykonávat mandát poslance, senátora, zastupitele v kraji či obci nad 50 tis obyvatel;
 4. omezení imunity zastupitelů na úrovni Parlamentu ČR výhradně na dobu výkonu jejich mandátu a skutečností s výkonem tohoto mandátu spojené;
 5. zakotvení povinnosti státního či veřejného orgánu projednat obsah petice podané v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním a o výsledku projednání písemně informovat předkladatele petice;
 6. zakotvit zákonnou povinnost majetkového přiznání pro všechny veřejně činné osoby a osoby jim blízké, včetně úředníků na všech řídících pozicích s jasným stanovením lhůt pro plnění této povinnosti. Nepřiznaný majetek propadne automaticky státu;
 7. přijetí Služebního zákona a jeho zavedení do praxe. Obsah zákona musí jasně stanovit kvalifikačně-profesní požadavky, povinnosti a odpovědnosti, včetně odpovědnosti hmotné a zakázat úředníkům výkon jakékoliv politické funkce na úrovni státu či samosprávy;
 8. prodloužení promlčecích lhůt pro trestné činy v privatizaci národního majetku, a to neprodleně;
 9. vyloučení jakýchkoliv restitučních nároků jdoucích před únor 1948 zajištění absolutní svobody informací při nakládání s veřejnými prostředky pod sankcí neplatnosti smluv, a to včetně souhlasu příjemce dotace z jakýchkoliv veřejných prostředků a souhlasu jeho případných subdodavatelů se zveřejněním jejich úplného účetnictví.;
 10. zajištění absolutní svobody informací při nakládání s veřejnými prostředky pod sankcí neplatnosti smluv, a to včetně souhlasu příjemce dotace z jakýchkoliv veřejných prostředků a souhlasu jeho případných subdodavatelů se zveřejněním jejich úplného účetnictví.
 1.     Tvůj oponentnení nepřítelem alepartnerem při hledání pravdy. Účast v dialogu vyžaduje trojí úctu: úctu k pravdě, k
       druhým a k sobě. Respektuj i jejich pořadí.

  2. Snaž se druhým porozumět. Své argumenty vytvářej z pohledu posluchačů. Sebe nepotřebuješ přesvědčovat.

  3.  Mluv jen tehdy, máš-li k věci co říci. Šetři časem svým i ostatních a své sdělení si řádně promysli a připrav.

  4.  Aby bylo účinné mělo by být tvé sdělení stručné, strukturované, srozumitelné a sdělné.

  5.  Mluví jen jeden. Naslouchej ostatním a snaž se pochopit podstatu jejich sdělení.

  6.  Netriumfuj, neironizuj a nepoučuj své partnery v diskuzi, respektuj osobnost a osobní důstojnost oponentů.

  7.  Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument. Každé tvrzení, které není samozřejmé, musíš doložit.

  8.  Jako první uváděj argumenty, popis situace, potom varianty, návrh vždy až na konec. Nejvýznamnější argument patří na
       závěr. Oslovuj rozum i emoce svých posluchačů.

  9.  Drž se tématu, neutíkej od něj.

  10. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo a nezaměňuj dialog s monologem.

společenství profesionálů v oblasti komunikace: www.agora-praha.cz

 1. Buďme partnerem do diskuse.
 2. Snažme se druhému porozumět, i když třeba nebudeme souhlasit.
 3. Kdo s námi nesouhlasí, není proto ještě nepřítel.
 4. Suďme názory, ne ty, kdo je vyslovují.
 5. Vyjadřujme myšlenky co nejpřesněji. Ostatní nám do hlavy nevidí, čtou pouze to, co je napsáno.
 6. Buďme zodpovědní za své výroky. Diskuse je veřejná, mysleme vždy na ty, kdo ji jenom čtou.
 7. Vyjadřujme se svobodně, ale k věci.
 8. Diskutujeme otevřeně, ale slušně. Nikdy nesnižujme důstojnost partnera.
 9. Pozor na emoce. V internetové diskusi scházejí gesta, mimika, intonace hlasu. V hodnocení nálady partnera či emotivního zabarvení výroku se můžeme snadno mýlit.
 10. Dodržujme zákony a Pravidla signály.cz

https://www.signaly.cz/info/pravidla).

Vybráno z knihy "Sekl se Orwell o dvacet let?" od autora Benjamina Kurase

 1. Kontextová trivializace –čím víc bezkontextových informací dostáváme, tím jsme zmatenější, ovlivnitelnější a manipulovatelnější. Nepřítomnost kontextu působí stres, neurózu, schizofrenii, depresi a beznaděj.
 2. Kulturní warholizace – odbourávání kriterií a smyslu pro kvalitu, talent, profesionalitu a pracovní etiku.
 3. Hodnotová postmodernizace – základem je mluvit a dělat věci, o nichž nejen nic nevíme, nýbrž se ani dozvědět nechceme, protože to nepotřebujeme, neboť každý přirozeně všechno “ví“..
 4. Významová linguinizace – je to jazyk, jehož jedna polovina neznamená nic a druhá polovina znamená něco opačného.
 5. Právní saltomortalizace – právo zvýhodňuje pachatele před oběťmi s vydáváním nespočetných a nesmyslných zákonů.
 6. Sociální inspektorizace – vydávání nepřehledného množství zákonů, regulací, nařízení a iniciativ, na jejichž výkon musí dohlížet neustále rostoucí armáda inspektorů, kontrolorů, revizorů a referentů.
 7. Pouliční kamerizace – chodci v obchodních centrech jsou v kamerovém záběru téměř nepřetržitě, rozšiřují se raketovou rychlostí pouliční kamery a kamery pro měření rychlost u cest se záznamem.
 8. Instituční vydřidušizace – úřední odebírání peněz, jemuž se občan nemůže bránit – daně, cla, poplatky, exekuce…
 9. Ústavní vandalizace – znehodnocování ústavy, znevažování voleného parlamentu, odbourávání ústavního propojení prezident-vláda-parlament, zneuctění právního systému soudy.
 10. Ekonomická globalizace – čím dal menší počet lidí v čím dal větších korporacích ovládá čím dal větší teritoria – Světová banka(WB), Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová obchodní organizace (WTO).
 1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.
 2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.
 3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou Energetickou burzu pouze prodej přebytků (sociální tarif).
 4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti.
 5. Obnovení národního zpracovatele ropy a nevyužívat rafinérie jiných států.
 6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.
 7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.
 8. Přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.
 9. Snížení neúčelných výdajů státu zrušením plateb politickým neziskovkám a zastavení předražených armádních zakázek ze zahraničí.
 10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR. Zavedení daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných divident z ČR nadnárodními korporacemi.
 1. Jan Hus byl vyzáblý, bradatý horlivec s fanatickým žárem v oku.
 2. Císař Zikmund vybavil Husa glejtem pro cestu do Kostnice, ale pak jej hanebně zradil.
 3. Hus zavedl přijímání svátosti podobojí – tedy vína i chleba všemi věřícími.
 4. Husovu smrt zavinil především jeho neústupnost a neochota alespoň revidovat některá svá tvrzení.
 5. Německý císař Zikmund byl nejlítější hubitel české země.
 6. Žižka byl původně lapka a husitské vojsko ničím jiným než velikou loupežnou rotou.
 7. Při zbabělém útěku z bitvy u Domažlic ztratil kardinál Cesarini svůj rudý klobouk.
 8. Husitské války zemi nevýslovné zbídačily.
 9. Lipanskou porážku zavinil svým útěkem hejtman Jan Čapek ze Sán.
 10. Bitvou u Lipan husitské hnutí skončilo.
 1. Pozor na vyzvědače.
 2. Nedůvěřuj neznámému.
 3. Nemluv s nikým a nepiš o opatřeních obrany státu.
 4. Nestrp, aby tak činili jiní.
 5. Dej na místě zajistit zvědavce.
 6. Ženo, nesděluj nikomu zařazení svého muže a neprozrazuj odkud píše.
 7. Zabraňuj rozšiřování poplašných zpráv.
 8. Všímej si osob v nejbližším okolí a sleduj jejich činnosti.
 9. Sleduj nápadné jevy kolem sebe (ohně, rakety, poštovní holuby atd.)
 10. Svá pozorování hlas ihned bezpečnostním a vojenským orgánům.
 1. NEVÍME
 2. NEZNÁME
 3. NEMÁME
 4. NEDÁME
 5. NEUMÍME
 6. NEROZUMÍME
 7. NEPRODÁME
 8. NEPOMŮŽEME
 9. NEZRADÍME
 10. NEZAPOMENEME.

(původně byla psána česky, vyšla latinsky. Stanovuje obecně platné vyučovací zásady)

 1. Učit se musí od mládí.
 2. Povinná školní docházka (chytří, hloupí, chudí, bohatí, …).
 3. Názorné vyučování.
 4. Nutnost určitého stupně vzdělání, horlivost.
 5. Přiměřenost látky k věku.
 6. Vše převádět do praxe.
 7. Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu.
 8. Nutnost stálého opakování.
 9. Žák má být současně učitelem.
 10. Vyučování má být zábavné.
 1. Nevypravuj všeho, co víš; nevěř všemu, čeho se doslýcháš; nežádej všeho, co vidíš; nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen : a buď opatrný.
 2. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví, poslouchej; když tobě co poroučí, buď mu po vůli.
 3. Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebování.
 4. Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!
 5. Máš býti také udatný, prácem čilý, zanechej prázdně lenochům.
 6. Štěstěna bývá nestálá; přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
 7. Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li; bídnému pomáhej, můžeš-li.
 8. Urazil-li tě kdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty komu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.
 9. Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.
 10. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti.

1.  Usilujeme o společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životním u prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince.
2.  Smyslem vzdělávání je, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.
3.  Chtít se učit je přirozené a kvalitní vzdělávání z toho vychází. Bez vnitřní motivace se nerozvíjí sebeúcta, odpovědnost a samostatnost.
4.  Kvalitní učení a rozvoj osobnosti probíhá výhradně v prostředí vzájemnosti, bezpečí, důvěry a smysluplných podnětů.
5.  Učíme se od sebe navzájem. Interakce v kulturně, sociálně, věkově i jinak různorodé skupině tomu napomáhají.
6.  Každý se učí jinak. Proto považujeme za nezbytné respektovat potřeby každého jedince a poskytovat mu podporu k nalezení jeho vlastní cesty.
7.  Vzdělavatel je průvodcem na cestě vzdělávání. Je zodpovědný za vytváření podmínek, prostředí a podnětů.
8.  Vzdělavatel poskytuje cílenou zpětnou vazbu, která napomáhá učení a rozvoji osobnosti.
9. Jen společnou péčí všech vytvoříme prostředí, kde vzdělávání bude kvalitní a pro každého. Rolí státu je zajistit svobodu a spravedlnost ve vzdělávání.
10. V konečném důsledku každý člověk odpovídá za své vzdělávání sám.

 

 Stálá konference asociací ve vzdělávání                                                                                                    http://desateroskav.cz/10

(autor - MŠMT)

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 

 1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi roků a jak se jmenují rodiče.
 2. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.
 3. Umím si urovnat věci na stole, umím si správně uložit věci do aktovky, umím si uklidit hračky.
 4. Umím správně držet tužku v ruce při kreslení, umím malovat barvami.
 5. Dokážu správně pojmenovat barvy.
 6. Dokážu správně držet nůžky a vystřihovat.
 7. Před každým jídlem a po použití WC si umývám ruce.
 8. Umím se sám svléknout, obléknout, obout si boty a zavázat tkaničky.
 9. Dovedu poslouchat maminčino nebo tatínkovo vyprávění v klidu a se zájmem.
 10. Pozorně sleduji pohádky i filmy a umím o nich vyprávět rodičům.
 1. Nezáleží na tom, zda jsi velký nebo malý, černý nebo bílý. Všichni jsou stejně důležití.
 2. Máš právo žít se svými rodiči, žít v rodině.
 3. Nikdo ti nesmí ubližovat. Nikdo tě nesmí tělesně a duševně týrat.
 4. Máš právo učit se a vzdělávat.
 5. Máš právo říkat, co si myslíš. Máš právo na svůj názor.
 6. Máš právo na ochranu zdraví. Nikdo ti nesmí nabízet ani nutit alkohol, drogy, nic, co ti může ublížit.
 7. Máš právo na život v bezpečí. Právo na ochranu před násilím a špatným zacházením.
 8. Máš právo na svůj volný čas. Máš právo si hrát.
 9. Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a nadání.
 10. Máš svá práva. Ale máš i své povinnosti.
 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.
 2. Nebojte se být přísní, cítím se tak bezpečněji.
 3. Nedovolte, abych si vytvořilo špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem.
 5. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání, potřebuji se někdy naučit snášet obtíže.
 6. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte, že se necítím dobře, když se sliby nedodržují.
 7. Nebuďte nedůslední.
 8. Neříkejte, že mě nemáte rádi, když dělám věci, které se vám nelíbí.
 9. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
 10. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám snad říkat nemusím, že ne?
 1. Aktovku a deníček prvňáčka kontroluji denně za jeho přítomnosti.
 2. Denně kontroluji penál s ořezanými tužkami a pastelkami.
 3. U prvňáčka budu vyžadovat správnou a jasnou výslovnost, aby si neosvojil zbytečně chyby.
 4. Vedu dítě k samostatnosti, ale při přípravě školních potřeb mu pomáhám. Všechny školní potřeby společně rovnáme do aktovky na správná místa.
 5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci.
 6. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky. Měla by být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát deset až patnáct minut.
 7. Denně si s prvňáčkem povídám o tom, co prožil ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
 8. Své dítě chválím a povzbuzuji i za drobné úspěchy. Nebudu se zlobit, když se mu ve škole něco nepovede.
 9. Veškeré pomůcky do školy opatřím jménem prvňáčka.
 10. Svému dítěti budu věnovat dostatek času.

(Mateřská školka Pod Horkou, Muchova 223, 403 39 Chlumec)

 1. Snažit se, aby se děti v naší školce cítily jistě a pohodově.
 2. Vybírat nejvhodnější a nejlaskavější slova.
 3. Naplňovat děti nadšením k životu a zájmem o nové poznatky.
 4. Dodržovat to, co bylo dětem slíbeno.
 5. Děti respektovat a mít s nimi trpělivost.
 6. Nezlobit se na ně za jejich chyby, protože z chyb se nejvíc naučí.
 7. Snažit se chovat ke všem stejně a pozorně.
 8. Dát dětem jasná a spravedlivá pravidla.
 9. Nebát se hledat oporu a pomoc u svých spolupracovníků.
 10. Nezapomínat na náš pracovní vývoj, vstřebávat nové informace.
 1. Pro dítě je nejdůležitější vytvoření laskavé atmosféry, dítě musíme povzbuzovat a ne jen kritizovat.
 2. Rodič a dítě musí spolupracovat.
 3. Dítě se má co nejvíce nacházet v prostředí, kde se něco děje, tehdy si také více zapamatuje.
 4. Dítěti je třeba klást přiměřené cíle, protože úspěch je pro dítě největším pozitivním oceněním.
 5. Rodič má používat pouze pozitivní příklady.
 6. Když je dítě soustředěno na určitou činnost, rodiče by jej neměli přerušovat, pokud to není nutné.
 7. Úlohy, hry a cvičení je třeba s dítětem co nejvíce procvičovat.
 8. Dítěti je třeba dávat užitečné úlohy, pomáhat mu hledat a rozvíjet nové zájmy.
 9. Rodič by měl dávat dítěti přímou pozornost - dítě cítí, že jej rodič sleduje a poslouchá.
 10. Rodič by měl být vůči dítěti otevřený, být pro dítě chápavým a tolerantním partnerem.
 1. Dítě, které je milováno, je schopno lásky.
 2. Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
 3. Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
 4. Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
 5. Dítě, které je chváleno, získává sebedůvěru.
 6. Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze učí trpělivosti.
 7. Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
 8. Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
 9. Dítě, které je bito, se naučí prát se.
 10. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.

Jaké další vlastnosti by měl mít dobrý učitel podle společnosti EDUin;Zdroj: https://ona.idnes.cz/jak-poznat-dobreho-ucitele-d0a-/deti.aspx?c=A150910_101039_dieta_pet

 1. Nevyvyšuje se se nad dětmi, ale bere je jako partnery v učení.
 2. Vyučuje danou látku zábavně a v širších souvislostech.
 3. Pracuje s dětmi individuálně, aby se během výuky navzájem nezdržovaly.
 4. Umí je motivovat tak, aby věděly, že učení není samoúčelné.
 5. Vede je ke vzájemné spolupráci, a ne k soupeření.
 6. Hravě v dětech rozvíjí přirozenou zvídavost a aktivitu.
 7. Učí je, aby se dokázaly samostatně rozhodovat, a aby věděly, že jsou odpovědné za to, co udělají.
 8. Je vnímavý k náladám ve třídě, pohotově řeší případnou krizovou situaci.
 9. Poskytuje jim pocit důvěry a bezpečí.
 10. Otevřeně komunikuje s rodiči o výchově a dění ve škole.

Státní zdravotní ústav, Praha 2001, www.nahradnirodina.cz

 1. Obrníme se klidem a velikou trpělivostí -víme, že dítě nám to nedělá naschvál.
 2. Stále hledáme dobré stránky našeho dítěte, za které můžeme dítě pochválit, mluvíme o nich a posilujeme je (mezi všemi těmi průšvihy se snadno ztratí to, co dítě udělalo dobře).
 3. Místo zadávání úkolů raději s dítětem aktivně a v klidu spolupracujeme. Máme je tak na očích, pomáháme mu soustředit se na cíl a dáváme mu jistotu, že nám na něm záleží.
 4. Práci a činnost dělíme na velmi krátké časové úseky, cca 10-15min., které prokládáme odpočinkem. Odpočinek je dobré spojit s nějakým pohybem.
 5. Dbáme na to, aby dítě každý den mělo možnost vybít svou „přebytečnou“ energii v pohybu a volných hrách (ale pozor - organizované kroužky k tomu nejsou příliš vhodné).
 6. Dovolíme mu vrtět se na židli či pracovat v různých polohách: vkleče, vleže na koberci apod. Je-li to možné, požádáme učitele, aby se mohlo dítě čas od času projít i během hodiny.
 7. Spolupracujeme se školou, ptáme se na úspěchy našeho dítěte, žádáme, aby dítě mohlo sedět co nejblíže učiteli a pokud možno co nejdál od rušivých podnětů.
 8. Dbáme na celkové dobré zdraví dítěte, aby nebylo zbytečně zatěžováno dalšími potížemi.
 9. Nenecháváme dítě s jeho průšvihy a neúspěchy samotné, šetrně je s ním probíráme, hledáme cesty, jak to příště udělat lépe.
 10. Včas uvažujeme o vhodném budoucím povolání dítěte. Intelektová kapacita dětí s ADHD se neliší od ostatních dětí, musíme však zvažovat zejména míru jejich aktivity – tyto děti často bývají spokojené spíše v praktickém povolání. Nejdůležitější je jejich spokojenost s pracovní činností.

(převzato z The Computer Ethics Institute)

 1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného.
 2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí.
 3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí.
 4. Nepoužiješ počítače ke krádeži.
 5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví.
 6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil (a).
 7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí.
 8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného.
 9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil (a).
 10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.
 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž by jsi o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
 1. Všichni jsme lidé. Nikdy nezapomínej, že ten, kdo čte tvůj příspěvek je člověk – osoba, kterou můžeš snadno urazit a ponížit.
 2. Řiď se na Internetu stejnými pravidly jako v reálném životě. Tedy chovej se eticky.
 3. Uvědom si, kde se zrovna nalézáš. Nejdříve se dívej kolem sebe, pak se projev.
 4. Měj ohled na ostatní. Zvaž, kdy je dobré použít přímý email (oslovit přímo) a kdy umístit příspěvek do veřejné diskuse. Piš příspěvky, které jsou k věci. Máš-li příspěvek na jiné téma, najdi pro něj vhodnou diskusní skupinu.
 5. Nedělej ostudu sám sobě. Zkontroluj si po sobě pravopis. Piš o tom, čemu rozumíš a tak, aby to dávalo smysl.
 6. Poděl se o své znalosti. Znáš-li odpověď na kladené odborné otázky, pak ji poskytni.
 7. Měj svou vášeň pro diskuse pod kontrolou. Neodpovídej na provokativní příspěvky. Nenadávej ostatním za chyby v českém nebo anglickém jazyce.
 8. Respektuj právo na soukromí druhého.
 9. Nezneužívej svou moc (například i expertní znalosti). Čím více jí máš, tím je důležitější, abys s ní zacházel citlivě a korektně.
 10. Odpouštěj chyby ostatním. Bůh nám odpustil víc!
 1. Důležité jsou pravidelné aktualizace celého počítače. Ty je nutné stahovat pro operační systém, bezpečnostní bránu (firewall), antivirus i další programy.
 2. Některé viry dokážou bezpečnostní software v PC zablokovat. Proto je vhodné pravidelně kontrolovat, zdali funguje.
 3. Škodlivé programy se často šíří prostřednictvím nevyžádané pošty. Pokud nevíte, od koho e-mail je, nikdy nestahujte jeho přílohu a neklikejte na žádné odkazy.
 4. Pozor je nutné dávat na e-maily, v nichž odesílatel požaduje, abyste se přihlásili na nějakou webovou stránku a aktualizovali informace o vašem účtu.
 5. Při zadávání přístupových hesel na internetových stránkách je nutné kontrolovat, zda je web zabezpečený. To poznáte například podle ikonky zámečku na liště internetového prohlížeče nebo tak, že adresa webové stránky začíná zkratkou https, kde „s“ znamená bezpečná.
 6. Citlivé osobní informace zadávejte pouze na internetových stránkách, které bezpečně znáte.
 7. Do e-mailů nepatří důvěrné informace, jako je například číslo kreditní karty nebo heslo k bankovnímu účtu. Elektronickou poštu totiž může zachytit útočník.
 8. Firewall dovoluje lépe zabezpečit operační systém. Méně zkušení uživatelé by jej rozhodně neměli vypínat. Při nedostatečných znalostech je vhodné jej nechat pracovat v automatickém režimu.
 9. V internetových kavárnách a na cizích počítačích se nepřihlašujte do internetového bankovnictví. V počítači mohou být nainstalované keyloggery.
 10. Obezřetnost je nutná při připojení k nezašifrovaným bezdrátovým sítím. Ty totiž může kdokoliv odposlouchávat, a získat tak přístup ke všem datům v cizím počítači.

 

 1. Samotná Facebook aplikace není přínosná. Facebook je očividně předurčen k tomu, aby přidával funkce z jakékoliv konkurenční sociální sítě ve snaze převzít vládu - snaží se být vším pro všechno a pro všechny.
 2. Facebook není otevřený web. Facebook  tvrdí,  že vaše data vlastní a je jediným jejich zdrojem, ale tato všechna data jsou veřejně dostupná. Připravujeme se o soukromí.
 3. Je hodně těžké smazat účet na Facebooku. Nikdo vám nezaručí, že Facebook opravdu smaže vaše data a navíc si je může uchovávat každá aplikace, kterou jsme kdy použili. Naše stopy na facebooku zůstávají  i po smazání účtu.
 4. Facebooku se nedá věřit.  Jako příklad uveďme nedávno představené tlačítko „Like“, které jen usnadňuje spammerům cestu do našeho profilu a oni tak mohou jednoduše spamovat naši síť. Lajky už stejně nic neznamenají.
 5. Všechna svá data na Facebooku sdílíme s aplikacemi, které jsme si nainstalovali. To znamená, že všechny naše údaje – a opravdu všechny – musejí být považovány za veřejné, kromě stavu, kdy by jsme nikdy nepoužili žádnou aplikaci. Přitom Facebook využívá naše data.
 6. Facebook je tyran. Mnoho nechtěné a cílené inzerce. Žrout času, který ničí mozek a nesvědčí zdraví. Zkresluje informace pro zjištění, co je důležité a kazí pohled na svět.
 7. Facebook předvádí model ‚když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Facebook nás přiměje k tomu, aby jsme sdíleli informace, které by jsme zřejmě jinak nezveřejnili, a pak je dá k dispozici všem. Protože zpeněžuje informace o nás kvůli reklamě, rovná se to navádění uživatelů, aby o sobě dávali informace inzerentům.
 8. Facebook otevřeně vyhlásil válku soukromí. Lidé považují za příjemné nejen prosté sdílení většího množství různých informací, ale také jejich zveřejnění a sdílení s více lidmi. Takto ale nepoznáme dobře lidi, kteří se chtějí „přátelit“ a nepoznáme opravdové přátele.
 9. Od počátku Facebooku se objevují otázky ohledně etiky využívaní dat z Facebooku pro získávání e-mailových hesel a čtení soukromé pošty, aby tak zdiskreditoval své konkurenty.
 10. Pravidla používání Facebooku jsou naprosto jednostranná. Začneme s tím základním. Pravidla použití tvrdí, že Facebook nevlastní jen vaše data (oddíl 2.1), ale když je nebudete udržovat aktuální a přesná (oddíl 4.6), může být váš účet zrušen (oddíl 14). Můžete samozřejmě tvrdit, že ta pravidla existují jen proto, aby chránila zájmy Facebooku a v praxi nejsou vynucována, ale v kontextu s dalšími jejich aktivitami je tahle ochrana velmi slabá. A nakonec si řekněme upřímně, nikoho nezajímá, co si právě my myslíme a číst co děláme.
 1. Skaut ochraňuje přírodu, sebe i bližní.
 2. Skaut se snaží tvořit mírový svět.
 3. Skaut dbá o svůj osobní rozvoj.
 4. Skaut umí rozumně zacházet s majetkem a penězi.
 5. Skaut je pravdomluvný.
 6. Skaut má čisté svědomí a je férový.
 7. Skaut respektuje autority.
 8. Skaut je vyrovnaný a respektuje názory druhých.
 9. Skaut se umí radovat ze života a být veselým člověkem.
 10. Skaut pojímá přátelství jako jednu z nejvyšších hodnot.
 1. Nevynechávejte žádné akce, choďte včas, nepřítomnost omluvte co nejdříve rádci nebo vedoucímu oddílu.
 2. Každý se zapojte do družinového života, byť i drobností, nápadem, či nějakým překvapením, které ostatní potěší.
 3. Poslouchejte rádce.
 4. Buďte zvídaví.
 5. Samostatné akce mimo klubovnu nebo v jiném termínu, než je družinovka, připravujte jen po dohodě s vedením oddílu.
 6. Věnujte se plně oddílovému a družinovému programu.
 7. Udržujte mezi sebou kontakt i mimo oddílové a družinové akce.
 8. Snažte se něco dokázat, v něčem vyniknout.
 9. Nezapomínejte, že čestné jednání se neodkládá odchodem ze schůzky, ale platí za všech okolností.
 10. Buďte si navzájem dobrými kamarády.
 1. Rozmysli si na co oheň potřebuješ a podle toho zvol typ ohniště a dřevo na topení.
 2. Je-li to možné, použij ohniště starého, již vybudovaného. Musíš-li založit nové, tedy na tvrdé cestě, v blízkosti, potoka, ve starém lomu, vždy v bezpečné vzdálenosti od všeho hořlavého - lesa pole s dozrávajícím obilím, stohu slámy apod.
 3. Ohniště oblož kameny, aby se oheň nemohl rozšířit. Nepoužívej kamenů z potoka - ty žárem praskají a mohou někoho i tebe zranit.
 4. Musíš-li vyrýpat drny, ulož je stranou do stínu a občas je pokrop vodou. Použiješ je při zahlazování ohniště.
 5. Nauč se zapalovat první zápalkou, bez papíru a za každého počasí. Zvol dobře ochranu ohně před deštěm, sněhem a větrem, zvol dobře dřevo.
 6. Přikládej spíše menší dávky a častěji. Přikládej z návětrné strany a tak, aby se mezi polínka dostal vzduch - jinak oheň udusíš.
 7. Oheň má být "čistý" - netop zeleným jehličím nebo větvemi a listím. To pouze začoudí nádobí a otravuje okolní vzduch. Netop dřevem, ze kterého vznikají poletující jiskry - zapálí les, pole s obilím apod.
 8. Nejvíce hřejí špičky plamenů, podle toho zavěs nádobu na vaření a přikládej na oheň.
 9. Dohasínající uhlíky lze povzbudit trochou soli a rozfoukáním.
 10. Před odchodem vzorně ukliď! Nikdo nesmí poznat, že tu bylo ohniště - z vychladlého ohniště vyber popel, dolík zalij vodou, zasyp částí zeminy, zakryj drny a znovu zalij vodou. Tráva pak poroste dál. Kameny z okraje ohniště polož odkud jsi je vzal a očouzenou stranou dolů.
 1. Neplýtvám vodou a elektřinou.
 2. Nevytvářím zbytečný odpad.
 3. Vzniklý odpad třídím.
 4. Šetřím papírem.
 5. Používám recyklovaný papír.
 6. Na nákup si beru vlastní tašku.
 7. Upřednostňuji místní produkty.
 8. Když to není daleko, chodím pěšky.
 9. Neničím zeleň ani přírodu, neznečišťuji vodu.
 10. Neubližuji zvířatům a neplaším je.
 1. Uvědom si, že příroda je naším společným vlastnictvím.
 2. Uč se znát přírodu, lépe porozumíš jejím problémům.
 3. Buď ohleduplný, nesnaž se přírodu dobývat.
 4. Pomáhej přírodě nejen dodržováním pravidel její ochrany.
 5. Zasaď strom, vyčisti studánku, hledej způsob, jak přírodě prospět.
 6. Při svých procházkách (túrách) přírodou buď příkladem ostatním návštěvníkům.
 7. Využívej značených turistických cest (pěšin) a pomáhej je udržovat.
 8. Chraň přírodu i pro ty, kteří přijdou po tobě.
 9. I ty jsi spoluodpovědný za osud a budoucnost přírody.
 10. Staň se obdivovatelem přírody, ochráncem její krásy a organizovaným turistou (členem Klubu českých turistů).

 

 1. Cítím se šťastný (á)
 2. Lépe se koncentruji
 3. Pomohla mi zhubnout
 4. Mizí u mne postupně deprese
 5. Snížil se krevní tlak
 6. Potkal (a) jsem přátele se stejným zájmem
 7. Dělám bosé výlety do přírody pro zájemce a moc mě to baví
 8. Vedu bosochodeckou skupinu
 9. Zvýšila se mi imunita
 10. Za celou dobu co chodím bos jsem nebyl (a) nemocný (á).

P.S. Nebojte se zout a chodit bos v přírodě. Je to krásný pocit cítit zemi pod nohami
        Zdraví všechny Fanda , www.noveforum.cz

 1. Pravidlo diskrétnosti -to, o čem se mluví a co se děje na skupině, je důvěrné.
 2. Pravidlo práva říci stop -mám právo pomlčet o tom, co se mě hluboce dotýká a otevřít se, až budu připraven.
 3. Pravidlo nezabíhat do intimních záležitostí.
 4. Pravidlo respektu k druhým -všichni jsme si rovni.
 5. Pravidlo zákazu urážek.
 6. Pravidlo pravidelnosti -pokud nemohu přijít, omluvím se.
 7. Pravidlo dodržování času -snažím se docházet včas a odcházet po ukončení.
 8. Pravidlo práva na informace.
 9. Pravidlo vypnutého telefonu -důležitý telefonát oznámím předem skupině.
 10. Pravidlo zákazu alkoholu a omamných látek.
 1. Mohou v ní žít vzácné druhy živočichů a rostlin. Divoké lesy, mokřady, přirozeně tekoucí potoky či rozeklané skály jsou domovem pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Oblasti divoké přírody nabízí ve své velikosti místa pro jejich nerušený život.
 2. Je nespoutaná a není s ní nuda. Podstatou ochrany divoké přírody je, že ochranu necháme na ní samotné. Ať se stará sama, beztak to umí nejlépe. Netvoříme ji, ale připouštíme. A můžeme čekat, čím nás nespoutané přírodní procesy překvapí. Pokaždé, když ji navštívíme.
 3. Je zde pro nás. I v české krajině je místo pro divokou, nespoutanou přírodu. Výlety do ostrovů české divočiny budou pro turisty unikátním zážitkem, který jinde v naší zemi nemohou poznat. Otevřená ve dne i v noci ohleduplným návštěvníkům. Bez plotů a zákazů vstupu, ale s jasnými pravidly, jak se v divočině chovat.
 4. Ochraňuje člověka – třeba před suchem a povodněmi. Plochy divočiny dokáží zadržet v krajině více vody než kdejaká přehradní nádrž. Mohou být územími, kde se voda bezpečně rozlije a díky tomu chrání lidská sídla. V obdobích sucha nashromážděná podzemní voda udržuje průtok v potocích a řekách a umožňuje krajině i člověku lepší přežití suchého období. Navíc vyčistí více vzduchu než všechny jeho čističky v republice.
 5. Je krásná. V divočině se skrývá až romantická krása. Uznejte – nespoutané scenérie skal, divokých potoků a říček, vodopádů, šumění stromů, zpěv ptáků a volnost divoké zvěře v krajině, kterou namalovala sama příroda. Kde jinde než v divoké přírodě se může člověk vrátit sám k sobě, uvědomit si, kdo opravdu je, oprostit se od zbytečných starostí a pravidel?
 6. Bude naším odkazem. Můžeme být hrdí i na to, co jsme dělat přestali nebo neudělali. Hrdí na to, že jsme po sobě zanechali nová místa, která jsme uchránili sami před sebou. A přitom stačí tak málo – nedělat na novém kousku naší krajiny nic. Nezasahovat, nechat to, co bylo před námi, těm po nás.
 7. Je zdravá. Divočina dává možnost opravdu si oddychnout – nadechnout se čerstvého, chladného, přírodou přefiltrovaného vzduchu v klidném šumu srdce přírody. Zlepšuje psychickou pohodu, zmírňuje stres a posiluje imunitu. Umožňuje nám relaxovat v nejzdravějším prostředí, které lze v Česku najít.
 8. Je laboratoří – pomáhá zjistit, jak se adaptovat na změny klimatu. Hospodařením neovlivňované lesy, bažiny a mokřady nám ukazují, jak příroda reaguje na probíhající změnu klimatu. To nám pomáhá porozumět dopadům a předvídat rizika. A podle toho nastavovat hospodaření v běžných hospodářských lesích, které budou samozřejmě vždy zahrnovat velkou většinu lesů u nás.
 9. Je blíž, než si myslíme. Do exotické divočiny nemusíte jezdit přes polovinu světa. I v české přírodě najdete místa podobná amazonským pralesům, neovládnutým horským průsmykům či pohádkovým lesům. Máme je prakticky za domem.
 10. Je jí málo a je ohrožená. Volná a nespoutaná divoká příroda je v České republice pouze na 0,3 % území. Abychom jako turisté mohli poznat a vědci podrobně zkoumat divočinu ve všech hlavních, obvykle lesních podobách u nás, potřebuje až desetkrát větší prostor.
 1. Své připomínky řekněte tomu, koho se týkají.
  Stěžovat si známému, kamarádovi nebo bratrovi nemá smysl.
 2. Své výhrady sdělte mezi čtyřma očima.
  Nehrajte divadlo pro ostatní ani se nesnažte kritizovanou osobu zesměšňovat.
 3. Nesrovnávejte chování jednoho člověka s chováním druhého v téže situaci.
  Každý člověk je originál a chová se podle svých pohnutek a zkušeností.
 4. Své výhrady řekněte ihned, ne až po letech.
  Nikdo si přesně nepamatuje, co a proč kdysi dávno řekl a udělal.
 5. Neopakujte se.
  Když jednou něco vytknete a ten druhý to pochopil, nevytýkejte mu to při každé příležitosti znovu. To, že se hned nenapravil, ještě neznamená, že si to nevzal k srdci.
 6. Kritizujte jen to, co se dá změnit.
  Nevytýkejte nikomu křivé nohy nebo velké oči, protože tím nic nezměníte a dotyčného urazíte.
 7. Nekritizujte moc věcí najednou.
  Kritizujte jen to, co vám momentálně nejvíce vadí, aby váš protějšek měl šanci pochopit o co vám jde, a neměl z vašich řečí v hlavě guláš.
 8. Nezačínejte výtku nebo připomínku zbytečně zeširoka.
  Váš partner by se mohl vystrašit a v očekávání nějakého závažného přestupku by mu mohla nakonec vaše připomínka připadat malicherná.
 9. Nezačínejte tím, že je vám trapné někomu něco vyčítat.
  Váš protějšek by si mohl pomyslet, že si nejste svou připomínkou příliš jisti.
 10. Nikdy se neptejte, proč někdo udělal to a ne něco jiného.
  Spíše ho jasně a slušně požádejte, aby nedělal to, co vám vadí.
 1. NIKDY SE DO VOLNÉHO TERÉNU NEVYDÁVEJTE SAMI.
 2. UZPŮSOBTE TÚRU PŘEDPOVĚDI POČASÍ A LAVINOVÉMU NEBEZPEČÍ a informujte se u spolehlivé osoby na vámi zamýšlenou oblast či trasu.
 3. Nikdy NEZAPOMEŇTE Lavinový vyhledávač stejně jako lavinovou lopatu, sondu a mobilní telefon (každý musí mít celý komplet).
 4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň TŘI NEJBLIŽŠÍ DNY po sněžení.
 5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře NACVIČENÉ ZÁCHRANY, včetně PRVNÍ POMOCI a bez schopnosti správného použití lavinových záchranných pomůcek.
 6. Používejte AIRBAG, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik.
 7. Udržujte BEZPEČNOU VZDÁLENOST mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli.
 8. Vyhněte se MÍSTŮM S NAVÁTÝM HLUBOKÝM SNĚHEM (tzv. polštářům) na závětrných svazích.
 9. Používejte STEJNOU TRASU PRO SJEZD JAKOU JSTE POUŽILI PRO VÝSTUP, tak totiž budete znát lépe stav sněhové pokrývky a terén.
 10. V PŘÍPADĚ POCHYB ČI DOKONCE ZLÉ PŘEDTUCHY = VŽDY ŘEKNĚTE NE!!!
 1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty.
 2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy.
 3. Volba jízdní stopy – neohrožení lyžaře, ke kterému přijíždíme zezadu .
 4. Předjíždění – dostatečný prostor.
 5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru.
 6. Zastavení.
 7. Výstup a sestup.
 8. Dbát na značky a na znamení.
 9. Poskytování pomoci.
 10. Povinnost prokázat se.

Desatero pro jízdu na sjezdovce

 1. První pravidlo zní - vybírat si sjezdovky podle svých schopností a zároveň přizpůsobit rychlost podmínkám a provozu.
 2. Kdo je rychlejší a jede zezadu, musí dávat pozor na ty, kteří jedou před ním. Znamená to předvídat a objíždět ostatní lyžaře v dostatečné vzdálenosti. Pokud si nejsme jisti, vyplatí se raději zastavit.
 3. Náhlými a nepředvídatelnými manévry neohrožovat rychleji jedoucí lyžaře za sebou a vedle sebe.
 4. Zastavovat předvídatelně a tak, abychom byli už zdálky vidět. Nikoli tedy náhle, uprostřed sjezdovky, na úzkých nepřehledných místech nebo pod terénními zlomy, kam není zdálky vidět.
 5. Za hustého provozu nikdy nekřižovat sjezdovku v celé šířce – platí to zejména pro ty, kteří jezdí radikální carving. Riskují srážku s někým, kdo jede zezadu.
 6. Při jízdě u kraje sjezdovky nechávat vedle sebe ještě aspoň nouzový únikový prostor pro ty, kteří jedou případně rychleji, aby mohli projet okolo a neskončili v lese.
 7. Dávat maximální pozor a snížit rychlost tam, kde se křižují sjezdovky, kde jsou výjezdy z lanovek, u ramp a skiparků. Dnes se jedná o jednu z nejnebezpečnějších zón.
 8. Výrazně zpomalit před dojezdy na konci sjezdových tratí a u lanovek, kde se hromadí ostatní lyžaři.
 9. Jet ohleduplně a pomalu v zúžených zónách, zejména na úzkých přejezdech mezi sjezdovkami.
 10. Nepřejíždět terénní zlomy, za něž nevidíme, vysokou rychlostí. Může tam stát či jet pomalý lyžař, při nejhorším ležet dítě, které tam upadlo. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/cestovani/lyzovani/desatero-jak-prezit-na-sjezdovce

 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.
 3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.
 4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.
 5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
 6. ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 7. STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.
 8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
 9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.
 10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.
 1. Zná cestu, kam náklad ponese.
 2. Nepřecení své síly.
 3. Nepodcení váhu nákladu.
 4. Neodpije a neodjí z vynášky.
 5. Svěřený náklad neponechá svému osudu.
 6. Vynášku chrání před dotěrnými medvědy, vlky a turisty.
 7. Hrdost nosiče mu nedovolí, aby mu s nákladem někdo pomohl.
 8. Je milý a usměvavý na turisty - zvláště ženského pohlaví.
 9. Za vynášku nežádá příplatky nad dohodnutou cenu.
 10. V případě ohrožení života anebo zdraví neplatí žádný z předchozích bodů.
 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomeň na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situaci.
 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivé pohoří.
 5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
 6. Nepohybovat se mimo vyznačené cesty.
 7. Mít sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
 8. Znát kontakty na Horskou službu nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
 9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny nebo zřícení v exponovaném terénu.
 10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.
 1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu
  Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.
 2. Snažte se vidět a být viděni
  Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.
 3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
  Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.
 4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
  Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.
 5. Buďte ohleduplní a předvídaví
  Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.
 6. Komunikujte s okolím
  V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
 7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
  Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.
 8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
  Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran.
 9. Kolo zamykejte s rozmyslem
  Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje).
 10. Kolizi se zraněním nahlaste

Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

Připraveno ve spolupráci BESIP

 1. Využívej k jízdě na kole i koloběžce cyklostezky.
 2. Dávej BACHA na řidiče i chodce.
 3. Nejezdi po chodníku.
 4. Nejezdi v protisměru.
 5. Dodržuj dopravní značení.
 6. Využívej prostor pro cyklisty i koloběžkáře.
 7. Dávej přednost.
 8. Nejezdi na přechodech.
 9. Kolo i koloběžku vracej do stojanu.
 10. Chovej se ohleduplně.
 1. Když můžete, jděte běhat.
  Nevíte, jak dlouho budete tento sport milovat, budete zdraví, bez zranění, nebo mít čas trénovat.
 2. Běhání je zadarmo.
  Zaklapnout dveře a vyběhnout nevyžaduje žádné členské poplatky za posilovnu, tělocvičnu.
 3. Běh je pro vás to pravé.
  Pomáhá vám udržet váhu a zvládat lépe stres.
 4. Kardiovaskulární systém se vám zlepší,
  cévy nebudou kornatět.
 5. Můžete najít přátelé.
  Běžci mají sklony se přátelit. Existují desítky možností, jak se potkat s ostatními.
 6. Dobrý pocit,
  který se nakumuluje do vašeho těla, se těžko porovnává s něčím jiným. Zvláště po náročném tréninku se budete cítit lépe fyzicky a více sebejistí.
 7. Dobře strávený čas.
  Cokoliv děláte, vezme si svůj čas. Platí to i o ležení na gauči před televizí. Proč ten samý čas neproběhat.
 8. Více a více tréninků z vás udělá lepšího běžce.
  Získáte progres, budete rychlejší, silnější, odolnější. Není tohle lepší?
 9. Jděte běhat , ať může říct.
  Super, přidal jsem si, mám lepší čas.
 10. Běhání je zábava.

Sice doběhnete často unavení, zpocení, ale tento čas je jeden z nejlepších z celého dne; dobrý běh!

 1. Mluvte vždy jednoduše, jasně a upřímně.
 2. Chvalte častěji, než kritizujte.
 3. Učte se říkat „ne“ a „nevím“.
 4. Nestůjte lidem v cestě.
 5. Nečiňte rozhodnutí, když jste rozrušen.
 6. Dodržujte svoje sliby a závazky.
 7. Nikdy se nesmiřujte s nepořádkem a slabou výkonností.
 8. Informujte každého o všem, co je pro něj důležité a co se ho přímo týká.
 9. Nepodvádějte svého nadřízeného a nesnažte se ho obelstít.
 10. Buďte nejen šéfem, ale i přítelem svých podřízených.
 1. Šéf má vždy pravdu.
 2. Šéf má pravdu a pokud nemá pravdu platí bod 1.
 3. Šéf nespí, šéf přemýšlí.
 4. Šéf nejí, šéf se stravuje.
 5. Šéf není tlustý, ale pro samou práci nemá čas na sport.
 6. Šéf nepije, šéf zahání žízeň.
 7. Šéf se neopožďuje, šéf byl zdržen.
 8. Šéf neřve, šéf pouze prosazuje svůj správný názor.
 9. Šéf se neplete, byla mu sdělena špatná informace.
 10. Do kanceláře šéfa se vstupuje se svými nápady a odchází se šéfovými.
 1. Nedonášejte na kolegy. Vrátí se to jako bumerang.
 2. Pracujte týmově. Nebojte se pomáhat, ani o pomoc požádat.
 3. Nevynášejte citlivé informace z firmy na veřejnost.
 4. Nejezděte do práce dražším autem, než má ředitel.
 5. Buďte samostatní. Nechoďte za šéfem s každou maličkostí.
 6. Pozor na alkohol. Nesnažte se na večírku opít šéfa.
 7. Buďte sebevědomí, ne však drzí nebo obtěžující.
 8. Přijímejte kritiku jako podnět k vlastnímu rozvoji.
 9. Nepodlézejte a nenadržujte. Vadí to často i těm, kterým to má přinést výhody.
 10. Vyhýbejte se milostným vztahům v zaměstnání.
 1. Mít reálné cíle. Žít s menšími konkrétními cíli.
 2. Brát život pragmaticky. Věřit v lepší, ale zároveň se připravit na horší.
 3. Oceňovat to, co mám. Umět se zastavit.
 4. Myslet pozitivně. Nedovolit negativním myšlenkám, aby mě rozptylovaly.
 5. Být nezávislý. Umět si udělat čas sami pro sebe a být co nejvíc soběstačný.
 6. Vychutnávat si maličkosti. Nepřehlížet maličkosti v životě.
 7. Být přizpůsobivý. Nebát se změn a nových okolností.
 8. Zkoušet nové věci, poznávat nové příchutě života.
 9. Usilovat vždy o zlepšení. Sebezdokonalování považovat za klíč k úspěchu a ke štěstí.
 10. Žít okamžikem a nebrat život moc vážně. Nežít jen budoucností ani se nezabývat tím, co bylo včera. Každý den je novou příležitostí.

Z knihy Petra Casanovy „100 nejkratších cest k tobě aneb příběh duše“

 1. Přestanu druhé odsuzovat / marnit čas s lidmi, kteří druhé odsuzují.
 2. Přestanu pohrdat lidmi, kteří se mnou nesouhlasí / marnit čas s lidmi, kteří pohrdají druhými jen proto, že s nimi nesouhlasí.
 3. Přestanu se zaměřovat na nedostatky druhých / marnit čas s lidmi, kteří se zaměřují na nedostatky druhých.
 4. Přestanu pomlouvat partnera před ostatními / marnit čas s lidmi, kteří pomlouvají své blízké před ostatními.
 5. Přestanu lhát sobě i druhým / marnit čas s lidmi, kteří lžou sobě i druhým.
 6. Přestanu si myslet, že všechno musí být tak snadné, jaksi to přeji / marnit čas s lidmi, kteří si myslí, že všechno musí být tak snadné, jak si to přejí.
 7. Přestanu nevydařené vztahy považovat za zbytečné / marnit čas s lidmi, kteří nevydařené vztahy považují za zbytečné.
 8. Přestanu opovrhovat slabinami / marnit čas s lidmi, kteří opovrhují slabinami.
 9. Přestanu obviňovat druhé za to, jak se cítím / marnit čas s lidmi, kteří obviňují druhé za to, jak se cítí.
 10. Přestanu ve zlém oplácet / marnit čas s lidmi, kteří ve zlém oplácejí.

10 pravidel, které vedou k úspěšnému podnikání (řízení firmy).

 1. Efektivně plánovat zdroje a finanční prostředky.
 2. Informační systém jako nositel rozhodování, plánování a realizaci klíčových cílů.
 3. Včasné informace o výkonu, ekonomice a kvalitě.
 4. Optimalizovat a standardizovat firemní procesy.
 5. Vysoká kvalita výrobků a služeb základ věrného zákazníka.
 6. Mít přehled o práci a plnění úkolů zaměstnanců.
 7. Nakupovat levně a kvalitně u ověřených dodavatelů.
 8. Analyzovat trendy a potřeby zákazníků.
 9. Podnikat v souladu s legislativou.
 10. Zamezit ztrátám firemních dat a zneužití znalostí.
 1. Náš zákazník – náš pán
 2. Chovejme se k zákazníkovi tak, jak on sám si přeje, aby s ním bylo zacházeno
 3. Vždy si pamatuj, že pro zákazníka je snadnější najít jiný obchod, nežli pro nás jiného zákazníka
 4. Přijde-li zákazník do našeho obchodu, mějme z jeho návštěvy vždy radost
 5. Kdo nedovede zákazníkům vyhovět, nedovede jim prodat
 6. Hovořme se zákazníkem, ptejme se na jeho potřeby a doporučme mu to nejlepší
 7. Pamatujme si jména našich zákazníků
 8. Prodej není ukončen, dokud si nejsme jisti, že zákazník slyšel naše poděkování
 9. Prodávejme a obsluhujme zákazníka s pečlivostí a úctou – on je ten, který nám přináší živobytí
 10. Mějme na paměti, že jméno Chodura na vývěsním štítě je naší vizitkou.

(Karel Chodura, mistr řeznický a uzenářský, 1949)

 1. Věř sám sobě.
 2. Vzmuž se ; trénuj asertivitu
 3. Vyvrcholí-li šikana ve fyzický útok, běž k lékaři.
 4. Nauč se řeč těla (sebejistá chůze, hluboké dýchání atd.)
 5. Nedej najevo rozčílení.
 6. Netrp sám ; svěř se blízkému.
 7. Využívej humor ; vtip odzbrojuje.
 8. Řekni mu (ji), že ti jeho (její) chování vadí.
 9. Vylož nadřízené(mu), co se děje za účast svědka.
 10. Požádej o právní pomoc.
 1. Máte právo sami posuzovat své chování, myšlenky, emoce a nést za ně a za jejich důsledky odpovědnost.
 2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy, ospravedlňující vaše chování.
 3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědní za problémy druhých lidí.
 4. Máte právo změnit svůj názor.
 5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědní.
 6. Máte právo říci: „já nevím.“
 7. Máte právo být nezávislý(á) na dobré vůli ostatních.
 8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
 9. Máte právo říci: „já ti nerozumím.“
 10. Máte právo říci: „je mi to jedno.“

(z knihy největší obchodník na světě)

 1. Dnes začnu nový život.
 2. Dnešek přivítám s láskou v srdci.
 3. Vytrvám, dokud neuspěji.
 4. Jsem největší div přírody.
 5. Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den.
 6. Dnes budu pánem svých citů.
 7. Budu se smát světu.
 8. Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.
 9. Budu konat ihned.
 10. Budu přemýšlet o způsobech (modlit se o radu).

http://www.celostnimedicina.cz/10-bodu-jak-dojit-od-pocatku-az-na-samy-konec

 1. Napište si svůj cíl, své předsevzetí na papír a vystavte jej na viditelné místo.
 2. Vždy si dejte reálný cíl, jen tak budete mít radost z jednotlivých krůčků plnění.
 3. Najděte si parťáka, se kterým budete svůj cíl sdílet. Každý přece ví, že ve dvou se to lépe táhne.
 4. Nepodřiďte svůj život svému cíli. Cesta k vašemu cíli Vám musí život vyplňovat radostí a optimismem, nesmí život znepříjemňovat.
 5. Najděte si svou cestu k vyplnění svého cíle, svého snu.
 6. Buďte trpěliví. Nesnažte se splnit cíl za jeden měsíc.
 7. Vydržte. Nenechte se odradit malým neúspěchem.
 8. Svěřte se svým cílem nejbližším a požádejte je o podporu.
 9. Nikdo za vás vaše předsevzetí do úspěšného konce nedotáhne, vždy to bude jen a jen na Vás.
 10. Buďte šťastni za každý krůček a pozitivně přijímejte vše, co Vám život přináší.

(rady a tipy pro přípravu na nadcházející otopné období i chování během něho)

 1. Teplovodní rozvod mimo místo spotřeby má mít dostatečnou a funkční izolaci.
 2. Topný systém v domě je potřeba vyregulovat, seřídit radiátorové ventily a připravit se na otopné období kontrolou zařízení.
 3. Zabraňte úniku tepla netěsnými okny a venkovními dveřmi.
 4. V zimě větrejte jen krátkou dobu, ale intenzivně, aby neprochladly stěny.
 5. Nezakrývejte radiátory závěsy ani nábytkem; nechte teplo proudit do místnosti.
 6. Nainstalujte teploodraznou folii na stěnu za radiátory.
 7. Zasklený balkon sníží ochlazování vnější stěny budovy a sníží spotřebu tepelné energie pro vytápění.
 8. Při několikahodinové nepřítomnosti nezavírejte ventily topení. Prochladlý byt pak spotřebuje více energie na zahřátí, než kolik jsme ušetřili při vypnutém topení.
 9. Sprchování je energeticky méně náročné než koupel.
 10. Šetřit se vyplácí, náklady na energii jsou významnou položkou rodinných rozpočtů.
 1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co vychází z Tvého komína.
 2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
 3. Nespaluj odpadky.
 4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.
 5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
 6. Pravidelně čisti kotel a komín.
 7. Používej moderní kotel nebo kamna.
 8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250°C.
 9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.
 10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

http://vec.vsb.cz/smokeman

 

 1. Zjistěte aktuální stav ovzduší v místě vašeho pohybu (pomocí rozcestníku webu Čisté nebe nebo pomocí aplikace SmogAlarm, pokud je situace špatná nebo velmi špatná (červená nebo tmavě červená barva) tak:
 2. Omezte pobyt a fyzickou aktivitu či sport ve venkovních prostorech.
 3. Nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám.
 4. Vnitřní prostory větrejte pouze krátce a intenzivně.
 5. Omezte používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť v domácnosti.
 6. Zdržte se práce s chemickými látkami.
 7. Zvyšte přísun vitamínů, zejména C.
 8. Pijte dostatek tekutin - zvyšují samočisticí schopnost dýchacích cest.
 9. Naplánujte si alespoň krátký výlet do oblastí s čistším ovzduším.
 10. Zamyslete se, čím vytápíte své obydlí a zda opravdu dnes potřebujete cestovat autem.

10 otázek, na které si odpovězte dřív, než se rozhodnete pro změnu dodavatele tepla při současném napojení na CZT

 1. Je uvedená cena za jednotku tepelné energie konečná, nebo jde jen o palivové náklady?
 2. Souvisí se změnou způsobu vytápění nějaká vstupní investice?
 3. Je do kalkulace výsledné ceny za jednotku tepla z alternativního zdroje tepla započítán náklad na profinancování investice úvěrem?
 4. Jaká je životnost zařízení a kolik peněz je nutné spořit na jeho obnovu?
 5. Jakou sazbu DPH budu platit? Pozor, 15% DPH se vztahuje pouze na dodávku tepla jako služby, nikoli na nákup jednotlivých komodit, jako je zemní plyn – tam je 21% DPH!
 6. Kdo se bude starat o revize, kontroly, odborné prohlídky a další legislativní povinnosti spojené s provozem tepelného zdroje?
 7. Jak rozsáhlé budou stavební práce související s napojením energií a vyvedením spalin?
 8. Bude nutné v našem bytovém domě vyčlenit prostory, kam nový zdroj tepla umístíme?
 9. Jak vysoké jsou náklady na odpojení od zdroje centrálního zásobování teplem?
 10. Kdo ponese právní odpovědnost za provoz zdroje tepla, například kvůli pojištění a případným škodám?
 1. TEPLO NEPROPUSTÍŠ (podlaha, stěny, strop).
 2. DŮM KDEKOLI NEPOSTAVÍŠ.
 3. KVÁDR NEOPUSTÍŠ.
 4. SLUNCI TVÁŘ NEODVRÁTÍŠ.
 5. DŮM DO KOŽICHU OBLÉKNEŠ.
 6. KNIHU KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ CTÍT BUDEŠ.
 7. PLOCHU OKEN SPOČÍTÁŠ.
 8. VZDUCHOTĚSNOST DOMU ZAJISTÍŠ.
 9. STUDENÝ VZDUCH NEVPUSTÍŠ.
 10. BEZ DOZORU NEPOSTAVÍŠ.
 1. Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliv neušetříte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje.
 2. Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
 3. Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to důležité pro jeho úsporný provoz.
 4. Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem.
 5. Nespalujte odpad!
 6. Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.
 7. V zimě větrejte krátce a intenzivně.
 8. Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, kryty topných těles).
 9. Instalujte na radiátory termoregulační ventily, které drží stanovenou teplotu. Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu.
 10. Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.
 1. Garance občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.
 2. Dlouhodobá státní vodárenská koncepce k zajištění priorit občanů, obcí a státu.
 3. Transformace vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.
 4. Subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.
 5. Zásada, že „voda není zboží“ platí ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.
 6. Zásobování vodou se provádí ve veřejném zájmu a práva občanů jsou nadřazena zájmům koncernů.
 7. Přístupu k pitné vodě ja základní právo každého občana ČR a toto je garantováno v ústavním zákonu.
 8. Stát zajistí bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)
 9. Voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.
 10. Prioritou je vymahatelnost práva, odpovědnost pachatelů a náhrady škod za protiprávní stav ve vodárnách.
 1. Zjisti, kde máš „popelnice".
 2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu.
 3. Třiď plasty, šlapej PET.
 4. Sklo vyhoď do zeleného nebo bílého kontejneru-zvonu.
 5. Tříděný papír vyhoď do modrého kontejneru nebo dej dětem do školy.
 6. Nebezpečný odpad odevzdej ve sběrném dvoře, elektrospotřebiče v místech zpětného odběru.
 7. Využívej sběrné dvory.
 8. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří.
 9. Snaž se vyhazovat co nejméně.
 10. Když si nevíš rady, zeptej se.
 1. Dejte na reference a hodnocení
 2. Jediná dodavatelská firma = vyšší cena, ale méně starostí
 3. Cena je důležitá, ne však klíčová
 4. Ujasněte si představy a vizualizaci díla
 5. Zadejte si poptávku
 6. Náležitě připravte smlouvu, nejlépe s právníkem
 7. Záloha, platba a zádržné
 8. Vyplatí se stavební dozor
 9. Vyjednejte si záruky a garance
 10. Při předání díla nic nepodceňujte
 1. Lokalita (30%) – cena stoupá v centru měst, v lázeňských a turistických lokalitách.
 2. Velikost bytu (15%) – dnes cennější menší byty k snadnějšímu prodeji nebo pronájmu.
 3. Vlastnictví (6%) – pro a proti bytu v osobním vlastnictví nebo družstevní – anuita.
 4. Stav domu, použité materiály (7%) – technický stav, provedené rekonstrukce a kvalita provedení.
 5. Umístění bytu v domě (5%) – dražší byty ve vyšších patrech, ale problémy se střechou.
 6. Stav bytu a jeho vybavení (10%) – pro prodej nemá zásadní vliv, pro pronájem je lepší byt rekonstruovat s kvalitním vybavením.
 7. Doprava a parkování (8%) - blízkost veřejné dopravy, parkoviště nebo garáž u bytu.
 8. Okolí domu a výhled z bytu (5%) – výhled do přírody nebo na okolní paneláky, či změť hlučných ulic.
 9. Dispozice a orientace bytu (10%) – nevhodné uspořádání s průchozí nebo spojenou toaletou, chodba na úkor velikosti pokojů; směřování oken na preferovanou světovou stranu, např. jih.
 10. Služby v místě (4%) – blízkost obchodů, služeb, školky a školy.
 1. Na prvním místě je ten, kdo nás živí.
 2. Zákazník je především člověk.
 3. Vztah se buduje komunikací.
 4. Nejspokojenějším zákazníkem je „obskakovaný“ zákazník.
 5. Obranný val proti nájezdům konkurence se buduje z drobných kaménků.
 6. Služby zákazníkům znamenají více než servisní zákrok.
 7. K péči o zákazníka patří také přemýšlení za zákazníka.
 8. Ztráta zákazníka je proces, který začíná ztrátou důvěry.
 9. Nejlepším prodejcem je nadšený zákazník.
 10. Investice do péče o zákazníka je investicí s nejvyšší mírou návratnosti.
 1. Neřešte před ostatními své osobní záležitosti a nezmiňujte důvěrné informace.
 2. Nevstupujte do kójí svých kolegů, aniž byste se předem zeptali, zda můžete vyrušovat.
 3. Nekřičte na kolegy přes kóje ostatních. Použijte telefon, e-mail nebo vlastní nohy.
 4. Nepoužívejte hlasitý odposlech na telefonu a vypněte si zvuk na počítači.
 5. Dejte ostatním jasně najevo, kdy nechcete být rušeni. Stačí pár jednoduchých cedulí.
 6. Naučte se uklízet. Uvědomte si, že všichni vidí nepořádek na vašem stole.
 7. Potřebujete-li naprostý klid, investujte do kvalitních sluchátek.
 8. Chcete-li si pustit rádio, ujistěte se, že to nikomu nevadí.
 9. Seďte zády ke vchodu do místnosti. Pokud to není možné, nastavte stěny své kóje tak, aby vás nerušili vstupující lidé.
 10. Nejezte u stolu, zvláště když máte v oblibě aromatická jídla.

https://ales-kalina.cz/blog/vztahy-blog/partnerske-desatero/

 1. O svém partnerovi mluvím pěkně, s láskou a úctou
 2. Můj partner je mým zrcadlem
 3. Co do vztahu dávám, to se mi také vrací
 4. O vztah je třeba se starat a pečovat o něj
 5. Můj partner patří ke mně, ale nepatří mně
 6. Partner je dar
 7. Správná komunikace jako základní pilíř vztahu
 8. Pokud chci vedle sebe silného partnera, podporuji jej
 9. Nesrovnávám
 10. Překonané krize a neshody lásku posilují.
 1. Nikdy na sebe nekřičte.
 2. Nikdy se nehněvejte oba zároveň. Jestliže vás trápí nějaký problém, nechte svého partnera mluvit a naslouchejte všemu, co vám povídá. Nedopusťte, aby vás přemohly emoce.
 3. Nevracejte se k chybám z minulosti.
 4. Neodsuzujte a nekritizujte. Když chcete donutit partnera(ku) věnovat pozornost jeho (jejímu) slabému místu, čiňte to láskyplně.
 5. Jestliže řeknete nebo uděláte něco špatného, přiznejte to.
 6. Potom žádejte o odpuštění a myslete to vážně.
 7. Nikdy nechoďte spát, dokud nevyřešíte své problémy.
 8. Každý den svého partnera (ku) pochvalte a povězte mu (ji) něco milého a láskyplného.
 9. Někdy dovolte svému partnerovi (ce) vyhrát. Nebuďte posedlí svým "Mám pravdu" na úkor vztahu.
 10. Každý den prokazujte svou lásku a dovolte svému partnerovi (ce) dávat ji tím, že ji budete vděčně přijímat.
 1. Buď veselá a milá, i když ti zrovna není nejlépe.
 2. Neutrácej zbytečně peníze.
 3. Miluj a cti svého manžela.
 4. Kocovina je vlastní jen mužům.
 5. Zachovej klid, když tvůj manžel provede nějakou hloupost.
 6. Polituj ho, když ho něco trápí. Jeho trápí vždy a všechno víc než tebe.
 7. Tvař se tak, že tvůj manžel má vždy pravdu.
 8. Vyslechni, co říká a pak udělej, co uznáš za vhodné.
 9. V kuchyni buď kuchařkou; ve společnosti dámou.
 10. Buď vždy sexy a svůdná.
 1. Po ránu nebuď mrzutý.
 2. Problémy si domů nenos; nech je v práci.
 3. Vydělané peníze dávej do společné kasy.
 4. Nezapomeň, že květinou nebo dárkem uděláš své ženě vždy radost.
 5. I s manželkou si můžeš pochutnat na dobrém moku.
 6. Pokud jsi správný chlap, těžkou práci si doma uděláš sám.
 7. Nikdy nezapomeň na den výročí svatby.
 8. Když se zmýlíš, uznej svou chybu.
 9. Pomáhej své ženě v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si tě nevzala.
 10. Uvědom si, že mlčeti je krásné, když máš s kým o čem.
 1. Na prvním místě mějte sebe. Buďte dobré, krásné a něžné!
 2. Milujte jen statečné muže!
 3. Slaďte svému muži život a vyplňte mu jej dětmi.
 4. Zvyšujte svému muži výkonnost – fyzickou i psychickou.
 5. Nebuďte v rodině skromné! Skromná žena – lenivý muž!
 6. Myslete! Čtěte! Nedřete se! Ať každou vaši práci vyzkouší muž a pomůže vám z ní odstranit dřinu.
 7. Nechovejte děti.
 8. Zachovejte si svěžest. Vaše svěžest je pro vašeho muže a děti stejná, jako mužova výkonnost pro vás a vaše děti.
 9. Syny vychovávejte pro boj a dcery pro lásku.
 10. Výsady mužů v požitcích, které jsou nepřístupné ženám a dětem, jsou zbytky barbarství.
 1. Spoléhejte vždy sám na sebe.
 2. Slovo muže je jeho jedinou zárukou.
 3. Hledejte ženu hodnu lásky, obdivu a přátelství.
 4. Važte si lidské práce a v práci hledejte útěchu.
 5. Neopomínejte potřeby těla, mysli i duše. Vzdělávejte se.
 6. Nestavte se ke společnosti zády.
 7. Buďte náročný a chtějte od života prosperitu.
 8. Neztěžujte si a nehodnoťte, vždy však mějte vlastní názor.
 9. Problémy řešte a neodkládejte.
 10. Dětem věnujte lásku, řád a volnost.
 1. Na věky se mějte rádi, buďte dobří kamarádi.
 2. Na sebe se nehněvejte,
 3. bolesti si nedělejte.
 4. O peníze se starejte,
 5. s mírou radost užívejte.
 6. Vždycky věrní buďte sobě,
 7. pilní, skromní v každé době.
 8. Navzájem si naslouchejte,
 9. pro sebe čas stále mějte.
 10. V dobrém i zlém spolu všude, pak Váš život šťastný bude!
 1. Stojí to dost peněz.
 2. Krade to čas.
 3. Není to zdravé.
 4. Vždycky to praskne.
 5. Umělé štěstí.
 6. Nepolepšíte si.
 7. Nikdy už to nebude ono.
 8. Je to návykové.
 9. Dělá to z vás horšího člověka.
 10. Máte nálepku- sukničkář nebo záletnice

Pánové toto desatero byste si měli vzít k srdci

 1. V jednu dívku věřit budeš!
 2. Nevezmeš ji do postele nadarmo!
 3. Pomni, abys s ní stále u hudby byl!
 4. Cti dívku svou!
 5. Nepromluvíš vůči ní křivého slova!
 6. Nehněvej ji a zbytečně neotravuj!
 7. Neubližuj ji!
 8. Nepožádáš jinou za manželku!
 9. Nebudeš ji nevěrný!
 10. Falešně nemiluj!

sestavil psychoterapeut David Doležal...

 1. KONTAKT- je nutné udržovat pravidelný kontakt, byť by vůbec nebyl žádný praktický důvod, prostě je nezbytné alespoň jednou denně spolu strávit přiměřený čas povídáním. Už nemusíme ke schránce, není nutná ani holubí pošta, úplně stačí telefon, SMS, skype s obrazem i bez... Možností už je dnes dost a dost... Jestliže se toto nedodrží jednou, bude absence kontaktů menší a menší, až přejde v absenci samotné potřeby sdílení a nakonec v úplné odcizení.
 2. EMOCE - nesdílet jen fakta, ale i emoce. Zkrátka si nepovídat pouze o tom, co se stalo, ale jak jsem to prožil, nejen co bylo k obědu, ale jak mi to chutnalo, ne jen, že jsem koupil dárek, ale jak jsem při tom na svoje sluníčko myslel... Komunikovat nejen reálné události, ale i naše myšlenky, názory, nápady, přání, obavy... a pokud možno způsobem, který by se nám od toho druhého také líbil - ne tónem „z nutnosti“, ale vstřícně, taktně, něžně, citlivě.
 3. POROZUMĚNÍ - myslet na to, že nás ten druhý nevidí a někdy ani neslyší, nemusí tudíž vždy správně rozumět smyslu více významových slov či vět, nebo například humoru. Dobře míněná ironie může být vlivem horší nálady zdrojem vážných a přitom zbytečných nedorozumění.
 4. NASLOUCHAT - nejen podávat informace, ale převážně naslouchat, rozvíjet myšlenky toho tam daleko...
 5. POVÍDAT SI - povídat si o společných plánech, o tom, jaké to jednou bude, až budeme spolu. Ubezpečovat se o tom, že vzdálenost mezi námi je relativní a jistě pomine...
 6. ODLOUČENOST - nejen si stýskat, ale dělat z odloučení přednost - budeme si společných chvil úplně jinak vážit než ti, kteří odloučení neznají a berou luxus blízkosti jako samozřejmost, nebudeme mrhat společným časem a pěkně si to užijeme...
 7. TÉMATA - nenačínat těžké nebo složité téma, když víme, že ho nestihneme dokončit, v partnerovi pak mohou zrát celý další den bouřlivé představy a nesmyslné fantazie. Opravdu hodně vážná témata, možno-li, nechme na osobní setkání.
 8. VÁŽIT SLOVA - nekomunikovat pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které změní vědomí a pod jejichž vlivem můžeme nadělat nekontrolovaně hromady nevratných chyb. Neříkat nikdy nic, co bychom pak museli brát zpět, nebo vysvětlovat, že „já jsem to tak nemyslel“.
 9. PRAVIDELNOST KOMUNIKACE - dobře volme čas na komunikaci. Nejlépe si stanovit pravidelnou dobu a tu pak dodržovat zleva zprava... Nic nepřehánět, tedy ani délku hovoru, buďme citliví na signály k ukončení a respektujme je.

NEGATIVA "JÁ" - chceme-li hovořit o negativech, hovořme vždy za sebe - v tak zvaných „Já výrocích“. Tedy nikoli „Tys mě naštval“, ale „Já se zlobím“ a úplně nejlépe se zaměřením nikoli na partnera, ale na věc, která se mi nelíbí: „Jsem celý nesvůj, když dlouho nemám žádné zprávy

 1. Dbej na správné držení těla.
 2. Dýchej vědomě a prováděj dechová cvičení.
 3. Před „použitím“ hlasivky probuď.
 4. Prováděj hlasová cvičení a pracuj v nich s „představou“.
 5. Vždy hlídej přirozenou barvou i sílu svého hlasu.
 6. Mluv i zpívej s důkladnou artikulací.
 7. Užívej pestře intonace, tempa a pauz.
 8. Hlasivky netrap v horku, v zimě nebo v nemoci.
 9. Procvičuj zpěv a řeč pokaždé, když máš příležitost.
 10. Po výkonu uvolni tělo v parní lázni.

Jedním z tajemství šťastného vztahu je dobrá komunikace mezi partnery.

V konfliktních situacích potom zvládnou dojít ke konstruktivnímu řešení mnohem dříve než ostatní. Budete-li žít v uspokojivém vztahu, budete s partnerem často hovořit o svých vlastních myšlenkách a budete dávat najevo své pocity. Především ale budete tomu druhému dávat najevo, že jste mu porozuměli. Dodržujte deset pravidel úspěšné komunikace a položte tak základní stavební kámen šťastnému a harmonickému vztahu.

 1. Otevřenost
  Mluvte často o tom, co je pro vás důležité. Vyhněte se obecným výčitkám a obviňováním, řekněte prostě přímo, co se vám nelíbí a kvůli čemu se necítíte dobře.
 2. Správně naslouchat
  Dejte svému partnerovi najevo, že vás zajímá to, co vám právě vypráví. Udržujte přímý oční kontakt a občas k tématu poznamenejte pár slov, abyste dali najevo, že jste přítomni.
 3. Parafrázování
  Parafrázování je technika rozhovoru, kdy člověk vlastními slovy shrne to, co ten druhý řekl. Vlastními slovy tedy zopakujte to, co vám partner vyprávěl. Tak se vyhnete nedorozuměním. A kromě toho má parafrázování ještě jednu výhodu: ukážete tak svému partnerovi, že se o jeho téma skutečně zajímáte. A to mu udělá dobře.
 4. Slovně neútočit
  V mnoha diskusích -a to nejen ve vztazích, ale také v profesním životě -se lidé, kteří spolu hovoří, často napadají. Tyto útoky většinou začínají větami s "Ty.." Což znamená, že obviňujeme toho druhého. Je více než jasné, že tyto útoky vedou k protiútokům. Mnohem lepší je, pokud zůstanete pouze u svých vlastních pocitů. Řekněte "Já.." a sdělte své stanovisko.
 5. Nezobecňujte
  Zapomeňte na výrazy jako "nikdy" nebo "vždy" nebo podobná zobecnění. Hovořte vždy o konkrétní situaci, pouze tehdy může váš partner také konkrétně reagovat. Pokud to tak nebudete dělat, vašeho partnera budou pravděpodobně okamžitě napadat zobecňující protipříklady.
 6. Ptejte se
  Zde je důležité, abyste se ptali otevřeně. Nemělo by to být tak, aby se vám ten druhý teprve na základě útoku postavil na odpor. Pokud se například zeptáte: "Je to třeba tím, že máš špatné svědomí?", je z toho jasný konflikt. Ten druhý musí odpovědět tak, jak sám chce.
 7. Hovořit o konkrétním chování
  Hovořte vždy o konkrétním chování partnera v určité situaci. Pouze pokud budete argumentovat vzhledem k dané situaci, máte šanci s ním o tom hovořit.
 8. Řekněte, jestli se vám rozhovor líbil
  Jste-li s průběhem rozhovoru celkově spokojeni, informujte o tom svého partnera. Řekněte například: "Přijde mi výborné, že se s tebou dá takhle otevřeně hovořit."
 9. Zůstat u tématu
  Špatným, ale velmi rozšířeným zlozvykem je neustálé vytahování starých problémů. To nevyhnutelně vede k tomu, že se hovoří o starých, většinou dávno vyřešených problémech, místo aby se diskutovalo o aktuálním tématu. A proto: Zůstaňte u tématu! Pouze tehdy máte šanci vyřešit svoje současné problémy.
 1. Řekněte, co cítíte
  Může se stát, že váš partner řekne něco, s čím nesouhlasíte. Místo "Co je to za nesmysl!" raději řekněte: "Jsem překvapen, že to vidíš takhle!"
 1. KLID
  Demence jako taková přináší do života člověka velký neklid a my, jako blízcí nemocného nebo profesionálové, kteří se s ním potkávají, bychom měli být těmi, kdo se do něj snaží klid vracet.
 2. EMOČNÍ NAKAŽLIVOST
  Emoce, které my přinášíme do komunikace člověk trpící demencí často přijme za své. Jedním z projevů demence je tzv. emoční nakažlivost. Když mám vztek já, nemocný se k němu často přidá. Naše emoce a naše schopnost s nimi pracovat nejspíš ovlivní komunikaci ještě mnohem víc, než je tomu v situacích, kdy komunikujeme s někým, kdo demencí netrpí.
 3. HALÓ, TADY JSEM
  Než začnu komunikovat s člověkem, který trpí demencí, je potřeba získat jeho pozornost. Oslovte ho jménem, položte mu ruku na rameno (pokud vyhodnotíte, že je dotek v pořádku), zaujměte ho. Až si budete jistí, že vám věnuje svou pozornost, teprve pak začněte mluvit.
 4. ZPOMALIT
  Dnešní svět a způsob naší komunikace je rychlý i pro nás, kteří máme to štěstí, že demencí netrpíme. O co rychlejší a méně přehledný se zdá lidem, kteří takové štěstí nemají? Mysleme na to a když s nimi komunikujeme, zpomalme a dopřejme jim čas. Čas pochopit, co říkáme a čas zformulovat to, co chtějí říct oni nám. Pomůže to snížit úroveň stresu, kterou s sebou komunikace pro nemocné často nese.
 5. NEPŘEDPOKLÁDAT
  Každý z nás má za sebou příběh, který formoval to, jak vidíme svět, jak interpretujeme sdělení a jaké předpoklady si na jejich základě vytváříme. Ten náš příběh je ale nejspíš odlišný od příběhu toho, s kým mluvíme. Nepředpokládejme, jak věci jsou. Ptejme se, ať opravdu víme, jak jsou.
 6. KRÁTCE A VÝSTIŽNĚ
  Zkraťme a zjednodušme svá sdělení. Schopnost člověka, který onemocní demencí, verbálně komunikovat se postupem času zhoršuje. A to nejen jeho aktivní užívání slov, ale i schopnost slovům porozumět. Proto se v komunikaci zaměřme na jasné a výstižné sdělení.
 1. AKTUÁLNÍ SLOVNÍK
  My jsme ti, kdo mohou přizpůsobit svůj slovník. Mysleme na to, nepoužívejme zbytečně cizí slova, slova, která se do běžné mluvy dostala teprve nedávno nebo taková, která jsou nekonkrétní. Volme takovou slovní zásobu, která odpovídá úrovni schopností toho, s kým komunikujeme. A buďme připraveni ji měnit. My můžeme.
 1. GESTA JAKO PODPORA
  Podpořme to, co říkáme slovy pomocí svých gest a mimiky. Verbální složka se z komunikace nemocného postupně vytrácí, ale schopnost neverbálně komunikovat i neverbální komunikaci rozumět zůstává mnohem déle, často až do úplného konce. Používejme gesta, výrazy obličeje a další složky neverbální komunikace, aby nám člověk trpící demencí lépe rozuměl.
 2. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ
  Existují různé způsoby aktivního naslouchání, všem je ale společné, že předávají našemu protějšku v komunikaci důležitou zprávu - jsem tady a slyším tě. Nakloňte se k tomu, kdo mluví. Shrňte jednou za čas, co řekl a jak tomu rozumíte vy. Během sdělení mu dejte verbálně najevo, že tu jste - aha, hm, slyším tě.
 3. BÝT SÁM SEBOU
  Dodržovat doporučení, která jste teď dočetli, pomůže ke snadnější komunikaci, která nevyvolává tolik sporů a velkých emocí. Přesto nesmíme zapomenout, že nejdůležitější je zůstat i tak v komunikaci sám sebou, najít si svou cestu, jak doporučení probudit k životu. Žádná poučka ale nikdy nenahradí setkání člověka s člověkem.
 1. Vstávejte časně, neboť ranní vzduch jest nejzdravější. Umyjte se vždy v létě i v zimě jen studenou vodou.
 2. Choďte brzy spát, noc je určena k spánku. Spěte nejdéle 7 hodin, delší spánek neprospívá. Choďte brzy spát, noc je určena k spánku. Spěte nejdéle 7 hodin, delší spánek neprospívá.
 3. Vycházejte co nejčastěji do polí, do přírody. Neprodlévejte zbytečně v městě, kde není čistého vzduchu.
 4. Procházejte se za každého počasí.
 5. Větrejte byt vždy, v zimě – v létě. Čistý vzduch ve světnici je hlavní podmínkou zdraví.
 6. Pěstujte pravidelně tělocvik, ať jste jakkoli staří, zejména ti, kteří pracují duševně ve škole, v kanceláři atd.
 7. Rozdělte si čas pro každou práci a pro každou věc.
 8. Nepracujte hned po jídle. Žaludek potřebuje klid k trávení. (Všimněte si, že zvířata po jídle spí.)
 9. Jezte jídla jednoduchá, čerstvá a dobře připravená: mléko, vejce, pečené maso, ovoce, sýr, chléb.
 10. V zimě noste teplý oděv a obuv. V létě lehký. Ať není nikdy těsný.
 1. Jezte pestře, nezapomínejte na dostatek ovoce a zeleniny.
 2. Omezte celkově příjem tuků, výrazně pak tuku nasycených.
 3. Dávejte přednost olivovému oleji.
 4. Tmavá masa nahraďte ve svém jídelníčku rybami a kuřecím masem.
 5. Kdykoliv je to možné, zařaďte do své stravy cibuli, česnek, zelené byliny.
 6. Víno v malých dávkách může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.
 7. Nutný je dostatek vitamínů, minerálů a antioxidantů, jako jsou vitamíny C, E a beta-karoten (provitamín A).
 8. Pravidelně cvičte. I pomalá chůze je prospěšná.
 9. Máte-li vysoký tlak, udělejte vše pro to, abyste ho měli pod kontrolou.
 10. Nekuřte!!!
 1. Sex je lékem na krásu. Vědecké testy objasnily, že při milování se produkuje množství estrogenu, který dává vlasům přirozený lesk a pokožce hebkost.
 2. Něžné milování snižuje riziko vzniku dermatitidy, vyrážek a kožních skvrn. Produkovaný pot rozšiřuje póry a vaše pokožka doslova září.
 3. Vášnivé milování spálí veškeré kalorie z předcházející romantické večeře.
 4. Sex je jeden z nejbezpečnějších sportů, který se dá provozovat. Protáhne a posilní každičký sval ve vašem těle. Je o mnoho příjemnější než běhání v parku (nepotřebujete žádný speciální oděv ani obuv).
 5. Sex je okamžitý lék na migrénu a depresi. Uvolňuje do krevního oběhu přirozený endorfin, který vám navozuje euforii a zanechává ve vás pocit blaženosti.
 6. Čím víc sexu máte, tím se stáváte žádanější. Sexuálně aktivní tělo produkuje významné množství látek zvaných feromony. Tyto jemné "sexuální parfémy" přivádějí opačné pohlaví téměř k šílenství a k myšlenkám na milování.
 7. Milování je nejbezpečnější sedativum na světě. Je 10x efektivnější než diazepam.
 8. I každodenní vášnivé líbání přináší perfektní psychické uvolnění. Podporuje vyplavování zbytku jídla ze zubů slinami a snižuje hladinu kyseliny, která zapříčiňuje zubní kaz a předchází tvorbě zubního povlaku.
 9. Skvělé milování zmírňuje bolesti hlavy a uvolňuje napětí, které způsobuje zúžení mozkových cév.
 10. Milování může uvolnit i ucpaný nos. Sex je přírodní anti-astmatikum. Pomáhá bojovat s astmatem a sennou rýmou.

aneb co můžete udělat sami, abyste snížili riziko nádorového onemocnění, a pokud se léčíte, aby vaše uzdravení bylo bez komplikací.

 1. Nekuřte - kouření je největší rizikový faktor vzniku rakoviny. Je hlavní příčinou rakoviny plic a jedné třetiny rakoviny vůbec. Kouření je stejně rizikové pro lidi ve vaší blízkosti, které také bezprostředně ohrožujete. Čekáte-li dítě a kouříte, pak přenášíte rizika přímo na ně.
 2. Sledujte svoji hmotnost - alespoň 2x týdně cvičte nebo plavte 30 minut, denně ujděte pěšky alespoň 4 km, snažte si aktivním pohybem udržet hmotnost a kondici. Obezita je riziko.
 3. Jezte pestrou a nejlépe čerstvou stravu - rozmanitá strava v rozumném množství je dobrou prevencí před četnými nemocemi. Optimální je jíst 5x denně v menších dávkách.
 4. Každý den jezte hodně zeleniny a ovoce - volte stravu bohatou na vitamin A a C. Konzumujte zeleninu a ovoce v kombinaci pěti druhů denně, např.: mrkev + jablko + červená řepa + kiwi + banán.
 5. Přidávejte do jídla složky s vysokým obsahem vlákniny - vlákninu nejvíce obsahují: celozrnné pečivo (celozrnný chléb a mouka, pšeničné a kukuřičné klíčky, sezamové, dýňové a slunečnicové semínko, rýže natural), ovoce a zelenina. Jezte nejlépe vždy čerstvou stravu.
 6. Odstraňte ze svého jídla tuky - jezte libové maso, kuře nebo krůtu bez kůže, ryby. Snižte konzumaci smažených jídel a máslových dezertů. Pijte nízkotučné mléko a jezte nízkotučné sýry.
 7. Omezte ve stravě šunku, slaninu, salámy a uzeniny - uzená nebo konzervovaná jídla obsahují chemikálie, které je sice chrání před zkažením, ale zvyšují riziko nádorového onemocnění.
 8. Omezte alkohol. Kouření a pití alkoholu velmi zvyšuje riziko onemocnění jater, úst, krku, žaludku a pravděpodobně i prsu.
 9. Chraňte se před sluncem v době mezi 10. - 15. hodinou. Noste klobouk. Používejte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 a výše. Nejlepší však je, když se slunci vyhnete. Nepoužívejte horské slunko a solária. Jestliže se na kůži objeví rána, která se nehojí, nebo pozorujete změnu mateřského znaménka, požádejte lékaře, aby si je prohlédl.
 10. Jestliže pracujete s chemikáliemi nebo materiály jako je azbest, chraňte se oblečením a dodržujte pokyny bezpečnosti a ochrany při práci. Musíte vědět, jak postupovat při případné havárii.
 1. Stanovit si pravidelný čas pro ulehnutí do postele a vstávání.
 2. Pokud zdřímnout během dne ta ne více než 45 minut času na spaní.
 3. Přestat konzumovat alkoholické nápoje čtyři hodiny před spaním a nekouřit vůbec.
 4. Vyhnout se kofeinu nejméně šest hodin před spaním. To zahrnuje nejen kávu a čaj, ale mnoho nealkoholických nápojů včetně čokolády.
 5. Vyhnout se těžkým, kořeněným, nebo sladkých potravinám nejméně čtyři hodiny před spaním. Lehké občerstvení těsně před spánkem je v pořádku.
 6. Pravidelně cvičit, ale ne přímo před spaním.
 7. Použít pohodlnou postel.
 8. Najít si příjemnou teplotu pro váš spánek a mít ložnici dobře větranou.
 9. Zamezit všem rušivým hlukům a odstranit tolik světla, jak je to možné.
 10. Rezervovat si místo pro spánek a oddělit jej od sexu. Je to také kancelář, pracovna, kino, nebo sledování televize místo spaní.

MUDr. Petr Lukeš - pediatrický lékař, Kunštát

 1. Nekonzumujte cizokrajné ovoce.
  Banány, kiwi, mandarinky, pomeranče atd. (jen v omezeném množství). Dováží se nezralé, dozrávají bez sluníčka, obsah vitamínů je minimální, zato obsah organických kyselin maximální. Odvápňují a při značné konzumaci způsobují osteoporózu.
 2. Nejezte jahody z ciziny.
  Obsahují oparové viry a způsobují afty a žloutenku typu A.
 3. Nejezte nic, co obsahuje kyselinu citronovou.
  Kyselina citronová je z organických kyselin nejagresivnější. Dává se do všech limonád, kromě čisté vody. Je ve spoustě potravin a bonbonech. Odvápňuje organismus – způsobuje křeče svalů, leptá sliznice, které pak snadno propouští infekční viry a bakterie. (pouze originální Coca-cola a Pepsi-cola jsou konzervovány kyselinou fosforečnou).
 4. Nesmažte na oleji.
  Pro jeho nízký stupeň přepalu a vznik dioxinů při opakovaném smažení ve fritézách.
 5. Nepoužívejte margaríny – umělé tuky. Máslo je zdravější.
  Žádná kráva své telátko neotráví – to raději zdechne..
 6. Nejezte jogurty s dlouhou dobou trvanlivosti.
  Jsou plné konzervantů a jsou mrtvé. Pak musíte kupovat ACTIVII, která má položivé bakterie.
 7. Nejezte ve větším množství tavené sýry a uzeniny.
  Obsahují rychlosoli a ty štěpí sirné můstky v kolagenu a elastinu v cévách, šlachách a kloubech.
 8. Nekonzumujte pražené arašídy.
  Obsahují jedovaté alfatoxiny. Dále chipsy pro opakovaný olejový přepal (představte si, že pojídáte stotisící pytlík z 10x přepáleného oleje a jak Vašim játrům udělá dobře).
 9. Nejezte pečivo, dlouhodobě uskladněné v igelitu.
  Již po 3 hodinách na něm začíná růst plíseň Candida albicans.
 10. Nekonzumujte ve větším množství vlašské ořechy, dlouze vyluhovaný čaj.
  Pro velký obsah tříslovin, které rovněž na sebe vztahují vápník s hořčíkem.

MUDr. Karolina Krátká, Ph.D.

 1. Dodržujte dostatečný příjem tekutin, 2-3 litry denně ( voda, čaj, ředěné ovocné a zeleninové šťávy, minerální vody omezeně).
 2. Omezte příjem soli.
 3. Věnujte pozornost svému krevnímu tlaku.
 4. Nekuřte a omezte příjem alkoholu na minimum.
 5. Věnujte se fyzické aktivitě, udržujte si optimální hmotnost.
 6. Pokud jste diabetik, dodržujte režim diabetika, pravidelné stravování, medikace-inzulin, sledujte hladinu cukru v krvi.
 7. Omezte příjem rostlinných bílkovin (chléb, pečivo, luštěniny, těstoviny).
 8. Dodržujte přiměřený příjem draslíku (K – sušené ovoce, banány, rajčata, papriky), přiměřený příjem fosforu (P - mléčné výrobky, luštěniny, vejce, kakao, ořechy, játra).
 9. Neužívejte dlouhodobě léky proti bolesti.
 10. Docházejte pravidelně na kontroly k doktorům specialistům.
 1. Přispívá ke kolísání hladiny krevního cukru.
 2. Směřuje k nadváze.
 3. Vyčerpává zásoby vitamínů a minerálů.
 4. Pomáhá překyselení organismu.
 5. Podporuje kvasinkové infekce.
 6. Oslabuje imunitní systém.
 7. Zvyšuje agresivitu a hyperaktivitu.
 8. Zhoršuje paměť.
 9. Napomáhá stárnutí kůže.
 10. Je návykový.
 1. To je v pohodě, schovej si cigarety pro sebe.
 2. Rodiče (partner, partnerka) by tabák cítili na míle daleko. Nemůžu si dovolit je rozzlobit.
 3. Ne díky, nemám teď chuť, bolí mě hlava.
 4. Už jsem to zkoušel a málem jsem se pozvracel! Jen bych se znovu ztrapnil…
 5. Nesnáším ten zápach, o chuti ani nemluvě.
 6. Ne díky, ale zrovna si nemůžu dovolit náhradní plíce.
 7. Všem v rodině jsem nahlásil, že odvykám. Nemůžu je teď zklamat.
 8. Nechci, myslím, že už se to nenosí (není to moderní).
 9. Nechci, jsem líný chodit kouřit ven.
 10. To je dobrý, vezmu si možná příště.
 1. Důležité je si uvědomit, že kouření je naučené chování. Přestat kouřit znamená změnit své zvyky, mít hodně pevnou vůli zvládnout psychosociální závislost (závislost na cigaretě jako takové) a závislost na droze - nikotinu.
 2. Stanovte si den D, kdy zanecháte kouření naráz a úplně. Večer před tímto dnem odstraňte ze svého okolí všechny popelníky, zapalovače a hlavně cigarety.
 3. Oznamte doma i na pracovišti, že nebudete kouřit a požádejte o ohleduplnost.
 4. Změňte stereotyp dne: místo kávy pijte čaj či změňte chuť kávy, vystříhejte se dočasně společnosti kuřáků, návštěv kuřáků.
 5. Pokud se kuřácké situaci nevyhnete, přichystejte si předem jinou činnost – trénujte s masážní gumovou kuličkou do ruky, oloupejte si pomeranč, po jídle si vyčistěte zuby, zapalte svíčku. Dělejte cokoliv, jen nekuřte.
 6. Při chuti na cigaretu si proventilujte plíce rychlými vdechy a výdechy nebo vydržte v maximálním nádechu jak můžete.
 7. Při závislosti na nikotinu, podejte nikotin jinou formou než kouřením (žvýkačky, náplasti), aby jste zmírnili své abstinenční příznaky. S vhodnou volbou náhradní léčby nikotinem vám poradí váš lékař či lékárník.
 8. Sportujte, choďte na procházky, pijte hodně tekutin – nejlépe sycenou vodu (v zásadité moči je vylučování nikotinu zpomaleno), jezte lehká jídla, zeleninu, ovoce, ryby. Kontrolujte si hmotnost.
 9. Za každý den bez cigarety se odměňte drobnou radostí (ne cigaretou!).
 10. Pamatujte: Jediná cigareta, kterou si znovu zapálíte, Vás vrhne zpět do pravidelného kuřáctví!
 1. Pivo musíš pít vychlazené, jinak si ho nevychutnáš!
 2. Pivo nikdy nepij na lačný žaludek!
 3. Pivo pij pomalu a s rozvahou!
 4. Při popíjení piva s přáteli nalezneš potěšení a odpočinek po celodenním shonu!
 5. Půllitr piva chutná nejlépe ze sedmého schodu a od usměvavé servírky!
 6. Pij s mírou, ale denně si dopřej orosenou sklenici piva!
 7. Pivo nekombinuj s jiným alkoholem!
 8. Při pití piva se zaručeně nebudeš mračit!
 9. Pivo je krásné, ale nesmí být silnější než ty!
 10. Pivo si zaslouží úctu, je v něm mnoho práce a potu!
 1. Nebudeš pít jiného nápoje kromě piva.
 2. Nevezmeš piva nadarmo do huby.
 3. Pamatuj na den odpočinku, když jsi sťatý.
 4. Cti svoji značku a hospodu svou, abys byl dlouho zlit a bylo ti dobře na světě.
 5. Nevyleješ.
 6. Nevybliješ.
 7. Nesmícháš.
 8. Dopiješ.
 9. Neodmítneš nikdy pivo již přinesené.
 10. Nepožádáš piva kumpána svého.
 1. První sklenka jako med.
 2. Druhou proto dáš si hned.
 3. Třetí tobě chuti dodá.
 4. Čtvrté nikdo neodolá.
 5. Pátou chválit nepostačíš.
 6. Šestou žízeň neuhasíš.
 7. Po sedmé si pleteš esa.
 8. Po osmé ti hlava klesá.
 9. Z deváté jsi Tutenkámen.
 10. Po desáté už jsi amen.
 1. Víno musí mít správnou teplotu (bílé vychlazené), jinak si ho nevychutnáš.
 2. Víno nikdy nepij na lačný žaludek.
 3. Při popíjení vína nekuř. Výjimkou jsou kvalitní doutníky ke sladkému vínu.
 4. Při popíjení vína s přáteli nalezneš potěšení a klid po celodenním shonu.
 5. Dvě až čtyři deci vína denně je ideální mírou pro každého.
 6. Kvalitní vína můžeš kombinovat, ale vždy s rozvahou.
 7. Pij s mírou.
 8. K dobrému vínu patří kvalitní sýry.
 9. Víno je silné, ale nesmí být silnější než ty.
 10. Víno si zaslouží úctu; je v něm mnoho práce a potu.
 1. Z pořádného kvasu páliti budeš!
 2. Nevezmeš k pálení chlapa abstinenta, který ti jenom na škodu bude!
 3. Koštovat musíš pořádně, slaninu dones, chléb a sůl. Kdo bratrem cítí, nosí k nám pití!
 4. Teplou slivovici pij pomalu, studenou ještě pomaleji. Tříletou pij jak letní vánek!
 5. Kde je dobrá slivovice, požádáš bratra svého i manželku jeho o žejdlík. Dostaneš-li, žádej ještě. Dají-li ti, blahořeč; nedají-li ti, proklej je až do čtvrtého pokolení!
 6. Najdeš-li opilého spolubratra, plahoč se s ním až ho dodáš do příbytku jeho. Dostaneš-li místo něho chval Hospodina hlasem velkým. Neboť takto praví písmo: „Svědectví vydáš pravdivé časem svým a slunce tě najde na cestě křivolaké !
 7. Řeči pomlouvačů neposlouchej, na židli posmívačů nesedej, ale v palírně je místo tvoje a tam službu konej i v noci. Jez a pij !
 8. Za slovo o slivovici k soudu bratra nehoň. Hůl má dva konce a soud jen jeden rozsudek. Stává se, že bratři nesvorní svou mzdu v jedné lavici obdrží !
 9. Po každém hltu se modli: „Nápoj nám vezdejší dej nám každý den“. Jen slovo Amen zapomeň a vyžeň z mysli své !
 10. Roby k pálení nepouštěj. Ve chvíli zlé člověk hloupost udělá. Vždyť sám praotec Adam jistě Evu pojal za trápení své ve chvilce opilosti !
 1. Dávka: přestane smrdět z huby.
 2. Dávka: přestanou smrdět nohy.
 3. Dávka: přestane bolet břicho.
 4. Dávka: přestanou se třepat ruce.
 5. Dávka: přestanou tlačit boty.
 6. Dávka: přestane se mračit.
 7. Dávka: začne si zpívat.
 8. Dávka: začne mládnout.
 9. Dávka: začnou se líbit cizí ženské.
 10. Dávka: začne se líbit manželka.
 1. První sklenka jako med
 2. Druhou dáš si hned
 3. Třetí tobě chuti dodá
 4. Čtvrté nikdo neodolá
 5. Pátou chválit nepostačíš
 6. Šestou žízeň neuhasíš
 7. Po sedmé ti hlava klesá
 8. Z osmé tvoje srdce plesá
 9. Z deváté je tytenkámen
 10. Po desáté už je amen.
 1. První sklenku na zdraví
 2. Druhá žízně nezbaví
 3. Třetí zrakem ohmatáš
 4. Čtvrtou čichem ochutnáš
 5. Jazyk pátou laská krátce
 6. Z šesté mluví slovo znalce
 7. Nad sedmou se nerozpakuješ
 8. Osmou raději zopakuješ
 9. Starosti devátá vyřeší
 10. Po desáté to mám žízeň.

(je třeba mít na paměti následujících 10 pravidel)

 1. Aktivně spolupracujte se zdravotnickými pracovníky.
 2. Upozorněte na své obtíže lékaře a sestry.
 3. Zaznamenejte si období ve kterém se bolesti objevují.
 4. Popište velikost bolesti v rozmezí desetibodové stupnice (0 = žádná bolest, 10 = nesnesitelná bolest).
 5. Poznamenejte si, které léky a v jakém množství jste si vzali.
 6. Upozorněte lékaře na změny v síle a charakteru bolesti a na nežádoucí účinky léčby (zácpa, poruchy močení).
 7. Jestliže berete silné léky proti bolesti, je třeba myslet na předcházející zácpy.
 8. Berte své léky podle předpisu a pravidelně. Nečekejte, až bude bolest silná, protože je jednodušší a účinnější bolesti předcházet.
 9. Nemusíte se obávat vzniku psychické závislosti, protože ta vzniká u nemocných s bolestmi jen vzácně. Tělesné obtíže, které po vysazení léků mohou vzniknout lze odstranit postupným snižováním dávek.
 10. Pokud léčba přestane účinkovat, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
 1. Buďte realističtí – Buďte k sobě upřímní a zjistěte si všechno co můžete o svém zdravotním stavu. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které patří k Vašemu onemocnění.
 2. Zapojte se – Zaujměte aktivní roli v péči o své zdraví, pracujte sami na jeho zlepšení.
 3. Učte se odpočívat a rozptýlit se – Naučte se správně dýchat, uvolnit se (relaxovat), rozptýlit se. Pomozte tělu zmírnit utrpení spojené s bolestí.
 4. Rozpoznejte své myšlenky a pocity - Snažte se o pozitivní myšlení a pozitivní přístup při řešení problémů, pomůže Vám to změnit i Váš vztah k bolesti.
 5. Bezpečný pohyb - Naučte se klidně a hluboce dýchat. Budete posléze pohyblivější a budete se cítit lépe.
 6. Stanovte si priority - Při omezené energii a pohyblivosti je nezbytné si říci, co je v životě důležité. Nevadí, když si řeknete „měl bych“.
 7. Stanovte si realistické cíle – Zvolte si svůj rytmus, neustále přizpůsobujte svoji aktivitu bolesti a úrovni energie.
 8. Poznejte svá práva - Můžete odmítnout, co si nepřejete a nejste nuceni dělat více, než dokážete při své nemoci.
 9. Komunikujte - Komunikace s rodinou, přáteli a kolegy snižuje úzkost, napětí, stres a utrpení. Učení se, jak dosáhnout svých potřeb je důležitou součástí zvládnutí bolesti.
 10. Znovu objevte naději - znovu získejte kontrolu nad svou bolestí - zvyšte svůj pocit vnitřní pohody - vystupte z kruhu bolest-napětí-úzkost-stres - uspokojujte lépe své potřeby - zmírněte utrpení.
 1. Je potřeba zbavit se přebytečných kilogramů! Každé kilo navíc zatěžuje váš nosný aparát – páteř i klouby celého těla.
 2. Nesmíte přetěžovat jednostranně a trvale svoji páteř a klouby! Střídejte činnosti a dopřejte si čas i na odpočinek.
 3. Používejte vhodnou obuv a vhodné oblečení! Volba vhodné obuvi je nesmírně důležitá. Klenba nohy nese celou vaši váhu, je-li nesprávně zatížena, dochází k přetěžování a k předčasnému opotřebovávání.
 4. Nenoste těžká zavazadla! Nepřetěžujte svoji páteř ani ostatní klouby nadměrnou fyzickou námahou. Nepřetěžujte jednostranně své klouby.
 5. Používejte kompenzační pomůcky, které vám doporučí lékař! Hole, berle, ortézy, to vše jsou pomůcky, které chrání vaše klouby před přetěžováním.
 6. Pořiďte si vhodnou židli - u počítače, v práci, doma.
 7. Tužky, pera, propisovačky – průměr násadky by neměl být příliš malý! Existují psací potřeby, které mají širší průměr.
 8. Dostatečně odpočívejte! Nejlepším odpočinkem je tzv. aktivní odpočinek.
 9. Spánek! Důležité pro klidný a zdravý spánek je vhodné lůžko.
 10. Prevence pádů! Noste obuv s protiskluzovou podrážkou, používejte hole, berle, pokud to lékař doporučil.

Z knihy Nejen bolesti zad vás zbaví ŠKOLA ZAD od MUDr. Eugena Raševa.

 1. Drž se vzpříma.
 2. Opravuj pravidelně své držení těla.
 3. Co nejvíc se pohybuj.
 4. Seď co nejméně, a když už sedíš, tak dynamicky.
 5. Odlehčuj svá záda.
 6. Zvedej břemena hlavou, nejen tělem.
 7. Nezapomínej na udržování svalové rovnováhy.
 8. Trénuj denně hybný systém.
 9. Zařazuj při práci odlehčující a odpočinkové prvky.
 10. Vychovávej své děti podle pravidel ŠKOLY ZAD.

www.krecove-zily.cz

 1. Každý den si najděte čas na pohybovou aktivitu.
 2. Vyvarujte se jednostranné zátěže, jako je dlouhé stání nebo sezení.
 3. Příležitostně udržujte dolní končetiny ve zvýšené poloze.
 4. Neseďte s překříženýma nohama.
 5. Choďte v botách s nižším podpatkem.
 6. Nenoste oblečení stažené v oblasti třísel či kolen.
 7. Dbejte na hygienu dolních končetin.
 8. Sprchujte nohy střídavě teplou a studenou vodou.
 9. Udržujte si optimální tělesnou teplotu.
 10. Stravujte se podle zásad zdravé výživy.

Deset nejdůležitějších doporučení pro jedlíky smaženého jídla

 1. Snižte spotřebu tučného masa a uzenin, vyvarujte se vnitřností. Používejte rostlinné oleje a tuky s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin.
 2. Pokud máte zvýšenou hladinu cholesterolu, zařaďte do stravy margarín obohacený rostlinnými steroly.
 3. Dávejte přednost nízkotučným mléčným výrobkům. Konzumujte hodně zeleniny a ovoce, převážně v syrovém stavu (500 g denně).
 4. Vybírejte si celozrnné výrobky (pečivo, ale také např. celozrnné těstoviny či neloupanou rýži), cereálie a luštěniny, které obsahují vlákninu.
 5. Zařaďte do svého jídelníčku tučné ryby – nejlépe 2krát týdně (vhodné jsou např. losos, makrela, sardinky).
 6. Dbejte na přiměřený tělesný pohyb (minimálně půl hodiny alespoň čtyřikrát týdně, nejlépe každý den; například svižná chůze či kolo jsou vhodné pro každého).
 7. Omezte spotřebu cukru, a tedy i konzumaci sladkostí, moučníků a bílého pečiva.
 8. Při tepelné úpravě jídla se vyhněte častému smažení.
 9. Naučte se zvládat stresové situace – jinak škodíte sami sobě!
 10. Sportujte!
 1. Akutní močové infekce vyvolávají nejčastěji gramnegativní bakterie. Nejčastějším původcem je Escherichia coli.
 2. Příznaky zánětu se projevují jako pálení při močení, intenzivní nutkání vyprázdnit i nepatrné množství moči a bolestmi v podbřišku. Moč nepříjemně páchne, je kalná a často krvavá.
 3. Při zjištění příznaků zánětu zvyšte svůj denní příjem tekutin minimálně na 2,5-3l. Na nadměrné doplňování tekutin si však musí dát pozor hlavně lidé trpící otoky a při problémech se srdcem.
 4. Mezi vhodné tekutiny patří vedle vody urologický čaj a alkalické minerálky (Bílinská kyselka, Rudolfův pramen).
 5. U akutní infekce se vyhýbejte dráždivé stravě, nekořeňte, vynechejte alkohol a černou kávu. Vyhýbejte se též kyselým ovocným šťávám – můžou způsobit podráždění zanícené tkáně.
 6. Neustoupí-li potíže a budou-li trvat více než 1 den, je-li moč krvavá nebo jste těhotná, obraťte se co nejrychleji na lékaře.
 7. Mezi nejčastěji předepisované léky patří antibiotika a chemoterapeutika, působící na zánět. Ty je nejvhodnější brát na noc, kdy je snížená diuréza a tím jejich zvýšená koncentrace v moči. Vedle nich se pak předepisují léky tišící bolest.
 8. Nezapomínejte též dodržovat hygienu. Používejte neparfémovaná intimní mýdla. Při nadměrné hygieně obyčejnými a parfemovanými mýdly často dochází k narušení bakteriální mikroflóry a tím k tzv. chemickému zánětu.
 9. Pokud nemáte možnost při zjištění zánětu se včas dostavit k lékaři, k zmírnění potíží vám prozatím může pomoci volně prodejný přípravek Rowatinex® kapky či tobolky. Jako prevence a podpůrná léčba se doporučují přípravky z brusinek. O dalších přípravcích vás rádi informují ve vaší lékárně.
 10. Velmi vhodné se jeví pití urologického čaje, který zakoupíte v lékárně. Správná příprava urologického čaje je následující: urologickou směs zalijeme do poloviny hrnku nejprve studenou vodou, necháme 15 min vyluhovat a poté přidáme špetku jedlé sody a šálek dolijeme vroucí vodou. Čaj se pije teplý, obvykle 3-5× denně.

Autor: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Deset nejdůležitějších doporučení pro pacienty se zhoubnými novotvary

 1. Buďte aktivním pacientem!
  Staňte se aktivním partnerem v medicínském rozhodování. Abyste mohli být aktivním partnerem lékaře, měli byste získat dost informací, porozumět podstatě nemoci a jejího léčení.
 2. Hledejte pravdu o své nemoci!
  Hledejte a poznejte pravdy ohledně své nemoci a ohledně vašich vyhlídek do budoucna (prognózy). Získávejte informace od ostatních pacientů se stejnou chorobou, hledejte také v knihovnách a na internetu, snažte se porozumět zvláštnostem vaší vlastní nemoci.
  Pozor - neklaďte otázky, dokud nejste připraveni na odpovědi! Většina nemocných akceptuje rozhodování samotného lékaře. Zkušenosti však ukazují, že k lepším rozhodnutím lze dojít, když je pacient dobře informován a aktivně se na rozhodování podílí.
 3. Hledejte nejlepší odbornou radu!
  Požadujte názor jiného odborníka, když je tento názor odlišný od prvního doporučení, žádejte třetí, nebo i čtvrté doporučení od dalších specialistů. Váš lékař může s vaším svolením zapůjčit naše lékařské nálezy jinému odborníkovi k vyslovení druhého názoru.
 4. Hledejte důvěru ve svého lékaře!
  Posuďte nejprve, jak velká je zkušenost vašeho lékaře v léčení vašeho určitého typu nádoru, zvláště, pokud jsou nezbytné složité postupy a/nebo se využívá nových léčebných metod.
 5. Hledejte špičkové pracoviště!
  Jestliže vaše onemocnění má špatnou prognózu a/nebo vám bylo řečeno, že trpíte vzácným typem zhoubného nádoru, hledejte vynikající pracoviště alespoň pro zjištění druhého názoru.
 6. Řiďte se vlastními hodnotami!
  Nedovolte svým pečovatelům, aby promítali své cíle, očekávání a hodnoty do vás, řiďte se vlastními přáními a předsevzetími.
 7. Ekonomická stránka léčení!
  Uvědomte si, že moderní diagnostika a léčení nádorových onemocnění pomocí velmi nákladných moderních přístrojů, vyšetřovacích metod a léků je nesmírně nákladná a má-li být účinná, je třeba přesně dodržovat veškerá doporučení vašeho lékaře.
 8. Využijte k boji každý den!
  Nakonec - najděte si lékaře, kterému důvěřujete, ale neočekávejte, že bude za všech okolností vždy dokonalý.
  Osvědčený přístup k léčbě je využít každý den a nedat nádoru šanci růstu odkladem vyšetření a léčby. Jednejte cílevědomě, snažte se činit správná rozhodnutí a neohlížejte se zpět, šetřete veškerou fyzickou i mentální energii, abyste tolerovali léčbu a přemohli svou nemoc.
 9. Léčit potřebuje nejen tělo, ale i duše!
  Co když se nemoc vrátí a zejména bude-li to spojeno s bolestmi? V takovém případě byste měli vědět, že v současnosti je možnost i dlouhodobě tlumit jakoukoliv bolest a že existují odborníci na léčbu bolesti, kteří by v takové situaci byli schopni se o vás i dlouhodobě postarat.
  Nezapomeňte léčit svou mysl podobně jako své tělo. Poté, co jste porozuměli své nemoci, našli nejlepšího možného lékaře a dostáváte nejlepší možnou léčbu, musíte se ještě vypořádat s náročnými mentálními stránkami onemocnění nádorem. Moderní účinná protinádorová léčba může být často spojena s nepříjemnými, byť i jen dočasnými potížemi.
 10. Váš přístup je Vaší nejmocnější zbraní proti rakovině!
  Váš přístup a vaše víra v uzdravení jsou nejmocnějšími zbraněmi proti rakovině.

MUDr. Jan Hnízdil, Centrum komplexní péče Dobřichovice

 1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemoci vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.
 2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit.
 3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.
 4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.
 5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud kolaps nastane, budete připraveni.
 6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.
 7. Chraňte životní prostředí tak, jako byste chránili sebe.
 8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.
 9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Nejméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte. Občasný půst vám jen prospěje.
 10. Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

Profesor. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze

 1. Uvědomte si, kolik vám je let! Podle věku najdete i vhodný sport, který bude určen právě vám.
 2. Přiměřeně svému věku a stavu byste měli alespoň půl hodiny denně věnovat své fyzické kondici. Je vhodné, zejména pokud se sportem začínáte, sledovat svůj krevní tlak a puls, údaje si pečlivě zaznamenávat a pak konzultovat s lékařem.
 3. Pokud jste nikdy nesportovali, než tak začnete činit, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, aby vám pomohl určit, co je pro vás vhodné.
 4. Pořiďte si přiměřenou sportovní výbavu! I pro začínajícího sportovce jsou například kvalitní běžecké boty prevencí poškození kloubů a šlach.
 5. Při sportování vždy dodržujte pitný režim.
 6. Pokud jste opravdu nikdy v životě nesportovali, začněte nejlépe s rychlou chůzí, doporučuji tzv. nordic walking s holemi.
 7. Jezte zdravě a přiměřeně, tak abyste měli správnou váhu - ani nízkou, ale ani vysokou.
 8. Pijte denně sklenku dobrého vína! Respektive muži dvě, ženy jednu.
 9. Přinuťte ke stejné činnosti a životnímu stylu svého partnera. Ve dvou jde všechno snáz.
 10. Nikdy není pozdě začít.
 1. Dioptrické brýle a čočky. Noste dioptrické brýle co nejméně. Považujte je za pomůcku při činnostech, při kterých musíte vidět jasně, a navykněte si je sundávat, jakmile takovou činnost ukončíte. Pokud se bez brýlí dostaví bolesti hlavy, namáháte příliš svůj zrak, místo toho, abyste se uvolnili a akceptovali svůj zrak.
 2. Čtení zblízka. Nezaostřujte dlouhodobě na krátkou vzdálenost. Při práci na počítači se každých pár minut zadívejte do dálky.
 3. Sluneční brýle. Během dne noste venku kvalitní sluneční brýle nepropouštějící UV záření. Toto záření je hlavní příčinou šedého zákalu.
 4. Cvičení. Starejte se o pečlivě svůj zrak! Chcete-li pravdu zlepšit svůj zrak, začněte provádět pravidelné oční cviky.
 5. Strava a tekutiny. Zlepšete svou stravu a vyhněte se zejména pokrmům, které obsahují velké množství cukru. Ten může způsobit otok oční čočky a zhoršovat krátkozrakost. Konzumujte méně tuků, pijte hodně tekutin, jezte celozrnné výrobky, hodně ovoce a zeleniny, nesolte.
 6. Dieta. Trpíte-li šeroslepostí, doporučuje se dieta šetřící játra s omezením živočišných tuků spolu s pravidelným užíváním dýňových semínek.
 7. Vitamíny a minerály. Trpíte-li šedým zákalem, doplňte následující živiny: denně multivitamínový přípravek plus navíc 50 mg zinku 400 jednotek vitamínu E 10.000 jednotek beta-karotenu a B-komplex.
 8. Vývoj dítěte. Pro správný vývoj zraku je důležité, aby dítě mělo již od narození dobrý zrakový kontakt s vnějším svitem plným jasných barev a různých tvarů. Oční vada zvaná tupozrakost může být zhoršována umístěním kolébky u zdi.
 9. Správné držení těla. Dbejte na správné držení těla! Astigmatismus může být způsoben špatným držením těla, kdy je hlava nakláněna ze zvyku k jedné straně.
 10. Pozitivní přístup. Uvědomte si, že zlepšení vašeho zraku je možné.

http://bydleni.instory.cz . Pokud si chcete pořídit "zdravou" židli, měli byste znát desítku zásad správného sezení: 

 1. Židle musí mít synchronní mechanismus
  Při naklánění se dozadu - až lehnutí - se musí zvětšovat úhel mezi sedákem a opěrákem s tím, že se sedák mírně nakloní dozadu. Synchronní mechanismus má jednu drasticky nebezpečnou vlastnost - snaží se vám posunout zadek dopředu. Lze tomu předejít nastavením slabšího přítlaku zádové opěry. 
 2. Správně tvarovaný opěrák
  Na opěráku by měla být "boule" v oblasti bederních obratlů (bederní opěrka), která správně kopíruje tvar vaší páteře. Vodorovný řez opěrákem by měl být konvexní a ne rovný, nebo dokonce konkávní (jako má bohužel většina židlí, například síťovaný opěrák nelze z principu vytvarovat konvexně) - protože by vás nutil se hrbit. 
 3. Správně tvarovaný sedák
  Ideální sedák je takový, který vám při poloze vleže nestlačuje stehna zespodu. Také vám musí bránit v klouzání zadnice dopředu (opěrák vás vyhání ze židle). 
 4. Je třeba sedět vzadu
  Je dobré mít zadek doslova narvaný úplně vzadu - a to nepodceňujte jako 90 % lidí v ČR! Pokud sedíte poposunutí i o pár centimetrů více vpředu, bederní opěra je pak k ničemu. 
 5. Umístění monitoru
  Držák monitoru musí umožňovat horizontální i vertikální nastavení. 
 6. Musíte sedět ve správné výšce
  sedět co nejvýše, ale tak, aby ani při "lehnutí si" nebyla stlačena stehna zespodu přední hranou sedáku (tzn. při všech nakloněních musíte mít paty na zemi, popř. na podložce). Další výhoda větší výšky sedu je menší stlačení vnitřností. Sedíte-li příliš nízko, máte extrémně stlačené tkáně kolem sedacích kostí. A naopak, sedíte-li příliš vysoko, máte extrémně stlačené tkáně na spodku stehen - srdce pak není schopno "vytáhnout" krev zpátky z takto "uškrcených" nohou.
 7. Stůl i klávesnice ve správné výšce
  Ruce nesmí být v zápěstí ohnuty nahoru (tj. nad přímkou, kterou tvoří loketní kosti). Ke klávesnici je vhodné si pořídit gelovou podložku pod zápěstí. 
 8. Područky musí podpírat pouze lokty, ne zápěstí
  Područky by měly nadlehčovat ruce, aby nevisely celou vahou na páteři, a zároveň být tak vzadu, abyste s nimi nenaráželi do stolu (nesmí bránit v přístupu ke stolu - musí tedy začínat až za břichem). 
 9. Co nejčastěji střídat polohu
  Snažte se ze židle často vstávat, udělat pár kroků nebo si třeba na chvíli lehnout. Jde o takzvaný systém Sedět - Ležet - Stát. Tyto tři polohy byste měli neustále střídat. 
 10. Sportujte
  Pokud musíte hodiny denně sedět, snažte se alespoň ve volných chvílích trochu sportovat. Nemusíte předvádět žádné výkony hodné vrcholového sportovce, stačí, když budete chodit třeba na delší procházky.
 1. Respektujeme identitu pacienta a důsledně jej oslovujeme jménem nebo odpovídajícím titulem. Nevyžádaná familiární oslovení „babi“, „dědo“ jsou ponižující.
 2. Důsledně se vyhýbáme zdětinšťování starého člověka. Ani s nemocnými se syndromem demence nehovoříme jako s dětmi (formou, ani obsahem).
 3. Při komunikaci s pacienty a při jejich ošetřování cílevědomě chráníme jeho důstojnost snažíme se vyloučit podceňování a nepodložené přisuzování závažných funkčních deficitů (např. v komunikativní oblasti).
 4. Respektujeme princip zpomalení a chráníme seniory před časovým stresem; počítáme se zpomalením psychomotorického tempa a se zhoršenou pohyblivostí.
 5. Složitější nebo zvláště důležité informace (termíny vyšetření, přípravu na ně, způsob užívání léků) několikrát zopakujeme či raději ještě napíšeme na papír.
 6. Aktivně a taktně ověříme možné komunikační bariéry (porucha sluchu, zraku apod.) a tomu přizpůsobíme komunikaci.
 7. K usnadnění komunikace se zdržujeme v zorném poli pacienta, mluvíme srozumitelně a udržujeme oční kontakt. Při pochybnostech ověřujeme správné využití kompenzačních pomůcek.
 8. Bez ověření nedoslýchavosti nezesilujeme hlas; porozumění řeči se ve stáří zhoršuje v hlučném prostředí, proto „nepřekřikujeme“ jiný hovor, rozhlas, televizi, ale snažíme se hluk odstranit.
 9. Dopomoc při pohybu, odkládání oděvu či při uléhání na lůžko vždy nabízíme (úměrně zdravotnímu postižení pacienta) ale nevnucujeme; umožňujeme používání opěrných pomůcek (hole, chodítka).
 10. Při ústavním ošetřování by komunikace i ošetřovatelská aktivita měla cílevědomě směřovat k podpoře a k udržení (obnově) soběstačnosti seniora nikoli předčasně předpokládat její ztrátu a vést k imobilizaci.
 1. Při komunikaci omezujeme rušivé a rozptylující vlivy prostředí (např. rozhlasové vysílání), ujistíme se, že pacient dobře slyší, že má správně nastaveny kompenzační pomůcky (naslouchadla) a že netrpí komunikační poruchou ve smyslu afázie.
 2. Pacienta povzbuzujeme vlídným zájmem, usilujeme o klidné chování a pozitivní výraz, omezujeme prudké pohyby a přecházení, zůstáváme v zorném poli pacienta.
 3. Mluvíme srozumitelně, pomalu a v krátkých větách.
 4. V hovoru se vyhýbáme odborným výrazům, žargonu, ale i frázím či ironicky míněným protimluvům. Používáme výrazy pacientovi známé a přiměřené.
 5. Používáme přímá pojmenování, vyhýbáme se zájmenům a pokud lze, tak na předměty, osoby, části těla, o nichž hovoříme, ukazujeme. Pokud pacient něco správně nepochopil, použijeme pokud možno jinou formulaci a neopakujeme stejná slova.
 6. Aktivně navazujeme a udržujeme oční kontakt a průběžně ověřujeme, zda pacient našim informacím správně porozuměl, důležité údaje píšeme navíc na papír. Pro získání pozornosti, případně pro zklidnění, používáme dotek.
 7. Využíváme neverbální komunikaci, mimiku, dotek a tyto projevy sledujeme a umožňujeme i u pacienta; jsme vnímaví k projevům úzkosti, strachu, deprese, bolesti.
 8. Dáme zřetelně najevo, zda odcházíme jen na chvíli nebo zda konzultace skončila.
 9. Pacienta nepodceňujeme, komunikaci neomezujeme, ale přizpůsobujeme jeho schopnostem. Pacienty informujeme o povaze a důvodu vyšetření či léčebného výkonu, během vyšetření s nimi komunikujeme, uklidňujeme je, postup komentujeme.
 10. Aktivně chráníme důstojnost lidí trpících syndromem demence, bráníme jejich ponižování, posilujeme jejich autonomii a možnost rozhodovat o sobě.

podle České alzheimerovské společnosti

 1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly.
 2. Problémy s vykonáním běžných činností.
 3. Problémy s řečí.
 4. Časová a místní dezorientace.
 5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek.
 6. Problémy s abstraktním myšlením.
 7. Zakládání věcí na nesprávné místo.
 8. Změny v náladě nebo chování.
 9. Změny osobnosti.
 10. Ztráta iniciativy.

1. Neklikejte na odkazy v SMS nebo e-mailech
Nenechte se napálit phishingem, tedy podvodnými emaily, nebo smishingem, což jsou zákeřné SMS zprávy. Nikdy neklikejte na odkazy, které po vás pak chtějí zadat citlivé údaje.

2. Nepřevádějte peníze na neznámý účet 
Jen proto, že vám někdo zavolá a tvrdí, že je z vaší banky nebo od policie, nemusí to být pravda. Nikdy nedejte na jejich rady a peníze nepřevádějte na jimi doporučený účet. Jde o podvodný vishing. Skutečná policie ani banka po vás něco takového nikdy nebudou chtít.

3. Nepřevádějte hotovost na bitcoin a nereagujte na instalaci SW 
Nereagujte na výzvy, abyste si vybrali hotovost z bankomatu, tu vložili do bitcoinového bankomatu, peníze směnili a odeslali na určitou bitcoinovou adresu. Stejně tak ignorujte výzvy k instalaci software (např. AnyDesk, TeamViewer) pro vzdálený přístup k PC nebo mobilnímu zařízení.

4. Čtěte upozornění od banky 
Být informován znamená být připraven. Banky pravidelně vydávají bezpečnostní varování na nové typy útoků, čtěte je, ať vás žádný z nich nezaskočí. Pokud ale obdržíte informační SMS k aktivaci služby, o kterou jste nežádali, tak ihned kontaktujte banku.

5. Chraňte si hesla a PINy ¨
Nikdy nikomu nesdělujte své přístupové údaje, hesla ani PINy. Stejně tak dávejte pozor, zda je používáte bezpečně. Nenechte nikoho, aby Vám nahlížel přes rameno u bankomatu a používejte jen bezpečné webové stránky označené zámkem. Rovněž různé výzvy (telefonické, emailové, přes sociální sítě, aplikace typu WhatsApp apod.) na poskytnutí informací z SMS, na nichž jsou aktivační nebo autorizační kódy, jsou také podvodné aktivity.

6. Aktivně pracujte s limity u karet 
Všechny platební karty nabízí možnost nastavit si maximální denní částku pro platby u obchodníků, pro výběr z bankomatu i platby na internetu. Nastavit se dají snadno i na přechodnou dobu například z internetového bankovnictví.

7. Nakupujte online, ale bezpečně 
Kromě nastavení limitů u karet doporučujeme využívat nejmodernější způsoby bezpečného placení online. Jde minimálně o 3D Secure s potvrzující SMS, nebo nově s pomocí bezpečnostního klíče banky.

8. Chraňte si počítač, mobil i tablet 
Pořídit antivirový program pro počítač považujeme nyní již za samozřejmé, často ale zapomínáme na další chytrá zařízení s přístupem na internet. Pořiďte ochranu i jim.

9. Bezpečné internetové připojení a atualizace 
Tak, jako si chráníte počítač, mobil a tablet, byste si měli chránit i modem. Dávejte si pozor na nezabezpečené připojení, například k WiFi v kavárně, které nikdy nepoužívejte k přístupu do internetového bankovnictví. K bezpečnému používání PC a chytrých zařízení patří i pravidelné aktualizace operačního systému, antiviru i důležitých aplikací. Pečlivě si také vybírejte, jaké aplikace si stahujete a zvažte, zda jsou bezpečné.

10. Informujte banku 
Pokud budete mít podezření, že se s vaším účtem nebo kartou děje něco nekalého, nebo že jste byli kontaktováni podvodným emailem, SMS nebo telefonním hovorem, vždy informujte banku, nejlépe na bezplatné lince 800 300 300. Banka vám situaci pomůže vyřešit.

 1. Buďte vděční: poté, co se probudíte, zkuste si vyvolat v mysli minimálně tři věci, za které jste v životě rádi, a chvíli zkuste aktivně cítit vděčnost. K pocitům vděčnosti se pak vracejte, kdykoliv si během dne vzpomenete. Věda jasně ukazuje, že lidé, kteří vědomě trénují vděčnost, jsou spokojenější a lépe odolávají stresu.
 2. Ustelte postel: žijeme ve světě nedokončených úkolů, což mozek vyčerpává. Naopak ho nabíjí úkoly dokončené. Když si ráno ustelete postel, donutí vás to být chvíli v přítomném okamžiku a dokončit jeden konkrétní úkol. A když se vám během dne nic nepodaří, alespoň se vrátíte do ustlané postele. S postelí to vezměte velmi vážně, každý den si vytvořte seznam – ideálně písemný, věcí, který ten den dokončíte. Musí být realistický! Při dokončení každého i malého úkolu se snažte pocítit radost. Život plný otevřených procesů, nezodpovězených mailů a nedokončených úkolů nás fakticky vyčerpává.
 3. Budujte vztahy: pozitivní a stabilní vztahy jsou základním předpokladem našeho fyzického i duševního zdraví. Sociální podpora hraje klíčovou roli ve zvládání náročných situací a zároveň nám může poskytnout nejsilnější pocity uspokojení a smyslu. Pozitivní vztahy jsou založeny na pozitivních interakcích. Každý den zkuste aktivně vztahy budovat. Říci svým blízkým něco hezkého můžete i několikrát denně. Poskytnete tím sobě i druhému nejen příjemné pocity, ale též i kousek pohody a zdraví.
 4. Spěte: Spánek je nejsilnějším prostředkem regenerace. To, co je schopen poskytnout prostý spánek, nenahradí vůbec nic. O svůj spánek pečlivě dbejte. Nenechte si ho ubírat prací dlouho do noci, svícením si mobilu „do hlavy“ dlouho do večera. Narušený spánek je téměř vždy narušením odolnosti vůči stresu a zdraví.
 5. Nezapomínejte na intimitu: souvisí to se vztahy, ale často na to zapomínáme. Intimita není pouze o sexu, ale prostém pohlazení a fyzickém kontaktu. Objetí, pohlazení nebo masáž udělá pro tělo více než dávka antidepresiv.
 6. Hledejte smysl: V řecké mytologii bohové odsoudili Sisyfa, aby bez ustání valil balvan až na vrchol hory, odkud kámen svou vlastní tíhou opět spadne. Z nějakého důvodu si mysleli, že není strašnějšího trestu než zbytečná a beznadějná práce. Stejně tak i moderní věda zjišťuje, že práce nebo život beze smyslu vede k vyhoření. Snažte se proto nacházet smysl ve své práci, ale vztazích a životě.
 7. Pěstujte koníčky: málokdo dnes sbírá známky, lepí modely letadel nebo plete svetry. Přesto však věda říká jasně. Koníčky nám pomohou odpojovat se a být více v přítomném okamžiku. Ten, kdo se systematicky věnuje nějaké zálibě, lépe odolává stresu.
 8. Dbejte o životní styl: strava a pohyb jsou základem našeho zdraví. Věda praví jasně pohyb je základ zdraví – fyzického i tělesného. Cílený pohyb alespoň 5 x týdně po dobu minimálně 30 minut nic nenahradí. Zvýšená pohybová aktivita stimuluje mozek k produkci nových neuronů, a tedy přímo ovlivňuje naši psychickou odolnost. Strava – co jíst a co ne? Názory se různí, v čem ale panuje shoda, že čím méně technologicky zpracovaná strava tím lépe.
 9. Vypojujte vybíječe a zapojujte nabíječe: jasně oddělujte práci od odpočinku. Váš mozek musí vědět, kdy pracuje a kdy odpočívá. Jestli půjdete na masáž se zapnutým mobilem nebo odjíždíte na dovolenou s notebookem, tak si váš mozek neodpočine. Každý den alespoň na chvíli odpojte všechny vybíječe a zapojte nějaký nabíječ (relaxaci, sport nebo jen zavřené oči na pár minut v úplném klidu). Pravidelně pak plánujte dovolenou s naprostým vypojením vybíječů.
 10. Nebojte se medvěda: vědecký výzkum jasně dokazuje, že to, jak vnímáme stres a zátěž ovlivňuje nejen bezprostředně naše pocity, ale může přímo ovlivnit naše zdraví a délku života. Někdy je těžké vnímat vyčerpávající povinnosti jako pozitivní výzvu. Ale dá se to natrénovat. Pozitivní myšlení není dnes jen fráze, ale možná život prodlužující formule.
 1. Opatrovník musí být ochoten funkci vykonávat.
 2. Musí zajistit:
 3. a) V případě opatrovance úplně zbaveného způsobilosti: péči o osobu opatrovance – určit bydliště – zejména v případě ústavní péče, zajistit zdravotní péči, zajistit všechny jeho potřeby – oblečení, obuv, telefon, cesty atp.,
 4. b) V případě opatrovance omezeného způsobilosti zastupování v těch oblastech, pro něž je opatrovanec sám nezpůsobilý – vyplývá to z výroku rozsudku .
 5. Správa majetku - musí být veden přesně, musí být vedena samostatně – odděleně (nikdy na privátním účtu opatrovníka), musí být vedena přehledně.
 6. Nikdy nesmí být majetek opatrovance převáděn bezplatně nebo jinak nevýhodně, zejména nikdy (!) na osobu opatrovníka nebo jeho blízké.
 7. Nikdy nesmí být majetek opatrovance spravován s nepřiměřeným rizikem nebo majetek opatrovance nesmí být předmětem spekulace.
 8. Dozor soudu a spolupráce s ním – schvalování právních úkonů neběžné povahy (analogie s § 80 odst. 4 zákona o rodině).
 9. Spolupráce s lékaři a zdravotnickými institucemi.
 10. Odpovědnost občanskoprávní – za způsobenou škodu podle obecných předpisů.
 11. Odpovědnost trestněprávní – podle obecných předpisů (porušení povinností při správě cizího majetku).
 12. Právo na odměnu v případě náročné správy majetku, je-li tato správa spojena se značnou námahou a vyžaduje-li odborné znalosti .
 1. Zdravotnický pracovník komunikuje při zjišťování anamnézy zásadně s pacientem s pohybovým postižením a nikoliv s jeho případným doprovodem.
 2. Při nezbytné manipulaci s pacientem pohybově postiženým (uložení na lůžko aj.) mu vysvětlíme, co konkrétně potřebujeme, a požádáme jej, aby nám říkal, jak máme postupovat. Většina pacientů přesně popíše způsob manipulace.
 3. Dbáme, aby pacient s pohybovým postižením měl ve svém dosahu nezbytné kompenzační pomůcky. Tím zvyšujeme jeho jistotu a pocit soběstačnosti.
 4. Pokud potřebujeme vykonat zdravotnický úkon (odběr krve, aplikace injekce apod.), požádáme pacienta, aby si sám – pokud je to možné – zvolil místo vpichu či jiného zákroku. Pacient obvyklé ví, které místo je nejvhodnější.
 5. Zásadně dbáme na to, aby pacientovi s pohybovým postižením byly sanitním vozem současně dopravovány i nezbytné kompenzační pomůcky. Zajistíme, aby „vozíčkář“ měl ve zdravotnickém zařízení k dispozici svůj vozík.
 6. Při delším pobytu ve zdravotnickém zařízení zjistíme, které bariéry v pokoji a jeho okolí brání relativně samostatnému pohybu pacienta a snažíme se je odstranit.
 7. Maximálně se snažíme, aby pacient nebyl trvale upoután na lůžko, pokud to není nutné.
 8. Jen v nejkrajnějším případě používáme takové pomůcky jako je permanentní močový katetr apod. Je to velmi ponižující pro všechny pacienty.
 9. Při podávání stravy se vždy informujeme, zda pacient je schopen se najíst, nakrájet si jídlo apod.
 10. Zvláště při delších vyšetřeních dbáme na časový prostor na použití WC.
 1. Princip postupného prodlužování tréninku a následného zvyšování simulované nadmořské výšky začínáme na 15min. a cca. 2000 m n.m., postupně po 2-3 jednotkách zvyšujeme nejprve dobu tréninku až na 45min., max.1hod. a následně po jednom stupni na generátoru, tedy asi 200m nadmořskou výšku až na konečných cca. 2800m n.m.(max.3200m n.m.).
 2. Princip nízké intenzity intenzita je jen taková, abychom při tréninku neměli problémy s hyperventilací a nedocházelo k postupnému vyprazdňování dýchacích vaků.
 3. Maximální využití 4x týdně nebo 2-3x týdně i v kombinací se stanem; trénink s hypoxickou maskou neprovádíme denně, k dosažení tíženého efektu postačuje absolvování dvou až tří jednotek týdně.
 4. Přerušení tréninku v případě hyperventilace, snížení zátěže při jejím náznaku pokud dochází při tréninku k postupnému vyprazdňování dýchacích vaků, je potřeba snížit intenzitu zátěže, nebo přerušit trénink do doby než se dýchání stabilizuje, někdy je potřeba dokonce i sundat masku.
 5. Nepřekračovat maximální doporučenou výšku a dobu tréninku pokud budete příliš experimentovat s výškou a dobou a řídit se heslem čím více, tím lépe, dojde velmi pravděpodobně k narušení tréninkového procesu vlivem další náročné zátěže a ke zpomalení regeneračních procesů.
 6. V den závodu nebo velmi náročné přípravy trénink s maskou nezařazovat i když je trénink s maskou krátký a intenzita je nízká, přeci jen jde o pro organismus určitou zátěž a není vhodné ji kombinovat s nejtěžšími tréninkovými dny nebo dny se závody.
 7. Jeden kompresor=jedna maska tak jako u stanu a spací masky můžete použít generátor pro dvě osoby současně, u tréninkové masky to neplatí a jeden generátor je určen jen pro jednu tréninkovou masku - jednoho člověka.
 8. Princip rozjetí a vyjetí, stabilizace dýchání a odplavení metabolitů rozjetí bez masky před každým tréninkem, poté trénink s maskou, po zastavení 1-2min. dýchání z masky, následně její sundání a min. 5minut vyjetí pro zklidnění a odplavování metabolitů.
 9. Princip kombinace stanu a tréninkové masky k dosažení maximálního možného efektu na krvetvorbu a zásobování svalů a tkání kyslíkem, se stan používá pokud možno každodenně, trénink s maskou 2-3x týdně.
 10. Princip variability tréninku po dosažení základní adaptace pro zkušené uživatele možnost práce s intenzitou zatížení po dosažení základní adaptace, individuální záležitost, každý musí odzkoušet sám na sobě.
 1. Princip postupného prodlužování simulované nadmořské výšky začátek cca. 1800 m n.m. , po 3-4 dnech zvýšení o cca. 200 m, konečná hranice 2850 m n.m., maximální použitelná – 3200 m n.m. (vyjma aklimatizace horolezců).
 2. Princip pravidelnosti a dodržování minimální doby pobytu ve stanu spát nejlépe denně, případně ob den po dobu alespoň 6hod, max. 12hod.
 3. Minimální doba používání systému již od jednoho týdne, ideálně 6 týdnů, při opakované aplikaci se doba pro dosažení stejných parametrů zkracuje.
 4. Ticho, komfort, čisté prostředí, přijatelná teploty, tekutiny ventilátor je možné umístit do vedlejší místnosti, matrace a peřiny uvnitř stanu by měly být vzdušné a pohodlné, v letních měsících je dobré kontrolovat teplotu uvnitř stanu a doplňovat tekutiny.
 5. Zbytečně nepřekračovat maximální doporučenou výšku výška 2850 m n.m. je dostatečná pro dosažení adaptačních změn, vyšší výšky mohou vést k narušení klidného spánku a zpomalení regenerace.
 6. Den po velice náročném tréninku nebo závodě je možné pobyt ve stanu vynechat pokud chcete mít 100% jistotu, že nedojde k sebemenšímu zpomalení regeneračních procesů.
 7. Možnost nahrazení stanu spací maskou tam kde by manipulace se stanem byla problematická - hotely, časté přesuny apod.
 8. Princip opětovného použití systému možnost udržovat transportní kapacitu krve na vysoké úrovni stabilně tzv. udržovacím používáním systému po delší dobu, nebo těchto krevních parametrů dosáhnout opakovaným použitím systému před plánovanými výkonnostními vrcholy - např. při vzdálenějších závodních vrcholech.
 9. Princip kombinace stanu a tréninkové masky k dosažení maximálního možného efektu na krvetvorbu a zásobování svalů a tkání kyslíkem, se stan používá pokud možno každodenně, trénink s maskou 2-3x týdně.
 10. Opatrně s přemírou alkoholu, léků, drog apod.
 1. Nevystavujte se zbytečně riziku nákazy. V období chřipek omezte pobyt v málo větratelných místnostech s velkým počtem osob.
 2. Při příznacích chřipky zůstaňte doma, zvláště máte-li horečku. Přestaňte kouřit a vyhněte se pasivnímu kouření.
 3. Pijte velké množství tekutin jako je voda, minerálka, nejlépe Vincentka, čaje či čisté vývary. Nepijte alkohol!
 4. Několikrát denně kloktejte horkou slanou vodu, ulevíte tak bolavému krku. Od bolesti v krku vám pomůžou i různá kloktadla, spreje a pastilky. Do nosu si stříkejte roztok mořské vody, uvolníte zahleněné dýchací cesty a zvlhčíte nosní sliznici.
 5. Volně prodejné léky proti chřipce chřipku sice přímo neléčí, ale mohou zmírnit její projevy. Při jejich výběru vám poradí lékař nebo lékárník. Jedná se často o léky na zmírnění bolesti a snížení teploty, proti kašli a na ucpaný nos.
 6. K lékaři se vydejte, pokud máte některý z těchto příznaků:
  * máte teplotu nad 38,9 °C
  * nachlazení trvá déle než 10 dní
  * bolest v uších
  * zrychlený dech
  *bolest v krku či kašlání, které nepřestává
  * vykašlávání hnisavého hlenu
  *sípání a dýchavičnost.
 7. Při léčbě chřipky a nachlazení neužívejte antibiotika, kdybyste náhodou nějaká měli po ruce – ty na chřipku nezabírají. Léčí jen nemoci vyvolané bakteriemi. Původcem chřipky je virus.
 8. Chřipka se přenáší kapénkovou infekcí – kýcháním a kašláním, proto buďte ohleduplní vůči svému okolí, nepodceňujte léčbu, zůstaňte v posteli a nevystavujte ostatní nákaze.
 9. Podporujte svůj imunitní systém. Pomocníků je mnoho: dostatečný odpočinek, pestrá strava, vitamíny, látky zvyšující obranyschopnost, které vám doporučí v lékárně.
 10. Očkování proti chřipce je vhodné pro každého, kdo se chce vyhnout chřipce, zejména však pro rizikové skupiny lidí. Nejvhodnější období očkování je říjen a listopad. Ochrana před chřipkou počíná 2 týdny po očkování a trvá 1 rok.
 1. Senná rýma je běžné, i když nepřesné pojmenování alergické rýmy na pyly – samčí semínka rostlin. Pylová zrna jsou velmi malá (0,05 mm) a jejich koncentrace v ovzduší kolísá nejen v závislosti na množství vyprodukovaného rostlinami, ale hlavně na počasí.
 2. Typickými jarními alergeny jsou pyly z dřevin (bříza, olše, habr, líska). Později na jaře, většinou koncem dubna, v květnu a během léta začínají kvést trávy (třeba bojínek luční), z obilovin žito, ječmen, pšenice a následují nejrůznější plevelovité rostliny.
 3. Alergie se může projevit silným svěděním očí, nosu a pocitem svědění či pálení v krku. Může se také projevit vodnatým výtokem nebo naopak ucpáním nosu. Časté jsou záchvaty kýchání, někdy i kašle.
 4. Minimalizovat alergickou reakci je možné při komplexním přístupu, který zahrnuje – vyhýbání se či odstranění alergenu z prostředí, užívání léků, injekční léčbu (hyposenzibilizaci) a pomocné léčebné postupy.
 5. Doporučuje se omezit vycházky za slunečních a větrných dnů, naopak vhodné jsou vycházky, když je déšť či těsně po dešti, kdy je v ovzduší minimální množství pylu. Vhodné je doma používat okenní sítě proti pylu.
 6. Dobré je vyhýbat se okraji lesa fungujícím jako filtr, ve kterém se koncentruje pyl (naopak uvnitř lesa bývá pylu velmi málo). Pobývat u vodních ploch (raději s písečnými nebo kamenitými okraji, nikoli se zatravněnými břehy).
 7. Z léků se nejčastěji užívají antihistaminika (léky s protialergickým účinkem) ve formě tablet, kapek a sirupů. Účinkují 12-24hod.
 8. Na zmírnění příznaků rýmy pomohou různé kapky a spreje se schopností způsobit sevření cév (vasokonstrikci), která se navenek projeví zastavením sekrece a opadnutím otoku podrážděné sliznice (Nasivin®, Olynth®). Některé obsahují i látku s protialergickým účinkem (Vibrocil®, Sanorin-Analergin®, Livostin®). Vhodné je též používat spreje s mořskou vodou.
 9. Při slzení a pálení očí se používají kapky se stejným účinkem jako přípravky do nosu (Visine®, Ophtalmo-Evercil®, Livostin®). U kapek označených jako nosní a oční (Sanorin-Analergin®) se nemá jedno balení užívat současně do nosu i do očí pro možnost zanesení infekce do oka.
 10. Dobré je u pylové alergie znát vyvolávající alergen (druh pylu, trávy), který se dá zjistit pomocí kožních testů, krevních odběrů a pravidelně sledovat pylové zpravodajství a mít doma pylový kalendář.
 1. První věc, na kterou bychom si měli podle odborníků dávat pozor, je řeč těla. Nejde jen o adekvátní oční kontakt, úsměv a přátelská gesta rukou, jako jsou třeba otevřené dlaně. Také bychom si měli všímat, jestli necháváme druhé osobě dostatek osobního prostoru a zda neblokujeme cestu k případnému odchodu. Pokud například zatarasíte dveře v malé firemní kuchyňce, člověk v ní se bude cítit nepříjemně.
 2. Představte si, že mluvíte se starým známým. Téma, jímž začnete, je důležité, ale roli hrají i vaše aktuální pocity a nálada. Emoce jsou „nakažlivé“. Včetně nervozity, již tímto trikem zmírníte. Navíc, když se k neznámému člověku chováte jako k někomu, koho znáte a máte rád, budete mu hned sympatičtější!
 3. Okomentujte prostředí.Pokud o člověku, kterého chcete oslovit, nevíte vůbec nic, tedy nevíte, co ho zajímá, natož co ho opravdu těžce nezajímá, poznamenejte něco k situaci, ve které se oba nacházíte. Jde to v jakémkoliv prostředí. V hotelovém lobby můžete okomentovat vkusné zařízení, na autobusové zastávce zase to, že tu dnes čeká mnohem méně lidí.
 4. Volte univerzální témata.Všichni o nich mluvíme - o počasí, aktuálních zprávách, sportu, zábavním průmyslu. Jsou velmi užitečná, protože šance, že se trefíte do něčeho, o čem ten druhý něco ví, je velká. Toto je navíc velice dobrý způsob, jak prolomit ledy ve skupině lidí. Na otázku: „Viděli jste včerejší utkání?“ většinou odpoví kladně alespoň jeden člověk. Samozřejmě, chce to rozumný výběr. Vypálit na někoho jásavě o posledních úspěších našich biatlonistů na peróně při čekání na vlak moc vhodné není. Tady to chce spíš začít pěkně po anglicku třeba o počasí.
 5. Nechte si poradit.Pokud jste třeba na horské chatě a vidíte někoho s lyžemi, zeptejte se, který svah je podle něj nejlepší, kde se dá dobře najíst atd. Je to skvělý způsob, jak začít a jak si rychle padnout do noty. Ptejte se, i když už odpověď znáte, případně by bylo snadné najít ji ve vašem chytrém telefonu. Otázka se hodí zvlášť ve chvíli, pokud nemůžete rychle přijít na jakékoliv jiné téma.
 6. Zajímejte se o toho druhého.Někdy se stydíme začít prostě proto, že se cítíme pod tlakem. Máme dojem, že musíme být zábavní a zajímaví. Představte si, že k vám v jakékoliv sociální situaci přijde neznámý člověk a začne žoviálně vyprávět o sobě. Asi si řeknete: „Přece jsem se neptal.“ Zato projevený zájem potěší. Na večírku se třeba zeptejte, jak zná dotyčný hostitele, v parku na rasu či věk psa, kterého daná osoba venčí.
 7. Řekněte kompliment.Do řeči se většinou chcete dát s někým, kdo je vám sympatický, a tak na něm či na ní už vidíte něco pozitivního. Být v prvních větách příliš osobní se nevyplácí, ale při chvále střihu kabátu nebo účesu lidé obvykle roztají. Ocení to i kolegyně v práci.
 8. Poznamenejte něco příjemného.Možná jste to zažili ve vlaku či ve fitku - někdo se s vámi dá do řeči a neuběhne ani pár vteřin, a už si začne stěžovat na zdraví nebo nadávat na politika, kterého jste shodou okolností volili. Obvykle se pak nemůžete dočkat, až se budete moci vytratit. Vy sami tedy takhle hovor nezačínejte. Na většině situací se totiž dá najít a vypíchnout něco pozitivního. Například: „Neuvěřitelné, je leden - a takový slunečný den!“
 9. Představte se.Neplatí to vždy a všude, na ulici asi nikoho takhle přepadat nemůžete. Dáváte tím jasně najevo, že se s tím druhým chcete seznámit. Dovolit si to ale můžete v pracovním prostředí, na józe nebo v hotelu či na večírku.
 10. Počítejte s tím, že to nevyjde, a buďte připraveni odejít. Neděje se nic osudového ani světoborného. Je to jen pár vět. A pokud na ně ten druhý nereaguje podle vašich představ nebo vůbec, neberte si to osobně, v podstatě se vůbec neznáte. Od určité chvíle je prostě míč na druhé straně. Možná neví, jak odpovědět, jak se zapojit. I tady platí rčení, že cvičení dělá mistra. A vy jste to aspoň zkusili. Navíc, jde jen o povrchní konverzaci, to nejhorší, co se může stát, je, že to bude trochu trapné. Taky můžete zjistit, že vám v konverzaci není příjemně a daný člověk vám vlastně nesedí. Začne například kritizovat něco, co vám je sympatické, nebo se rozmluví a nezavře pusu. Potom si uvědomte, že mu nic nedlužíte. Stačí říct: „Díky, bylo příjemné si s vámi popovídat,“ a bez výčitek odejít.
 1. Nebojte se, my „chodiči" – lidé s postižením – nekoušeme, respektive „nekopeme"!
  Naše cesta je stejná, jen ji každý absolvujeme trochu jinou formou a vnímáme ji z poněkud odlišné perspektivy.
 2. Neváhejte, jen se ptejte!
  Za zeptání nic nedáte, člověka s postižením většinou opravdu neurazíte, nezraníte, neztrapníte, pokud se ho zeptáte na věci, které vás zajímají nebo které potřebujete pro normální komunikaci s námi chodiči znát. Rada zní: Ptejte se!
 3. 3x NE -NEmanipulujte s námi, NEberte nám důstojnost a NEnechte nás pocítit nesvobodu!
  My „chodiči" jsme totiž stejní jako vy. Hledáme v životě nejspíš totéž, co vy „lítači" – milujícího partnera, spokojenou rodinu, naplňující práci. Myslete na to, že „podle sebe soudím tebe!".
 4. Nečeká vás faux pas, zapomeňte na trapas!
  Ani trapasů se nemusíte bát, když s námi budete mluvit bez obav a předsudků. Není třeba pracně hledat vhodná slova. Nebojte se, že se ztrapníte. Žádné slovo, kterým uděláte „krok vpřed" směrem k nám, nemůže být špatné! Jinak řečeno – i s nevidomými lidmi se v klidu jděte dívat na film, i neslyšící člověk mohl slyšet zajímavý drb a s vozíčkářem si bez ostychu zajděte na kafe.
 5. Nikdy nic nelze automaticky předpokládat!
  Vždy je nepříjemné, když nevíte, co očekávat. Abyste nebyli zaskočeni, vězte, že:
  – i chodič s bílou holí může mít zachováno určité zrakové vnímání,
  – znakující chodič nemusí být zcela neslyšící,
  – chodič na vozíku se může postavit na vlastní nohy nebo udělat několik kroků.
 6. Naslouchejte!
  Vaše horlivost při snaze pomoci může přehlušit skutečné konkrétní potřeby člověka se zdravotním postižením. Proto naslouchejte, buďte trpěliví a zkuste jednat tak, jak byste se přáli, aby se jednalo s vámi.
 7. Empatie – s ní se hned lépe komunikuje a žije!
  Možná nám i vám pomůže, když se pokusíte vžít do naší role – podíváte se na věc z našeho úhlu pohledu, budete nám naslouchat, postavíte se s námi nohama na zem...
 8. Otevřenost nade vše aneb Na spontaneitě není nic špatného!
  Buďte přirození a spontánní! Co vám běží hlavou? Nechte své myšlenky vyplout na povrch, ničeho se nebojte a zkuste být stejně bezprostřední a spontánní jako děti.
 9. Lítost – nebo chcete-li soucit – nechte doma, to je nežádoucí pocit! Proč ne soucit nebo lítost? V ničem nám „chodičům" nepomohou, jsou nefunkční a většinou nás „chodiče" dostávají do podřízené, nerovnocenné pozice.
 10. Pojďte s námi, nejen vedle nás... Ale můžete i letět, jen to zkuste v nižší letové hladině.
  Udělejte první krok a my „chodiči" vám půjdeme naproti!
 1. Přivítejte se a rozlučte s pacientem pokud možno vždy stejnými slovy.
 2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek).
 3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle.
 4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem.
 5. Dbejte,aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu vašich slov.
 6. Při rozhovoru s pacientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý (anamnéza).
 7. Nepožívejte v řeči zdrobněliny.
 8. Nehovořte s více osobami najednou.
 9. Při komunikaci s pacientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.
 10. Umožněte pacientovi reagovat na vaše slova.

Koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí.

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo…

 1. Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili na čem nejvíc záleží…
 2. Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby pobyt v ní byl vzácný…
 3. Přestali jsme fungovat v rodině a proto  nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli naučit fungovat jako rodina…
 4. Přestali jsme si vážit a chápat staré a nemocné, proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní…
 5. Přestali jsme si vážit zdravotníků, abychom zjistili jak jsou nepostradatelní…
 6. Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů…
 7. Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv, s kýmkoliv, tento druh nemoci jsme dostali, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost…
 8. Touha po pohodlí nám zamotala hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom si uvědomili, že si zdraví a štěstí koupit nemůžeme…
 9. Zaměřili jsme svou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není…
 10. Mysleli jsme si, že jsme vládci planety a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco tak miniaturního, co není vidět mohlo zkrotit a dát nám příručku s trochou pokory…
 1. Roušku před použitím vyperte aspoň na 60°C nebo přelijte vařící vodou a přeperte
 2. Po vysušení přežehlete
 3. Do roušky je možno vložit filtr – stačí papírový kapesník nebo papírová utěrka
 4. Rouška má účinnost jen po dobu než zvlhne (tzn. asi 20-30 minut), tedy na nákup, né na celý den
 5. Po každém použití znovu vyprat
 6. Pokud musíte ven, na nákup – vezměte si také jednorázové nebo úklidové gumové rukavice, ty sundejte až po svlečení svrchního oblečení. Nejlépe se převleknout do čistého a použité oblečení vyprat
 7. Na pobyt mezi lidmi je dobré vybavit se kromě roušky a rukavic také brýlemi
 8. Po návratu domů si otřete desinfekcí nebo vodou s octem mobilní telefon a řádně si umyjte ruce
 9. 100 % OCHRANA = ZŮSTAT DOMA
 10. Spolu to zvládneme!!!
 1. Roušky, ruce, rozestupy
 2. Žádná vedra a vlhko
 3. Vitamín D
 4. Nemocným se vyhněte
 5. Vyhýbejte se většímu množství lidí
 6. Buďte doma, nebo v přírodě
 7. Hygiena
 8. Dezinfekce
 9. Respirátor
 10. Nepropadejte panice

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/desatero-Zuzana Hodková

(Antidopingový výbor ČR)

 1. Nejsi jenom podvodník, ale mohou tě také vyloučit z tvého sportu!
 2. Očekávej také vážné vedlejší účinky a zdravotní rizika!
 3. Kdekoliv na světě můžeš být potrestán za braní drog!
 4. Dáváš svému sportu špatnou „image“
 5. Nemůžeš být hrdý na své zlepšení a výsledky, protože nejsou skutečně tvoje
 6. Budeš muset lhát mnoha lidem a mít svoje tajnosti
 7. Nebudeš moci mít děti, můžeš přijít o vlasu, jsi náchylnější na srdeční infarkt
 8. Zničíš si svoji sportovní kariéru a reputaci
 9. Nebudeš moci spát, budeš mít problémy s rovnováhou a koordinací
  a navíc to může vést až ke zmrzačení artritidou
 10. Kouření marihuany může mít negativní vliv na tvoje sportovní výkony
  a zasahuje i tvoje plíce ( záněty, rakovina).

Karlovarská termální minerální voda je složitou, vysoce koncentrovanou směsí přírodních látek, která není určena ke stálému či neregulovanému užívání.

 1. Karlovarskou termominerální vodu je doporučeno užívat výhradně po konzultaci s lázeňským lékařems potřebnou erudicí.
 2. Vodu je pro dosažení plného léčebného efektu doporučeno užívat v blízkosti pramenních vývěrů.
 3. Vodu pít výhradně z tradičně tvarovaných porcelánových čiskleněných pohárků.
 4. Léčebnou kúru není vhodné kombinovats konzumací alkoholu či kouřením tabákových výrobků; škodlivá je i pasivní inhalace tabákového kouře.
 5. Součástípitné kúry je i tělesný pohyb; je proto doporučeno užívat vodu při pomalé chůzi.
 6. Pitná kúra by měla probíhat v duševní pohodě, beze spěchu, v uvolnění.
 7. Pitnou kúru je doporučeno opakovat v lékařem stanovených periodách.
 8. Pitná kúra je malou slavností, v jejím průběhu nelze rušit ostatní klienty.
 9. Minerální vodou nelze zalévat okolní rostlinynebo ji vylévat na podlahu kolonádních prostor.
 10. Při odběru vody z pramenní vázy se nelze dotýkat pramenního stojanu či výtokových trubic.

Rozhodování o tom, který výrobek je vhodný z hlediska environmentálního a sociálního, není jednoduché. Při volbě a výběru konkrétního zboží či služeb nám může pomoci následující „Desatero odpovědného nakupování“. Čím více pravidel a zásad se nám podaří do našich nákupů promítnout, tím lépe.

 1. Pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
  Kupujeme jen to, co potřebujeme, funkční věci necháváme dosloužit, abychom nevytvářeli zbytečný odpad. Kupujeme výrobky na více použití, které dlouho vydrží. Nepotřebných a nefunkčních věcí se přednostně zbavujeme tak, aby je mohl využít ještě někdo jiný, a pokud to nelze, tak aby alespoň materiál z nich mohl být znovu zužitkován.
 2. Biologicky rozložitelné, recyklované a recyklovatelné materiály
  Dáváme přednost výrobkům (včetně jejich obalů), které jsou biologicky rozložitelné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci ve své obci. Upřednostňujeme výrobky (a obaly) z recyklovaných materiálů (např. papíru).
 3. Čím méně obalů, tím lépe
  Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují množství odpadu. Optimální jsou obaly vratné a znovu použitelné, opětovně naplnitelné. Naopak nevhodné jsou obaly na jedno použití. Také upřednostňování koncentrátů (např. u pracích a čisticích prostředků) znamená menší množství obalového odpadu.
 4. Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a zdraví
  Zvažme nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další látky, které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou těžko odbouratelné. Zejména je-li dostupná šetrnější alternativa.
 5. Výrobky a potraviny zblízka
  Nakupováním místních produktů podporujeme místní živnostníky, a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníme životní prostředí, protože snižujeme nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříme tak ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.
 6. Výrobky šetřící zdroje a energii
  Dáváme přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujeme spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“ (ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa atd.).
 7. Zohlednění sociálních aspektů
  Upřednostníme výrobky či služby chráněných dílen či obdobných organizací se sociálním programem (např. zaměstnávání znevýhodněných osob). Požadujeme záruky pracovních podmínek zaměstnanců ve firmách, které najímáme (např. stavebních dělníků), případně firem poskytujících náhradní plnění. Myslíme na usnadnění vstupu a pohybu pro handicapované osoby. Odmítáme produkty dětské práce.
 8. Produkty z ekologického zemědělství a šetrně obhospodařovaných lesů
  Kupujeme produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbáme na to, aby dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne z tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje původní ekosystémy a s nimi vzácnou faunu a fóru – včetně mnohdy neobjevených druhů, které by mohly být využity v medicíně nebo jinak prospěšným způsobem.
 9. Výrobky spravedlivého obchodu Fair Trade
  Kupujeme výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích. To se týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je nezbytně potřebujeme.
 10. Výrobky dokládající své kvality týkající se vlivu na zdraví a životní prostředí certifikátem (ekoznačkou)
 1. Hlídejte si heslo
  Jedním ze základních pravidel je nikdy nikomu nesdělovat hesla k internetovému bankovnictví. Nikdy si je nepište na papírek do peněženky ani do adresáře v mobilu pod jménem „internetbanking“. 
 2. Číslo karty nikomu nesdělujte
  K řadě nákupů na internetu stačí jen číslo karty. Proto na něj buďte opatrní. Ignorujte telefonní nebo e-mailové žádosti, abyste sdělili karetní údaje – PIN, číslo karty, její platnost nebo bezpečnostní kód ze zadní strany karty. 
 3. Kontrolujte výpisy
  Pravidelně si kontrolujte výpisy ze svého účtu na internetu nebo v papírovém vyúčtování, abyste včas dokázali odhalit podezřelé transakce. 
 4. Pozor na phishing
  Jedná se o oblíbený trik, kdy zloději napodobují pomocí log a vizuálů komunikaci vaší banky. V podvodných e-mailech vás pak pod záminkou ověření totožnosti žádají o vaše hesla nebo přístupové údaje k internetovému bankovnictví. 
 5. Hrozí i SMiShing
  Nebezpečí hrozí v mobilních telefonech, a to nejenom v těch tzv. chytrých, které mají bankovní mobilní aplikace. Podvodníci se totiž snaží získat vaše přístupové údaje či přístupové hesla také skrze obyčejné SMS zprávy. Proto se těmto podvodům říká SMiShing. Na podezřelé SMS zprávy nikdy nereagujte. Vaše banka by po vás přístupové údaje či hesla skrze SMS zprávu nikdy nepožadovala. 
 6. Připojujte se bezpečně
  K internetovému bankovnictví se raději nepřipojujte z veřejných wi-fi sítí nebo z kaváren. Používejte zabezpečené sítě doma nebo v zaměstnání. 
 7. Mějte limit
  V internetovém bankovnictví nebo v pobočce si nastavte raději nižší limity pro platby na internetu a pro výběry z bankomatu, abyste v případě zneužití omezili rizika. Oboje se pak dá kdykoli jednoduše zvýšit. 
 8. Při podezření zablokujte účet
  Naletěli jste podvodníkovi, klikli jste na falešný e-mail nebo jste někomu sdělili své údaje? Ihned zavolejte kontaktnímu centru své banky a požádejte o zablokování on-line bankovnictví a o změnu přihlašovacích údajů. 
 9. Opatrně s e-shopy i aplikacemi
  Platíte v e-shopech kartou? Preferujte ty ověřené a možnost platby kartou přes internet mějte v internetovém bankovnictví vypnutou, když víte, že ji nebudete jistou dobu používat. Stejně tak v případě nových aplikací, která nabízí přehled vašich výdajů a požadují přihlašovací údaje do internetového bankovnictví se obraťte raději na vaši banku, řada z nich podle Hrubého již podobné aplikace nabízí ve stejné kvalitě, ale s větším bezpečím. 
 10. Hlídejte si kartu
  Platební karta je vstupenka k vašim penězům. Buďte proto při zacházení s ní maximálně opatrní. Nikdy ji nedávejte z ruky, a to ani při placení třeba v obchodě nebo v restauraci. Vždy ji mějte na očích.> 
 1. NEPŮJČUJI SI NA ZBYTEČNOSTI
  Vždy si nejdříve rozmyslím, zda předmět nebo služba, které si chci s pomocí úvěru pořídit, v současné době skutečně potřebuji. Nekupuji si novou plazmu jen proto, že ji mají sousedé. Za vlastní mohu chtít, za půjčené musím potřebovat.
 2. NEPŘEPLÁCÍM ŽIVOTNOST
  Nekupuji si na úvěr žádný produkt nebo službu, které budu splácet delší dobu, než je budu reálně užívat. Nebudu například splácet rok čtrnáctidenní dovolenou.
 3. NERISKUJI BANKROT
  Propočítám si, kolik korun měsíčně si mohu vzhledem ke své ekonomické situaci dovolit splácet. Vždy myslím i na zadní vrátka v podobě finanční rezervy na horší časy.
 4. NEDŮVĚŘUJI VŠEM
  Pečlivě si prověřím subjekt, který mi úvěr nabízí. Vždy myslím na to, že půjčky může poskytovat v podstatě kdokoliv. Společnosti, které neprověřují žadatele v úvěrových registrech, si kompenzují riziko výší úroků nebo jinými sankcemi.
 5. NEJSEM UNÁHLENÝ
  Neberu automaticky první nabídku úvěru, kterou dostanu. Pečlivě zvážím, který typ úvěru je pro mé potřeby nejvhodnější. Nechvátám s výběrem a porovnávám různé podmínky.
 6. NEPOROVNÁVÁM POUZE ÚROKY
  Vždy si zjistím, kolik mě bude úvěr reálně stát včetně všech poplatků za správu úvěru, uzavření smlouvy a dalších. Neporovnávám úrokové sazby, ale sazby RPSN a celkový objem peněz, které zaplatím.
 7. NEPODEPISUJI NEZNÁMÉ
  Vždy se podrobně seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami včetně případných sankcí či pokut. Nepodepisuji nic, čemu nerozumím. V případě potřeby se poradím s odborníky.
 8. NEMYSLÍM JEN NA SOUČASNOST
  Své závazky splácím řádně a včas a tím si buduji pozitivní úvěrovou historii do budoucna. V případě potřeby se pojistím pro případ neschopnosti splácet v budoucnu.
 9. NEPŮJČUJI SI NA PŮJČKU
  Pokud přes všechna opatření nastane situace, kdy nejsem schopný úvěr splácet, nepůjčuji si další peníze na vyrovnání dluhu. Snažím se domluvit řešení přímo s věřitelem.
 10. NEVĚŘÍM NA ZÁZRAKY
  Pokud jsem u seriózní finanční instituce se žádostí o úvěr odmítnut, zamyslím se znovu nad svou ekonomickou situací dříve, než budu jinde žádat o dražší úvěr. Pamatuji na to, že tím nechrání jen sebe, ale i mě.
 1. Naším cílem je spokojený zákazník.
 2. Garantujeme nejnižší ceny na trhu za obdobné služby - již od 5 000 Kč.
 3. Neposkytujeme služby, pokud nemáte šanci uspět.
 4. Jsme pro zákazníka vždy k zastižení ne stejném místě.
 5. Součástí naších služeb je právní poradenství pro vyhlášení bankrotu i správy dluhů.
 6. Poskytujeme pouze služby pro občany na celém území v České republice.
 7. Poskytujeme pouze služby, které jsou v souladu se zákonem.
 8. Vždy informujeme zákazníky o výhodách i nevýhodách.
 9. Diskrétnost na 1. místě. Neposkytujeme žádné informace třetí stranám a ani státním orgánům.
 10. Služby zpracujeme do několika dnů se zárukou nejvyšší kvality služeb.

Poznámka: vždy velmi zvažte své finanční plány,přání a jestli si nutně potřebujete půjčit peníze.

 1. Chraňte svůj certifikát v souboru nebo na čipové kartě.
 2. Používejte bezpečné heslo - PIN.
 3. Ochraňujte své heslo - PIN.
 4. Buďte obezřetní při otevírání emailů a SMS.
 5. Nastavte si zasílání zpráv a sledujte historii svého přihlašování.
 6. Pravidelně aktualizujte operační systém, prohlížeč a veškeré programové vybavení.
 7. Používejte raději svůj počítač.
 8. Používejte programy, které chrání Váš počítač, jako jsou antivirové programy, anti-spywarové programy a osobní firewally.
 9. Nenavštěvujte neznámé stránky a nestahujte z internetu neznámé soubory a neinstalujte neprověřené aplikace.
 10. Kontaktujte banku při jakýchkoliv pochybnostech.
 1. Internetbanking je jako vaše peněženka, kterou si chráníte. Proto dopřejte i svému internetovému bankovnictví a počítači obecně ochranu před napadením pomocí spolehlivého a aktuálního antivirového programu.
 2. Přístupové heslo do Internetbankingu je vaším osobním tajemstvím. Chovejte ho v tajnosti a nesdělujte jej ani nejbližším osobám.
 3. Čím složitější heslo bez vazby na vaši osobu zvolíte, tím obtížnější je jeho prolomení. Kombinujte číslice, malá a velká písmena a zvláštní znaky. Vyhýbejte se osobním jménům, přezdívkám či osobně významným datům jako jsou např. narozeniny, rodné číslo apod.
 4. Riziko zachycení vstupního hesla můžete podstatně snížit používáním grafické klávesnice při jeho zadávání. Použití grafické klávesnice doporučujeme především v okamžiku, kdy se do Internetbankingu přihlašujete na veřejně přístupném zařízení.
 5. Jedno z největších rizik pro váš Internetbanking představují útoky prostřednictvím tzv. malware, nebo-li škodlivého softwaru. K jeho průniku na váš počítač může dojít mimo jiné tím, že dáte souhlas k instalaci aplikace neznámého původu.
 6. Škodlivý software cílící na data z vašeho počítače se nejčastěji maskuje jako užitečná aplikace nebo počítačová hra zdarma. Jeden z posledních útoků byl veden prostřednictvím aplikace, která se vydávala za nástroj pro sledování poštovních zásilek.
 7. Dalším rizikem skrývající škodlivý software jsou podezřelé emaily, které se mohou tvářit například jako upomínka, falešný příkaz k exekuci či zpráva o výhře v loterii. E-mail představuje pro bezpečnost vašeho počítače jedno z největších rizik a je třeba obezřetnosti při otevírání jeho příloh. Škodlivý software cílící na data z vašeho počítače se může ukrývat právě v příloze emailu nebo pod odkazem na webové stránky.
 8. Každá výzva k povolení instalace nové aplikace představuje potenciální riziko proniknutí škodlivého software na váš počítač. Povolujte instalaci jen těm aplikacím, o jejichž původu a účelu nemáte žádné pochybnosti.
 9. Obáváte se, že by vaše platební karta mohla být zneužita k transakci na internetu? Řešení je jednoduché a rychlé: nastavte na vaší kartě nulový limit pro internetové platby a pouze v případě vlastní potřeby jej dočasně navyšte. Po uskutečnění transakce limit zase snižte na nulu. Změnu limitů lze provádět v Internetbankingu online a zdarma!
 10. Platby na internetu musí být vždy potvrzeny CVC kódem, který je uveden na zadní straně vaší platební karty. Pokud se obáváte zneužití platební karty na internetu v případě, že by se dostala do cizích rukou, doporučujeme tento kód z rubu karty odstranit a uchovávat jej, stejně jako váš PIN, jen ve své paměti.
 1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie
 2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny
 3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků (sociální tarif)
 4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti
 5. Obnovení národního zpracovatele ropy a nevyužívat rafinerie jiných států
 6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele
 7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů
 8. Přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit
 9. Snížení neúčelných výdajů státu zrušením plateb politickým neziskovkám a zastavení předražených armádních zakázek
 10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR. Zvedení daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.
 1. Automobil může být poruchový, ale na rozdíl od člověka nemůže být blbý.
 2. Přednost má ten, kdo má silnější vůz. V případě stejně silných vozů má přednost ten, kdo má silnější nervy.
 3. Nejkratší cesta od startu k cíli bývá nejčastěji objížďka.
 4. Tvůj vůz je ze všech nejlepší, ale zasloužil by lepšího řidiče.
 5. Nejnebezpečnější je řidič v klobouku. Jeho reakce nedokáže nikdo předvídat. Jsi-li řidičem v klobouku ty sám, nemáš se čeho obávat.
 6. Předběhne-li tě za jízdy kolo tvého vozu, začni se modlit.
 7. Nikdy nepouštěj k řízení manželku. Řídí-li mizerně, zešedivíš hrůzou. Řídí-li bravurně, získáš komplex méněcennosti.
 8. Na rozdíl od spánku v posteli je spánek za volantem krajně nezdravý.
 9. Potkáš-li policajta, mysli na jedno: „ má dáti-dal“ platí vždy jednosměrně.
 10. Předběhne-li ti přes cestu černá kočka, nevzrušuj se. Přeběhne-li ti přes cestu bílý mamut, zastav a počkej, dokud nevystřízlivíš.
 1. Sedadlo nastavit na pozici kolmo k zemi (alespoň co nejvíce do kolmice) - řízení formule 1 v leže přenecháme profesionálům.
 2. Upravit vzdálenost sedadla od volantu na délku horních a dolních končetin.
 3. Zpětné zrcátko posunout více nahoru, kvůli vytažení páteře, při každém kouknutí je důležité se vytáhnout.
 4. Upravit nastavení bočních zrcátek při vytažení páteře vzhůru.
 5. Nastavení výšky volantu pro vytaženou páteř.
 6. Držet volant oběma rukama, neodkládat ruku do okénka nebo na řadící páku.
 7. Opřít záda o celou plochu sedadla spolu s hlavu o nastavitelnou opěrku.
 8. Používat přirozené křivky sedadla, žádné automatické vypolstrování bederní páteře, vždy jen aktivní podpora pro držení páteře.
 9. Nastupování a vystupování z auta jako žena nebo starší osoba (pokud je nastavitelný volant).
 10. Pokud budou bolet záda při cestě autem, vypodložit polštářem, nebo over ballem pod hrudní části páteře a na dalším odpočívadle vystoupit z auta a protáhnout celé tělo.

Studio Pilates Clinic Praha

 1. U dokladů k vozu vozte vždy podepsanou zelenou kartu dokládající vaše povinné ručení. Při nehodě zastavte vozidlo, zapněte varovná světla, zjistěte, zda je ve voze někdo zraněný. Dbejte na vlastní bezpečnost a snažte se zabránit řetězové havárii třeba máváním kusem látky nebo blikajícím světlem. Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem.
 2. Zjistěte, zda jsou na místě nehody další zranění, snažte se jim poskytnout pomoc přivoláním záchranné služby (linka 155, 112) a do příjezdu zdravotníků i vlastními silami.
 3. Policii (linka 158) musíte volat k nehodě, u které došlo ke zranění a také tehdy, dojde-li k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti a dalším hmotným škodám na majetku třetích osob, ke škodě na komunikaci, dopravním značení, poškození životního prostředí nebo je-li komunikace havárií zablokovaná a nejde zabezpečit plynulý provoz. Do konce roku se volá policie při škodě na vozidle včetně přepravovaného materiálu, která je podle odhadu vyšší než 50 tisíc korun. Od ledna 2009 pak jen k havárii se škodou převyšující 100 tisíc korun.
 4. Na místě nehody se vždy chovejte tak, abyste nezkomplikovali řádné vyšetření dopravní havárie. Pokud to jde, neposouvejte vozidla z místa střetu. V případě, že to ale situace vyžaduje a poloha vozidel se musí změnit, nezapomeňte křídou označit všechny stopy, které doloží, jak se vozidla střetla a jaká byla jejich původní pozice.
 5. Jestliže k nehodě není nutné přivolat policii, požadujte po řidiči, který dopravní nehodu způsobil, aby vám předložil občanský nebo řidičský průkaz a zelenou kartu, abyste mohli sepsat záznam o nehodě. Pokud řidič odmítne doklady předložit a s účastníkem nehody se na zavinění nedohodnete, volejte policii.
 6. O dopravní nehodě, kterou budete řešit s účastníkem nehody bez přítomnosti policie, musíte od ledna 2009 vždy sepsat společný záznam. Pokud nemáte tiskopis u sebe, záznam napište na jakýkoliv papír. Uveďte v něm datum, jména a adresy řidičů, typ vozů a SPZ, údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěný, číslo dokladu o pojištění (číslo zelené karty, případně havarijního pojištění). Stručně popište, jak k havárii došlo, udělejte nákres a popište viditelná poškození vozu. Na záznamu o nehodě nesmí chybět podpisy řidičů.
 7. Pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je užitečné zajistit si na místě případné svědky nebo si dopravní nehodu vyfotografovat třeba mobilním telefonem a fotodokumentací z nehody zachytit rozsah poškození vozu, postavení vozidel, směr jízdy a dopravní značení komunikace. Pojišťovny doporučují kontaktovat z místa nehody případně i klientské centrum pojišťovny viníka. Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, pořiďte si pokud možno fotodokumentaci jeho řidičského dokladu a zelené karty.
 8. V rámci povinného ručení hradí pojišťovny také asistenční služby, proto je užitečné poznamenat si k zelené kartě asistenční linku své pojišťovny. Na té se dá například objednat odtah nepojízdného vozidla. Asistenční linku je užitečné volat i v případě, kdy si nebudete zcela jistí, zda řešíte celou situaci správně.
 9. Než opustíte místo nehody zkontrolujte si, zda máte zaznamenány všechny potřebné údaje. Tedy jednak o řidiči druhého vozu (jméno, adresu a telefon), dále údaje o jeho vozidle (SPZ, typ vozidla, tovární značka), údaje o vlastníkovi vozidla, pokud jím není samotný řidič (jméno, bydliště nebo sídlo firmy) a údaje o pojištění vozu (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty).
 10. Co nejdříve kontaktujte svou pojišťovnu a předejte jí záznam o dopravní nehodě včetně fotodokumentace, abyste mohli nechat vůz opravit a získat i co nejdříve pojistné plnění.
 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.
 2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).
 3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii (Pozor povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo).
 4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) anebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii.
 5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud: o je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel o shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky dopravní nehody a toto nebude na škodu sepsání společného záznamu
 6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie, společně s dalším účastníkem dopravní nehody sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě". Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutná pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody!
 7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka (jste-li na zavinění nehody dohodnuti).
 8. Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem
 9. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.
 10. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště - sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo a platnost zelené karty, číslo PS, název pojistitele).
 1. Zaplatíme Vám nejvyšší možnou výkupní cenu.
 2. Peníze ihned a v hotovosti.
 3. Pro Váš vůz přijedeme kamkoli.
 4. Dlouholeté zkušenosti a odborný přístup.
 5. Rychlé a profesionální jednání.
 6. Zajistíme veškerou administrativu spojenou s odhlášením vozidla .
 7. Smlouva k prodeji auta samozřejmostí.
 8. Vykupujeme vozy bez omezení roku výroby.
 9. Vykupujeme vozy bez STK či poškozené.
 10. Přebíráme plnou odpovědnost za technický stav vozu.

Auto Ráj, Velké Albrechtice

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
 1. Buď vždy a všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží, a jak si v nich vychován a poučen byl !
 2. Ke zvěři se chovej šlechetně, tuto chovej, zušlechťuj a chraň !
 3. Reguluj stavy zvěře. Dravou zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná jest !
 4. Pamatuj, že příroda není střelnice. Střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš !
 5. Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný !
 6. Neber na lehkou váhu čest svou mysliveckou! Tuto vždy a všude chraň a braň !
 7. Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona nehynoucím odkazem našich mysliveckých předků jest !
 8. Zachovávej naše dobré české myslivecké tradice a zvyky! Je to tvoje právo, ale i povinnost !
 9. Psa svého miluj nade všechno. Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem. Pomni, že bez loveckého psa budeš jen polovičním myslivcem !
 10. Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď Ti patron našeho cechu sv. Hubert ochráncem.
 1. Nebudeš trápit rybu Tebou ulovenou!
 2. Po Tobě u vody vždy čisto zůstane!
 3. Rybu od vody odneseš jen pro svou potřebu!
 4. Kapr nad 65cm je pro radost, ne na jídlo!
 5. Nesedneš vědomě na Tebou nerozkrmené místo!
 6. Nebudeš závidět kolegovi zasloužený úspěch!
 7. Rád pomůžeš bližnímu svému při zdolávání a focení!
 8. Můžeš požádat bližního svého o pomoc při zdolávání!
 9. Rybařině budeš vždy věrný a nebudeš se za ní stydět!
 10. Budeš ctít rybářský řád!(Ačkoli časové omezení rybolovu není boží výmysl!)

1.    Pravý rybář vždy loví jen rukama

2.    Poctivý rybář nepoužívá konvenční zbraně.

3.    Pravý rybář ryby neukecává.

4.    Pravý rybář neloví ryby na pečené holuby.

5.    Pravý rybář má trpělivost a vůli silnou jako skála.

6.    Rybář se nikdy nepere o rybu, která zabrala sousednímu rybáři.

7.    Rybáři rádi pokojně sedí u jednoho rybníku čekající každý na svůj úlovek.

8.    Rybář nikdy není frontální.

9.    Pravý rybář nemá tah na branku.

10. Pravému rybáři ryby netáhnou...

Blog Michala Hanische

Asociace institucí vzdělávaní dospělých ČR, o.s.

 1. Kvalitní instituce je ve své odbornosti uznávanou autoritou; je strategicky řízena a pečuje o svůj neustálý rozvoj.
 2. Dodržuje sjednané dohody, respektuje příslušné právní předpisy, je členem respektovaných profesních sdružení s chová se eticky i vůči konkurenci.
 3. Je zákaznicky orientována, klient je vždy v centru její pozornosti.
 4. Dokáže nejen úspěšně nabídnout svůj produkt, ale také klientovi při jeho volbě komplexně poradit.
 5. Je schopna realizovat vzdělávání na klíč podle potřeb klienta, využívá vlastní studijní materiály a didaktické pomůcky.
 6. Pečuje o trvalé zvyšování kvality svých lektorů a dalších spolupracovníků.
 7. Realizuje vzdělávací akce v prostorách odpovídajících hygienickým a psychohygienickým zásadám; dbá na odpovídající komfort při vzdělávacích akcích.
 8. Využívá moderní technologie a aplikuje aktuální poznatky andragogiky.
 9. Je schopna předložit reference vč. kontaktů na referenční osoby.
 10. Snaží se nejen naplnit, ale i předčit očekávání svých klientů.

Asociace institucí vzdělávaní dospělých ČR, o.s., www.aivd.cz

 1. Kvalitní lektor je vždy čestný ve vztahu k zaměstnavateli, zadavateli i účastníkům vzdělávání. Dodržuje etický kodex a další dohodnutá pravidla.
 2. Je respektovanou osobností, odborníkem s komplexními a aktuálními poznatky v oboru, ve kterém působí.
 3. Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a empatický. Má autoritu, povzbuzuje a vede účastníky; je předvídavý, kreativní a schopný improvizace.
 4. Neustále aktualizuje své lektorské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje, popřípadě sám publikuje.
 5. Přijímá supervizi své práce jako cestu ke kvalitě.
 6. Analyzuje a respektuje potřeby klienta v rámci své odbornosti a zadání. Dosahuje cílů, které se zavázal naplnit.
 7. Dokáže provést klienta procesem přípravy, realizace a evaluace vzdělávacího procesu.
 8. Zná širokou škálu metod a technik vzdělávání a využívá je s ohledem na obsah a cíle vzdělávání i cílovou skupinu.
 9. Je schopen týmové spolupráce.
 10. Šíří a podporuje dobré jméno instituce, svou profesionalitu, chování a vystupování.
 1. MLČENLIVOST - dobrovolník zachovává mlčenlivost o osobních údajích a informacích klientů, se kterými se při své dobrovolnické činnosti setká; jakékoliv osobní informace klienta je možné použít jen s písemným souhlasem klienta daným ke specifickému účelu.
 2. RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ – před vstupem do každého pokoje je nutné vždy zaklepat, případně počkat na vyzvání, je nezbytné respektovat přání klienta v tom, co může dobrovolník u něj dělat a s čím může případně manipulovat; pokud na signalizaci u pokoje svítí zelené světlo (tzn., že u klienta probíhá péče personálu), tak do pokoje nevstupuje.
 3. SPECIFIKA DOMOVA – dobrovolníci nevstupují do prostor určených výhradně pro řeholní sestry (tzv. klauzura), na chodbách se chovají tiše (zejména dopoledne).
 4. KOMUNIKACE A OSLOVOVÁNÍ – řeholní sestry se oslovují SESTRO + řeholní jméno, kněží se oslovují OTČE + přímení (příp. jméno), civilní klientky se oslovují PANÍ + přímení (příp. jméno);na klienty je potřeba mluvit nahlas, pomalu a zřetelně, vždy čelem ke klientovi (aby špatně slyšící viděli na ústa a mohli odezírat), není ovšem vhodné křičet.
 5. ODĚV – dobrovolník používá typ oděvu dle druhu činnosti, pokud se věnuje aktivizační činnosti, tak používá svůj běžný oděv (vždy decentní), při zapojení do pracovních činností používá dobrovolník pracovní oděv případně přidělené ochranné pomůcky.
 6. RESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ PRACOVNÍKŮ – dobrovolníci respektují pokyny pracovníků přítomných na směně, spolupracují s nimi, případně je upozorní na důležité informace, které zjistí u klienta (např. zhoršený zdravotní stav aj.).
 7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – v případě nějakého problému se dobrovolník obrací na vedoucí pracovnice podle typu činností (např. na sociální pracovnici, která se věnuje aktivizaci, koordinátorku sociální péče aj.), ale může se též obrátit na kteroukoliv pracovnici na směně (např. oznámení zhoršení zdravotního stavu klienta).
 8. VÝKAZ ČINNOSTI – dlouhodobý dobrovolníci vedou přehled o své činnosti, který odevzdávají 1x za půl roku vedoucí Domova.
 9. JMENOVKA – dobrovolníci nosí na vhodném a viditelném místě na oděvu svoji jmenovku (jméno + označení „dobrovolník“).
 10. BEZPEČÍ KLIENTŮ – dobrovolníci nikdy nenechávají klienty o samotě (zvláště imobilní, na invalidním vozíku nebo klienty s poruchami orientace v prostoru) pokud není v dosahu signalizace nebo někdo z personálu (např. na terase, na zahradě, v domě na chodbách, v jídelnách apod.
 1. Nepanikařte, nedělejte ukvapené závěry.
 2. Zeptejte se šéfa na propouštění přímo.
 3. Nepodlehněte "vlčí morálce", nesvěřujte se.
 4. Moc aktivní? Málo aktivní? Obojí je špatně.
 5. Zdůrazňujte svůj přínos pro firmu.
 6. Buďte samostatní, rozhodujte se sami.
 7. Neměňte vizáž, pomlčte o soukromí.
 8. Netrvejte na své mzdě a pozici.
 9. Odpočiňte si od práce, přepněte na koníčky.
 10. Nezkoušejte zoufale odvrátit výpověď.

„ Proč tančit " ? = chodit do tanečních kurzů pro dospělé 

 1. Příjemný pohyb = fyzické zdraví
 2. Příjemná hudba = psychické zdraví
 3. Příjemná zábava = mít na co se těšit
 4. Čas strávený s partnerem = partnerská pohoda
 5. Při tanci se nestárne = kdo by si nepřál být stále mlád
 6. Jedinečná situace, kdy by partnerka měla poslouchat = to musíte využít, pánové
 7. Oživení a zpestření společenského života = času u televize již bylo dost
 8. Příležitost se hezky obléci = dobrý pocit
 9. Poznání nových přátel = to se vždycky hodí
 10. Něco nového se přiučit = to se nikdy neztratí
 1. Přemíra odpočinku ještě nikoho nezabila.
 2. Práce je únavná a je třeba si na ni dát pozor.
 3. Pokud tě něco unavuje, dovol to udělat někomu jinému.
 4. Miluj postel svou jako sebe sama.
 5. Pokud tě přepadne chuť pracovat, počkej do výplaty, ona tě přejde.
 6. Co máš vykonat dnes, nechej na pozítří, získáš dva dny volna.
 7. Odpočívej ve dne, abys mohl v noci klidně spát.
 8. Práce zušlechťuje, odpočinek obšťastňuje.
 9. Vidíš-li někoho odpočívat, neváhej a pomoz mu.
 10. Člověk se rodí unavený a žije jen proto, aby si odpočinul.
 1. Starobní důchod se vypočítává z výdělků za posledních deset let zaměstnání před přiznáním důchodu.
 2. Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy.
 3. Minimální výše důchodu je stejná jako minimální mzda.
 4. Lidé v předdůchodovém věku nemají možnost se v předstihu dozvědět, kolik bude jejich důchod přibližně činit.
 5. Pokud doložím svědeckým prohlášením dobu, kdy jsem pracoval „na černo“, do důchodu se mi tato činnost započítá.
 6. Brigády, které jsem vykonával před lety při studiu, se do důchodu nepočítají.
 7. Vyloučená doba je období, které se pro výši důchodu nezapočítá.
 8. Když ČSSZ nemá u žadatele o důchod nějakou dobu zaměstnání evidovanou, tak mu ji nezapočítá do důchodu.
 9. Pro důchod se automaticky započítává celá doba studia či evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce.
 10. Pokud pracuji při pobírání důchodu, na výši důchodu to už nemá vliv.

www.kajotbet.cz/cz/zodpovedne-sazeni/

 1. Sázejte pouze v odpočatém a soustředěném stavu.
 2. Nesázejte, pokud procházíte depresivními či stresovými situacemi.
 3. Vyhněte se sázení po delší dobu bez přerušení, pravidelné pauzy prospějí Vám i Vašim sázkám.
 4. Stanovte si svůj vlastní finanční limit pro sázení, který odpovídá Vašim finančních možnostem. Limit nikdy nepřekračujte.
 5. Nikdy nesázejte proto, abyste získali zpět dříve prohranou částku.
 6. Sázení vyžaduje čistou mysl a bystrý úsudek, nesázejte tedy pod vlivem alkoholu či návykových látek.
 7. Věřte jen svému úsudku a vlastní intuici, nespoléhejte na rady druhých. Pokud by znali zaručený tip, pravděpodobně by si jej nechali pro sebe.
 8. Sázení vnímejte jako druh zábavy a napětí ze hry, nikoliv jako snadnou instantní cestu ke zbohatnutí.
 9. Průkazem dobrého hráče je jeho dlouhodobý profit, veďte si své osobní statistiky a mějte přehled o své bilanci.
 10. Žádný strom neroste do nebe a i štěstí se občas unaví, udržte si proto odstup i v případě, že vyhráváte a nezvyšujte své vklady s vidinou astronomických výher. Klíčem k úspěchu je stabilita a dlouhodobý profit.

https://www.sazka.cz/zodpovedne-hrani/o-zodpovednem-hrani

 1. Sázky, loterie a hry jsou legálním odvětvím zábavy, působícím v regulovaném prostředí.
 2. Sázka je věcí svobodného, kvalifikovaného a informovaného rozhodnutí každého jednotlivce staršího osmnácti let.
 3. Sázení vnímejte jako zábavu, nikoli jako prostředek k okamžitému zbohatnutí.
 4. Hrajte tak, abyste se bavili. Nikdy nesázejte víc, než můžete, nikdy nesázejte na dluh.
 5. Buďte připraveni vyhrát, buďte připraveni prohrát.
 6. Mějte svoji zábavu a vzrušení pod kontrolou - sledujte čas, částky ve hře, výhry i prohry.
 7. Rozhoduje náhoda a štěstí, nevěřte trikům, podvodným návodům a systémům.
 8. Studujte jednotlivé hry, jejich výhody a rizika. Vyberte si ty, které Vám nejlépe vyhovují.
 9. Dbejte zákonů, seznamte se s pravidly příslušné hry a dodržujte je. Dodržujte pravidla sázkové společnosti a herního střediska.
 10. Sázejte a hrajte pouze tam, kde se hraje legálně, podle jasných a korektních pravidel.
 1. Provozuj jen bezpečná a nepoškozená elektrická zařízení, jejichž bezpečný stav je doložen revizemi.
 2. Ke každému el. zařízení veď provozní dokumentaci, jejíž součástí jsou zprávy o kontrolách a revizích.
 3. Zajišťuj pravidelné kontroly a revize el. zařízení, prodlužovacích šňůr, el. nářadí a spotřebičů, případně kontroly podle návodů výrobců.
 4. Odstraňuj zjištěné závady, nebezpečná zařízení ohrožující bezpečnost osob ihned odpoj nebo vyřaď z provozu.
 5. Vyhodnoť el. nebezpečí a podle toho pověřuj činností na el. zařízeních jen osoby s patřičnou kvalifikací.
 6. Trvale kontroluj dodržování pokynů k zacházení s elektrickým zařízeními osobami bez el. kvalifikace.
 7. Zajišťuj školení a přezkoušení znalostí pracovníků ve vztahu k elektrickému zařízením.
 8. Pracemi na elektrickém zařízení pověřuj osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací, výjimečně osoby poučené.
 9. Urči osobu odpovědnou za elektrické zařízení.
 10. Organizuj práce na elektrickém zařízení tak, aby byl vždy stanoven vedoucí práce.
 1. Na elektrických zařízeních vykonávej jen práce, pro které jsi byl vyškolen.
 2. Nezasahuj do elektrického zařízení, neodstraňuj kryty el. zařízení, neprováděj opravy a nevstupuj do el. provozoven, nedotýkej se živých částí. Dodržuj pokyny na výstrahách.
 3. Při přemisťování spotřebičů připojených pohyblivým přívodem vypni elektrický proud vytažením vidlice ze zásuvky (není nutné u spotřebičů, které jsou pro to konstruovány - domácí spotřebiče, el. ruční nářadí).
 4. Před použitím elektrické přístroje, spotřebiče a nářadí se přesvědč o jeho řádném stavu.
 5. S nářadím a spotřebiči používej jen ověřené a zkoušené prodlužovací šňůry.
 6. Při poruše ihned vypni spínač, případně vytáhni vidlici ze zásuvky. Závadu oznam nadřízenému.
 7. Výměnu závitových pojistek, světelných zdrojů a příslušenství prováděj jen ve vypnutém stavu.
 8. Dodržuj zákaz činnosti ochranných pásmech elektrického vedení.
 9. Nepřibližuj se k přetrženým vodičům el. vedení (ani spadlým na zem) a nedotýkej se jich.
 10. Řiď se návody, instrukcemi, místními provozními předpisy k provozování el. zařízení a příkazy nadřízených.
 1. Nekupujte zboží pochybného původu. Podmínkou musí být záruční list a také označení „C E“.
 2. Čtěte návody. Důležité je postupovat správně hlavně při prvním spuštění.
 3. Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvky může způsobit zkrat nebo také požár.
 4. Nenechávejte přístroje bez dohledu. Koledujete si o malér!
 5. Pozor na vodu. Elektrika nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí nebo přímo vodou.
 6. Spotřebiče kontrolujte. A nezapomínejte spotřebiče čistit! I hodně zaprášený přístroj je nebezpečný. Pravidelně se věnujte povrchu i vnitřku spotřebičů.
 7. Vyžadují jej pouze některé přístroje, například elektrické kotle nebo sekačky na trávu. Bezpečné fungování vám zaručí na další období odborník.
 8. Vypínejte při bouřce a odjezdu. Všechny šňůry musejí před odjezdem na hory ze zásuvek. Pozor na režim „stand-by“. I ten je doporučeno vypínat.
 9. Nesvěřujte přístroje komukoliv. V případě opravy požádejte o radu pouze odborníky. Laik může spotřebič odepsat, a to bez „záruky“.
 10. Chraňte před dětmi. Jak? Zaslepením zásuvek nebo uzamčením vypínačů.
 1. Pozor dávejte již při nákupu lahve – bez koroze, nepoškozený uzávěr
 2. Nekupujte lahev bez platné bezpečnostní zkoušky – perioda zkoušky 10 let
 3. Lahve nikdy neplňte na čerpací stanici - ani za účasti obsluhy stanice
 4. S lahvemi manipulujte opatrně – neválet, neházet
 5. Lahve vozte zajištěné v kufru – jedině v kufru auta
 6. Lahve skladujte ve správné poloze – svislá zajištěná poloha
 7. Místo pro skladování lahve vybírejte pečlivě – větrané prostory bez výkyvů teplot
 8. Lahev vždy ke spotřebiči připojujte dle pokynů – na plombě uvedeny pokyny
 9. Pravidelně měňte komponenty lahví – těsnění, hadice (5let), regulátor (10 let)
 10. Provádějte pravidelné kontroly – těsnost spojů.

Firma FLAGA

 1. Od pozdního odpoledne (4–6 hodin před usnutím) nepijte kávu, černý či zelený čaj, kolu nebo různé energetické nápoje a omezte jejich požívání během dne. Působí povzbudivě a ruší spánek.
 2. Vynechejte večer těžká jídla a poslední pokrm zařaďte 3–4 hodiny před ulehnutím.
 3. Lehká procházka po večeři může zlepšit Váš spánek. Naopak cvičení 3–4 hodiny před ulehnutím již může Váš spánek narušit.
 4. Po večeři již neřešte důležitá témata, která Vás mohou rozrušit. Naopak se snažte příjemnou činností zbavit stresu a připravit se na spánek.
 5. Nepijte večer alkohol, abyste lépe usnuli – alkohol kvalitu spánku zhoršuje.
 6. Nekuřte, zvláště ne před usnutím a v době nočního probuzení. Nikotin také organismus povzbuzuje.
 7. Postel i ložnici užívejte pouze ke spánku a pohlavnímu životu (odstraňte z ložnice televizi, v posteli nejezte, nečtěte si a přes den ani neodpočívejte).
 8. V místnosti na spaní minimalizujte hluk a světlo a zajistěte vhodnou teplotu (nejlépe 18–20º C).
 9. Uléhejte a vstávejte každý den (i o víkendu) ve stejnou dobu ± 15 minut.
 10. Omezte pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu. V posteli se zbytečně nepřevalujte, postel neslouží k přemýšlení.

http://www.dobry-spanek.cz/desatero

 1. Hřiště je určeno výhradně dětem od 4 do 12 let.
 2. Hřiště je určeno výhradně návštěvníkům restaurace nebo osobám ubytovaným v hotelu.
 3. Zákaz vstupu se psy nebo jinými zvířaty.
 4. Zákaz odhazování odpadků, nedopalků nebo jiných předmětů.
 5. Na hřiště je přísný zákaz vstupu s cigaretou a jídlem.
 6. Zákaz házení štěrkem na skluzavku a další prostory.
 7. Zákaz klouzání se jinak než vsedě s nohama směrem dolů.
 8. Zákaz vylézání na střechy věží.
 9. Zákaz přelézání zábradlí a zábran.
 10. Zákaz vstupu osobám starším 12 let.

AutoClub Hotel Morávka

 1. Preventivní opatření – kolem kmenů stromů odstranit drny.
 2. Mít oči otevřené – likvidovat dřeviny s rozumem.
 3. Představivost budoucího vzhledu – prostor pro novou výsadbu s odstupem.
 4. Nový střih – dávat keřům a stromům upravený vzhled.
 5. Co můžeš udělat teď – nosit po zahradě sebou zahradnické nůžky.
 6. Šance pro život – nelikvidovat vše do kořenů.
 7. Myslet na vzhled – sázet trvalky do skupin.
 8. Trpělivost se vyplácí – vyvarovat se rychle rostoucích a odnožujících rostlin.
 9. Nechodit okolo – být v blízkém kontaktu s tím, co nám na zahradě roste a co máme rádi.
 10. Jednou a dost – jednoleté květiny po odkvětu kompostovat.

Tipy k inspiraci

 1. Kosti, maso, zbytky z vařených jídel
 2. Stolní oleje a tuky
 3. Rostliny napadené chorobami
 4. Chemicky ošetřený materiál
 5. Popel z uhlí a cigaret
 6. Slupky z exotického ovoce
 7. Časopisy
 8. Plasty, sklo, kámen
 9. Exkrementy od masožravých zvířat
 10. Žvýkačka.
 1. Můj život trvá 10-15 let. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj. Ty sis mě pořídil!
 2. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš!
 3. Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu!
 4. Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jen Tebe.
 5. Mluv na mě, i když Tvým slovům úplně nerozumím. Stačí, když slyším tvůj hlas.
 6. Uvědom si, že i když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám!
 7. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj, že mi třeba není dobře nebo jsem unavený. I pejsci mají své dny.
 8. Starej se o mě když zestárnu, i na Tebe to jednou čeká.
 9. Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou, s Tebou je pro mě všechno lehčí.
 10. Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení. Jen Tě prosím - zůstaň v téhle chvíli se mnou.
 1. Výcvik začíná prvním dnem

Poněvadž se psi plně vycvičeni nerodí, bude štěně potřebovat Vaše vedení. Dobrý výcvik je velice důležitý pro vybudování pěkného a naplňujícího vztahu mezi Vámi a Vaším psem. Díky výcviku se Váš pes naučí chápat, co od něj jeho lidští druhové očekávají, a lépe tak zapadne do nového prostředí. Stejně tak platí, že čím lépe porozumíte chování svého psa, tím přínosnější bude Váš vzájemný vztah.

 1. Vyvážená strava

Je opravdu velice důležité, čím své štěně krmíte. Ve skutečnosti potřebuje speciální výživu s přesně určenými dávkami proteinů, tuků, minerálů a vitamínů. Psí strava musí být rovněž vyvážena tak, aby pes obdržel správné množství výživných látek. Měla by být koncentrována, aby štěněti umožnila přijmout všechny potřebné živiny v malých dávkách potravy. Dále je nezbytné, aby pejsek vždy dostal velké množství čerstvé a čisté vody.

 1. Péče o vzhled a čistotu

Začněte pečovat o vzhled a čistotu svého pejska již v raném věku. Čím dříve se tomuto rituálu naučí, tím snadněji si na něj zvykne.

 1. Pravidelná zubní péče

Péče o zuby Vašeho pejska v raném věku může předejít mnohým problémům v budoucnu. Ve skutečnosti jsou hlavním zdravotním problémem psů - kromě nadváhy - periodontální (ozubnicové) nemoci. Hromadění zubního kamene a povlaku a z toho vyplývající zánět dásní mohou vést k závažnějším onemocněním. Začněte tedy čistit zuby Vašeho pejska již nyní, poněvadž většina psů starých více než dva roky, kterým se nedostalo pravidelné zubní péče, má zmíněné zubní problémy.

 1. Každodenní cvičení

Běžnou součástí života každého zdravého štěněte je pravidelné cvičení. Intenzita cvičení potřebná pro Vašeho psa závisí nejen na jeho velikosti, ale i plemeni. Nedopusťte se však té chyby, že budete svého psa cvičením přetěžovat. Rostoucí štěněčí kosti ještě nejsou natolik silné, aby takovou nadměrnou zátěž vydržely.

 1. Pravidelné veterinární prohlídky

V ideálním případě byste si měli vybrat veterináře ještě předtím, než si štěně přinesete domů. Když pak máte pejska už u sebe doma, měli byste jej vzít k veterináři nejpozději hned další den na celkovou prohlídku. Během prvních několika měsíců pak navštivte zvěrolékaře ještě několikrát, a to kvůli různým očkováním či kastraci. Když Vaše štěně dospěje, je nezbytné navštívit veterináře alespoň jednou ročně, aby bylo trvale postaráno o psův dobrý zdravotní stav.

 1. Pravidelné domácí prohlídky

Na zdravotní stav svého psa můžete mít velký vliv, budete-li provádět prohlídky přímo u Vás doma. Kontrola váhy, srsti a kůže, očí a uší, zubů a dásní anebo namátkové kontroly mohou zabránit tomu, aby z drobných problémů vznikly opravdu velké potíže.

 1. Představte své štěně ostatním

Jedním z nejlepších způsobů, jak naučit svého pejska dobrému psímu chování je umožnit mu kontakt s dospělým psem. Většina dospělých psů sice neprojevuje vůči štěňatům žádnou agresivitu, ale jsou případy, kdy si velký pes najde způsob, jak ukázat štěněti, kde je jeho místo - třeba zavrčením nebo chňapnutím. Nebraňte mu v tom, poněvadž štěňata se tak učí omezovat sílu kousnutí a ovládat sebe sama. Pokud staršímu psu neumožníte, aby štěně usměrnil, vytvoří si štěně brzy návyk, že je něco víc než ostatní a že si může dělat, co se mu zachce.

 1. Dobré chování odměňujte

Velmi účinným způsobem jak docílit, aby se štěně stalo dobře vychovaným členem Vaší rodiny, je pozitivní usměrňování. Odměňujte ho pamlskem nebo pohlazením, když dělá, co mu říkáte. Tím podpoříte opakování projevů dobrého chování a zvýší se tak pravděpodobnost toho, že bude toto žádoucí chování opakovat i v budoucnu.

 1. Buďte trpěliví

Vychovat psa vyžaduje hodně lásky a ještě více trpělivosti. Vzdělávejte se - čtěte co nejvíce o výchově psů, raďte se s dalšími majiteli psů a buďte v kontaktu se svým veterinářem. Tak se během výchovy vyhnete mnohým "překvapením" a budete na dobré cestě vybudovat si se svým psem silný a dlouhotrvající vztah.

Dovolená ve dvou může být velmi příjemným obdobím, plným odpočinku a radostných zážitků. Pokud se na ni ovšem dobře připravíte!

 1. Domluvte se s partnerem včas. Od společné dovolené si možná každý z vás slibuje odlišné zážitky, a proto byste měli o svých přáních zavčas hovořit. Je zapotřebí si ujasnit, zda jedete spíš aktivně odpočívat a přitom poznávat jiné kraje nebo zaměřit fyzickou aktivitu na výkon.
 2. Volte aktivní dovolenou. Tam, kde vás čekají sportovní zážitky, výlety a podobně, není moc prostoru na hádky, ani vytahování nedořešených problémů. Fyzická zátěž zvyšuje hladinu „hormonů dobré nálady“. Když pomineme spoustu spálených kalorií a zvýšenou fyzickou kondici, odmění se vám aktivně strávená dovolená i spoustou sportovních zážitků, pohledů do krásné krajiny či nově navázaných přátelství, jaká byste při slunění u vody jen těžko získali. Pohybové činnosti přinášejí mnoho příležitostí, jak se uvolnit a vyplavit nahromaděný stres.
 3. Vyberte si míru dobrodružství, které jste ochotni podstoupit.
 4. Zvolte kompromis v míře zátěže. Zatímco muži mají větší fyzickou výdrž i ambice, ženy tolik nemusejí vydržet. V takovém případě je lepší jet se skupinou, která se může někdy podle výkonnosti rozdělit. Není to nic špatného, jet jeden den s někým jiným, než s partnerem.
 5. Dohodněte si program. Jestliže nejedete s cestovní kanceláří, proberte, co koho z vás láká, kolik chcete utratit a co každý z vás očekává. Přílišné plánování může být svazující a neurotizující, proto dejte také prostor improvizaci.
 6. Připravte svůj pohybový aparát! Fyzická zátěž vyžaduje určitou přípravu. Není dobré se ze sedavého zaměstnání vrhnout do velkých sportovních výkonů. Tělo byste měli udržovat v kondici alespoň dvakrát týdně, abyste pak mohli bez větších potíží absolvovat kilometry na kole, nebo treky. Do zavazadla přidejte zejména přípravky, které uleví vašemu pohybovému aparátu.
 7. Pozor na změnu režimu. Už samotná změna každodenního zaběhlého režimu znamená něco zcela mimořádného. V běžném roce máte takzvaně strukturovaný čas. Vstáváte v určenou dobu, běžíte do práce, řešíte chod domácnosti a fungování rodiny. Fyzicky aktivní dovolená vám v tomhle rozhodně pomůže mnohem víc, než písečná pláž a pobyt na jednom místě. Nezapomeňte na dovolené poslouchat své tělo!
 8. Zkuste skutečně „vypnout“. Tedy doslova a do písmene: není dobré mít u sebe pracovní mobil ani notebook. Nezapomeňte, že neustále zvonící telefony, diáře přetékající záznamy a roztodivné kolize pracovních povinností dokázaly už vykopat hrob nejednomu páru.
 9. Využijte příležitostí k oživení partnerského intimního života. Léto je obdobím aktivace organismu. Zejména muži jsou v létě více sexuálně stimulováni, protože ženská polovina lidstva letní vedra využívá k rafinovanému obnažování svých půvabů. Odpadá každodenní pracovní a dopravní stres, což nepochybně může zlepšit sexuální podnikavost i sexuální prožívání.
 10. Nechte se příjemně překvapit. Nejlepší je, když se místo příliš velkých očekávání necháte na místě dovolené příjemně překvapit. Vždyť většina z vás si dopřeje dovolenou jednou v roce, tak proč si jí raději plnými doušky neužít se vším, co přinese?
 1. V celém objektu sauny se nekouří !!!
 2. V šatně odložte vše, vezměte s sebou pouze mycí potřeby, prostěradlo a případně ručník.
 3. Ve sprše se omyjte teplou vodou a mýdlem, je vhodné si namočit i vlasy. Šamponem vlasy umýváme až před posledním vstupem do potírny či před odchodem do odpočívárny.
 4. Před každým vstupem do potírny se osušte ručníkem.
 5. Do potírny si bereme jen prostěradlo na sezení či lehnutí. V potírně dýchejte jen ústy! Suchý vzduch při dýchání nosem vysušuje sliznici a způsobuje bolesti hlavy.
 6. Při pocení si masírujte kůži prsty, dlaní, žínkou či kartáčem.
 7. Po dokonalém prohřátí (obvykle 8÷12 minut) - vyjděte z potírny, osprchujte ze sebe pot a ochlaďte se v bazénku. Pokud možno i hlavu či alespoň zátylek.
 8. Proceduru prohřátí-ochlazení, opakujte alespoň třikrát.
 9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou, není již třeba používat mýdlo.
 10. Skončíte-li saunování, chvíli si odpočiňte (zejména po více než trojí výměně horka a chladu) a doplňte vypocenou vodu! Tvrdý alkohol vynechejte, ruší účinek saunování !!!

Obecné zásady použití sauny

 1. Před ani přímo po saunování nekuřte! V šatně odložte vše, včetně šperků a hodinek. Vezměte s sebou pouze mycí potřeby a dva větší ručníky nebo osušky. Pokud chcete, zapůjčte si koupací obuv pro venkovní ochlazovnu, případně pod vědro.
 2. Ve sprše se důkladně umyjte mýdlem (vlasy si umyjte až před posledním vstupem do potírny) a osprchuje se teplou vodou. Před každým vstupem do potírny se osušte nebo aspoň setřete vodu z povrchu těla.
 3. Při první návštěvě potírny si sedněte nebo lehněte na spodní pryčnu na vlastní ručník nebo prostěradlo. Doporučovaná je teplota kolem 75°C (zhruba 1 metr nad podlahou). Při pocení je dobré masírovat pokožku rukama, vlastním kartáčem nebo lufou. V potírně dýchejte jen ústy! Suchý vzduch při dýchání nosem vysušuje sliznici a může způsobit bolesti hlavy.
 4. Po odchodu z potírny (8 až 15 minut, doba pobytu je individuální) si teplou vodou smyjte pot z celého těla a jděte se ochladit pod vědro nebo do bazénku. Při obavách z teplého šoku, doporučujeme spíše použít studenou sprchu (teplotu můžete snižovat i postupně) nebo se schladit jen venkovním vzduchem.
 5. Do bazénku vstupujte pomalu a ponořte pod vodu celé tělo včetně hlavy, nebo aspoň zátylek. Můžete zkusit pár cviků na vzduchu mimo bazén. Při pocitu chladu se ihned vraťte do odpočívárny. Doporučujeme mít na nohou nazouváky, abyste si neprochladili nohy.
 6. Před dalším vstupem do potírny se osušte a lehněte si na vyšší pryčnu. Teploty nad 90°C nejsou vhodné pro všechny. Vyšším teplotám je lépe vystavovat nohy než hlavu. Teplotu Vám na požádání upravíme dle vašich zvyklostí.
 7. Střídání prohřátí a ochlazování obvykle opakujte třikrát. Malé děti při normálním provozu mají ležet na spodní pryčně (nižší teploty) a prohřívají se kratší dobu (3 až 8 minut). Po posledním prohřátí a ochlazení se osprchujte vlažnou vodou a nepoužívejte již mýdlo.
 8. Do odpočívárny vstupte po posledním dostatečném ochlazení, na lehátku se přikryjte a odpočívejte třeba za zvuku oblíbené hudby. Měli byste dopřát klid nejen sobě, ale i ostatním. K odpočinku můžete využít polohovací lehátka.
 9. V odpočívárně zůstaňte stále bez oděvu. Vypocené tekutiny doplňte neslazenými minerálními vodami nebo přírodními šťávami. Doporučeno je i nealkoholické pivo. Naprosto nevhodné je pití tvrdého alkoholu. Rušíte tím blahodárný vliv lázně na svůj organismus.
 10. Po sauně je třeba vynechat intenzivní tělesnou námahu. Vhodná je naopak chůze pešky k domovu. Tam je dobré ošetřit odmaštěnou pokožku vhodným krémem. Pokud následuje nerušený spánek, je skvělý pocit po saunové lázni zaručen!

10 BODŮ KTERÉ JE RADNO DODRŽOVAT: (www.pensiontyra.cz)

 1. Do sauny nikdy nechodíme s plným žaludkem, ale ani hladoví.
 2. Před vstupem do ohřívárny je třeba se důkladně osprchovat a umýt mýdlem a také se pečlivě osušit, aby došlo k rychlejšímu nástupu pocení.
 3. Do sauny chodíme zásadně bez plavek, které brání správnému prohřátí pokožky a mohly by se objevit i alergické reakce. Na zakrytí intimních míst použijte ručník nebo prostěradlo
 4. V sauně se pohodlně posaďte nebo si ideálně lehněte na prostěradlo – na rozdíl od sezení na lavici poloha vleže zajistí rovnoměrnou teplotu v celém těle.
 5. Délka pobytu v potní místnosti je velmi individuální a liší se dle typu ohřívárny, obecně ale doporučujeme 10 – 20 minut (pro finskou saunu do 15 minut). V ohřívárně zůstáváme pouze dokud je nám teplo příjemné.
 6. Během fáze pocení je vhodné masírovat si kůži končetin kartáčem nebo jinými vhodnými pomůckami, což pomáhá otevírat kožní póry a vyplavovat nečistoty.
 7. Po prohřátí těla je důležité ochlazení těla, a to postupně, ideálně od končetin směrem k srdci – dochází ke skokovému nárůstu krevního tlaku. Prudké ochlazení „masíruje“ vnitřní orgány a vyplaví usazeniny a nečistoty do krevního řečiště.
 8. Po každém prohřátí a zchlazení si můžete dopřát odpočinek (15-20 min.) nebo opakovat proceduru teplo-chlad ihned po sobě. Po posledním opakování by měl přijít delší odpočinek (ideálně nad 30 minut) v odpočívárně s doplněním ztracených tekutin a lehkým občerstvením.
 9. Proces prohřátí a zchlazení je vhodné zopakovat dvakrát až třikrát (doporučeno).
 10. V sauně nemluvíme příliš nahlas a k ostatním se chováme ohleduplně.

 

 1. Děti mladší 3 let mají povolen vstup do Vodního světa pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby. Z bezpečnostních důvodů je vstup s dětskými kočárky po celém areálu zakázán.
 2. Dětem od 3 do 12 let je přístup do Vodního světa dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby.
 3. Osoby a mladiství od 12 let a zároveň výšky nad 100 cm mají přístup do Vodního světa povolen i samostatně.
 4. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci, je vstup do Vodního světa povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 5. Vstup do Vodního světa není dovolen osobám nemocným a osobám v karanténě.
 6. Vstup do Vodního světa a pobyt není dovolen osobám pod vlivem alkoholu apod. vlivem drog.
 7. Vstup do Vodního světa není dovolen zvířatům.
 8. Plavky, nebo plavecké úbory jsou povoleny pouze z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových či obdobně tvrdých materiálů. Nepřípustné oděvy: veškeré spodní prádlo, kalhoty – tzv. kapsáče i kraťasy, bermudy bez slipové vložky.
 9. Před vstupem do Vodního světa je povinné důkladně se osprchovat bez plavek, s použitím mýdla a dodržovat zásady osobní hygieny.
 10. Ve vodním světě platí následující zákazy: + závažné nebo opakované přestupky proti zveřejněným návštěvním řádům, neuposlechnutí pokynů plavčíka a personálu Vodního světa + kouření mimo vyhrazená místa + vnášení kapesníků, papírových kapesníků nebo ubrousků do vody + znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků apod. + volání o pomoc bez příčiny + neoprávněné používání záchranných zařízení a předmětů první pomoci

http://www.aquapalace.cz/uzitecne-informace/desatero-pro-navstevniky

Vítáme všechny návštěvníky v areálu krytého bazénu a přejeme příjemný pobyt.

 1. Před návštěvou našeho areálu prosím zvažte své plavecké schopnosti a svůj momentální zdravotní a fyzický stav. Chceme tím předejít riziku Vašeho zranění, či zdravotních obtíží.
 2. Přečtěte si prosím pečlivě „Návštěvní řád“ a další informační a orientační údaje umístěné ve vstupní hale a ostatních prostorách krytého bazén. Případné nejasnosti Vám ochotně objasní personál bazénu.
 3. Cenné věci prosím předejte do úschovny na pokladně. Předejdete tím riziku zcizení.
 4. Pomozte nám vytvořit pro Vás příjemný pobyt, příjemné, klidné a čisté prostředí dodržováním „Návštěvního řádu“, provozních pokynů, pokynů personálu bazénu a udržováním čistoty a hygieny v celém areálu.
 5. Dbejte prosím při pobytu v areálu krytého bazénu zvýšené opatrnosti s ohledem na možnost sklouznutí, velkou pozornost věnujte svým dětem.
 6. Pro bezpečné využívání jednotlivých zařízení a atrakcí areálu krytého bazénu prosím dodržujte příslušné návody, pomůcky, pokyny a doporučení.
 7. V případě jakéhokoliv úrazu, poranění, nevolnosti, či jiných zdravotních obtíží ihned přivolejte pro poskytnutí pomoci plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. První pomoc je poskytována zdarma.
 8. Pokud během svého pobytu zjistíte jakoukoliv technickou, či jinou závadu nebo nedostatek, informujte laskavě personál bazénu, abychom tyto mohli k Vaší spokojenosti pokud možno ihned odstranit.
 9. Před odchodem se prosím přesvědčte, zda jste v areálu nezapomněli nějakou ze svých osobních věcí.
 10. Přivítáme veškeré Vaše nápady, připomínky, či doporučení, která nám pomohou dále zlepšovat a rozšiřovat naše služby pro Vás.
 1. Do důležitých rozhodnutí zapojme veřejnost a otevřeně rozhodujme.
 2. Občanům odpovídejme na jejich otázky.
 3. Zachovejme respekt k menšinovému názoru a prosazujme odborníky do orgánů města a městské společnosti.
 4. Zveřejněme veřejné zakázky a smlouvy.
 5. Zaměřme se na kontrolu a vyvození zodpovědnosti.
 6. Omezme ve městě hazard.
 7. Kulatý stůl občanů a hlavního architekta Orlové.
 8. Spravedlivě rozdělujme investice.
 9. Nově zvažme rozvojové plány udržitelnosti a dosavadní charakter města.
 10. Veďme naše město ku prospěchu všech a usilujme o kvalitu života.

Politické hnutí Město Lidem

 1. Drsňák: Když dočůrá, oklepe si ptáka o mušli.
 2. Společenský: Jde čůrat s přáteli, ať se mu chce nebo ne.
 3. Plachý: Nemůže čůrat, když se někdo kouká. Spláchne a přijde později.
 4. Flegmatik: Když jsou mušle obsazené, čůrá do umyvadla.
 5. Starostlivý: Neví, kde posledně byl, tak udělá rychlou prohlídku.
 6. Veselý: Čůrá nahoru, dolů a napříč mušlemi, trefuje mouchy.
 7. Tupý: Rozepne vestu, vytáhne kravatu a čůrá do kalhot.
 8. Opilý: Drží pravý palec v levé ruce a čůrá do kalhot.
 9. Ješitný: Drží pěticentimetrového pindíka jako baseballovou pálku.
 10. Radikální: Kašle na mušli a čůrá na zeď.
 1. Respektuj přírodu.
 2. Respektuj ostatní.
 3. Ber ohled sám nad sebe.
 4. Pokud nechceš nechat doma svého psa, starej se o něj.
 5. Parkuj s rozmyslem.
 6. Buď opatrný na informace o tekno mejdanech, nech si je pro sebe a pro své kámoše.
 7. Když uvidíš něco špatného – násilí, agresivitu…nezdržuj se pomoci.
 8. Nenič nebo neber vybavení "sound" systému.
 9. Usmívej se, rozšiřuj pozitivní energii, tancuj a užívej si.
 10. Pamatuj: ty seš párty.

Z knihy "Hříchy pro pátera Knoxe" od J. Škvoreckého z roku 1992

 1. Zločinec musí být někdo, o němž je zmínka brzo na začátku příběhu.
 2. Všechny nadpřirozené nebo nepřirozené faktory jsou zcela vyloučeny.
 3. Není přípustná víc než jedna tajná místnost nebo tajná chodba; i ta je přípustná pouze tehdy, odehrává-li se děj ve stavbě, kde lze takové zařízení předpokládat.
 4. Nesmí být použito žádného „dosud neobjeveného“ jedu ani přístrojů a metod, které vyžadují dlouhého vědeckého vysvětlování na konci příběhu.
 5. V příběhu nesmí vystupovat žádný Číňan. (Tohle není projev rasismu dobrého pátera, jen výraz dobové averze proti nejzprofanovanější rekvizitě šestákových detektivek.)
 6. K řešení nesmí detektivovi dopomoci náhoda, ani nesmí být veden nevysvětlitelnou intuicí.
 7. Pachatelem nesmí být sám detektiv.
 8. Detektiv nesmí odkrýt žádnou stopu, aniž ji hned odhalí také čtenáři.
 9. Duchem chudý přítel detektivův, jeho „Watson“, nesmí zatajit žádné myšlenky, které se mu honí v hlavě; musí mít inteligenci mírně, ale jen velmi mírně podprůměrnou.
 10. Nesmí se vyskytovat dvojčata nebo dvojníci.
 1. Zhul bližního svého.
 2. Nepoděláš.
 3. Nepokradeš pro menší množství než malé.
 4. Dobrovolně hulbu nepřerušíš.
 5. O hulení se rozděluj.
 6. K prodeji se nesnižuj.
 7. Účinkům se nebraň.
 8. Nešlap na trávu.
 9. Ve dvou se to lépe táhne.
 10. Hulení nikomu nevnucuj………….
 1. Dyž něco jíte a nikdo vás nevidí, tož to nemá žádné kalorie.
 2. Dyž do seba cpeš čokoládu a chlastáš k temu slivovicu, tož tá ti ty kalorie zruší.
 3. Dyž sa postaráš, aby všecí okolo přibrali víc kilo než ty, tož budeš najštíhlejší.
 4. Dyž sa vás bude cpat víc, tož sa počítajů kalorie enom temu, kerý sní najvíc.
 5. Jídlo, co sníš v kině a nebo u televize popřípadě u počítača, polárka, oplatky, sušenky, to sa nepočítá,protože to patří do zábavy a né do jídla.
 6. Kakao, brendy, topinky, dorty, chleba se sádlem, špek a klobásky neobsahujů kalorie, dyž sa jijů ze zdravotních důvodů.
 7. Jídlo, keré sníte, dyž vaříte, taky nemá kalorie, protože to nejíte,ale koštujete.
 8. Jídlo, keré má stejnů barvu, taky neobsahuje kalorie. Třeba dyž sníte špenát a pistáciovů zmrzlinu, tož to je jak dybyste nesnědli nic.
 9. Obezita je nemoc a tož je potřeba pořádně sa nadlábnůt, aby s ňů tělo mohlo pořádně bojovat.
 10. Ženská bez břucha je jak hrnek bez ucha. A ženská bez řiti je jak váza bez kvítí.

Tož vidíte, že možete byt spokojené se svojů postavů aj bez diety.

A eště jedna můdrá věta na závěr. Dojde doba, kdy tlustí budů hubení a hubení budů studení. A tož hore do plavek.

 1. Nepij na kuráž. I opilce zahraje lépe střízlivý.
 2. Pamatuj, že na jevišti se většinou jmenuješ jinak než v životě. Je dobré znát i jména ostatních figur.
 3. Citová hnutí vyjadřuj raději zády k publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe škubáním ramen.
 4. Za předměty házené na jeviště neděkuj.
 5. Po nápovědě neopakuj všechno. Některé věty patří kolegům.
 6. Na záchod jdi před představením, ať potom při hře necouráš.
 7. Hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas.
 8. Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj. Patří patrně někomu jinému.
 9. Pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované.
 10. Při hostině na jevišti nejez. Vše je gumové.
 1. Uvědomte si důležitost spaní. Je to jedna třetina vašeho života a je základem pro rozvoj ostatních činností.
 2. Začněte si vést vlastní analýzu spánku. Bez důkladné analýzy nemůžete hledat cesty ke zlepšení.
 3. Připravujte se na spánek uklidněním mysli i těla.
 4. Věnujte pozornost místu, kde spíte. Vytvořte prostor klidu.
 5. Místnost, kde spíte, větrejte a udržujte v čistotě.
 6. Pečujte o svou mysl před spaním. Fyzicky i rozumově náročnou práci ukončete 90 minut před spánkem.
 7. Odnaučte se pít a jíst později než 90 minut před spaním.
 8. Věnujte pozornost správnému protažení páteře před ulehnutím do postele.
 9. Nevybočujte ze svých spánkových návyků ani během dnů volna.
 10. Věnujte pozornost kvalitě postele, lůžkovin i nočního oděvu.
 1. Střídmost je základ.
 2. Pravidelnost je nutnost. Když se tělo hlásí o jídlo, je pozdě.
 3. Zajímejte se o vyrovnanost své stravy.
 4. Naučte se vnímat svůj stravovací rytmus. Analyzujte své stravování.
 5. Nepodléhejte chutím.
 6. Dodržujte pitný režim.
 7. Věnujte čas a pozornost výběru jídla.
 8. Nikdy nezapomínejte , že vhodná strava je palivo pro vaše tělo.
 9. Nikdy stravování nepodceňujte.
 10. Správná strava je polovina vašeho zdraví. Myslete na svá střeva.
 1. Stanovte si svůj cíl. I ten nejmenší dosažený cíl je tisíckrát přínosnější než velké nesplněné cíle.
 2. Pokud se sebevýchovou začínáte, stanovte si dosažitelné cíle. Jejich dosažení vás motivuje.
 3. Věřte ve svůj cíl. Nikdy nepochybujte. Nezrazujte sami sebe.
 4. Učte se od každého. Vaše pokora přijímat správné informace musí být bezmezná.
 5. Řiďte se svým vnitřním hlasem. Pokud si nejste jisti, naslouchejte své intuici, ta se nemýlí.
 6. Věřte, že svět se mění každý den, tak i vy budete. Buďte otevření změně.
 7. Oprostěte se od toho, co si o vás budou druzí myslet.
 8. Nesuďte druhé. Zítra můžete být na jejich místě.
 9. Neřiďte se jen teoriemi. Teorie bez praxe, tedy překonávání překážek a znovu postavení po selhání, je k ničemu.
 10. Nikdy se netrestejte za to, že jste uhnuli z cíle. Buďte na sebe pyšní, že se umíte vrátit na správnou cestu. Uvědomit si vlastní pochybení je základem sebevýchovy.
 1. Buďte rozhodní. Naučte se rozhodovat bez váhání nebo dlouhého přemítání
 2. Když se jednou rozhodnete, neplýtvejte už časem. Konejte!
 3. Začněte! Příliš nepřemýšlejte nad tím, jak začít. Začněte, správný způsob se postupně objeví.
 4. Nepochybujte o způsobu, který jste zvolili, věřte si a postupujte s důvěrou.
 5. Nové nápady akceptujte, ale nikdy se neodchylujte od svého hlavního záměru.
 6. Zapomeňte na své nálady. Soustřeďte se na splnění úkolu.
 7. Neustále mějte před očima svůj úkol a cíl. Napište si je!
 8. Každý den učiňte něco.
 9. Stanovte si denně průměrný výkon a předběžně datum dokončení.
 10. Pokračujte tak dlouho, dokud úkol nedokončíte.
 1. Na každý den si sestavte plány. Plán pracovní a osobní.
 2. Naučte se šetřit svůj čas. První krok je naučit se říkat NE místo slova MOŽNÁ.
 3. Sledujte své denní výkony a nastavujte je reálně.
 4. Naučte se pracovat pravidelně a tuto pravidelnost bezpodmínečně dodržujte.
 5. Dobře se připravujte na všechny pracovní schůzky. Jasně definujte svou představu a nabídku.
 6. Vždy buďte přesní. Je to hlavní znak důvěry.
 7. Naučte se dobře odhadovat lidi. Ušetříte mnoho času i zklamání.
 8. Rozdělte si den na čas pracovní, osobní a odpočinkový. Dodržujte toto dělení.
 9. Každý den si stanovte přesný čas a rozsah činnosti a připravte si plán na den následující.
 10. Važte si svého času, je to vaše největší bohatství, opatrně vybírejte, komu a čemu ho věnujete.
 1. Zajímejte se o druhé.
 2. Mějte rádi druhé lidi.
 3. Snažte se být sympatičtí.
 4. Rozvíjejte v sobě postoj ochoty.
 5. Čin a reakce jsou totožné. Sympatie probouzí sympatie.
 6. Nemanipulujte lidmi ke svému prospěchu. Snažte se je upřímně vést.
 7. Nestavte svá přátelství na lži a pomluvách druhých.
 8. Braňte se přílišným superlativům a vzletným pojmům při konverzaci.
 9. Přestaňte se bát a stydět před lidmi. Myslete na to, že ostatní cítí stejné obavy a předsudky jako vy.
 10. Mějte upřímně rádi život, upřímná láska a nadšení k vám přitahují stejně myslící lidi.
 1. Máte svoji hodnotu. Je nejlepší, jaká v daný moment může být. Přijměte se takoví, jací jste.
 2. Přestaňte se snažit všem vyhovět. Není to možné.
 3. Nemusí být vše dokonalé. Nesoustřeďte se na dokonalost. Soustřeďte se na splnění cíle.
 4. Nechtějte být přítelem každého. Je to v pořádku, nesnažte se o to.
 5. Nehledejte výmluvy. Pokud nestíháte splnit slib, nezvládli jste dokončit úkol – řekněte pravdu. Pokud dodáte, že vás to mrzí, protistrana to pochopí.
 6. Přízeň nemusíte oplácet. Je na vašem rozhodnutí, čí náklonnost přijmete a čí ne.
 7. Uvědomte si své limity. Znalost vlastních limitů nás chráním před neuváženými sliby a následnou lží.
 8. Nestyďte se za své potřeby. Každý člověk je jiný, nestyďte se za své sny, touhy, přání, chutě. Buďte opravdoví.
 9. Zkreslená slova nemají hodnotu. Vše o čem lžete, neexistuje. Neochuzujte se o požitky ze skutečného života.
 10. Nezpomalujte se. Každá lež vás okrádá o čas, který jste mohli věnovat sobě, svým blízkým nebo práci.
 1. Budete-li se silnými spolupracovat.
 2. Přestanete-li se obklopovat slabochy.
 3. Vyvarujete-li se slabostí v jakékoliv formě.
 4. Překonáte-li slabosti sami v sobě, nikoliv jen slovy nebo pouhým přáním, ale skutky.
 5. Uvědoměním si, že slabost je pouhý nedostatek vědomostí a schopností. Silný člověk se proto učí celý život.
 6. Nezabývejte se zbytečnostmi. Poznejte zbytečnosti ve své denní práci, ve svých zvycích.
 7. Naučte se milovat své úspěchy. Mnozí se domnívají, že je ješitné radovat se z vlastních úspěchů, ale to je omyl. Je to nutnost.
 8. Silný člověk má rád svůj osud, svoje povolání a svůj životní cíl a neměnil by je nikdy za žádnou cenu. To ho dělá silným.
 9. Sotva co v životě dokážete, budete-li nenáročným člověkem. Spokojíte-li se jen s tím, co vám život sám nabídne. Svět půjde kolem vás, protože svět patří jen náročným.
 10. Nevyžadujte nikdy od svého okolí uznání. Silný člověk ví velmi dobře, že opravové úspěchy nelze tvořit jen řečí, nýbrž vážnou prací, a že z nadprůměrných výkonů vychází pravá úcta, která se pak dostaví sama od sebe.
 1. Prací užitečnou a rozumnou. Práce vás činí nezávislým a buduje vaše sebevědomí.
 2. Určitým jasným cílem. Mějte plán nejen pro roky, ale i pro hodiny a minuty.
 3. Kázni, pravidelností, důsledností. Podřizujte se vlastnímu duchu. Pěstujte smysl pro organizaci spolupráce.
 4. Veselou myslí a humorem. Hledejte jasné body v životě.
 5. Silnou vůli. Nebojte se. Nenaříkejte. Věřte si. Počítejte s překážkami.
 6. Důsledností. Nedělejte nic na polovic.
 7. Rozvahou. Dvakrát měř, jednou řež. Buďte opatrní ve slibech. Držte dané slovo.
 8. Přívětivostí a slušným chováním.
 9. Pravdivostí a spravedlností.
 10. Klidem. Buďme pány sebe.
 1. Trochou trpělivosti.
 2. Minutou nezištnosti.
 3. Jedním přátelským slovem (možná dvěma).
 4. Trochou sebeovládání.
 5. Známkou loajality.
 6. Omluvou (pro to, co udělal druhý).
 7. Vznešenou myšlenkou.
 8. Trochou vděčnosti za prokázané dobrodiní.
 9. Přátelským obličejem (tam, kde to udělá druhému radost).
 10. Radostnou písní (vaší oblíbenou, která vás potěší).
 1. Tvořivý duch je nejcennější živel v každém podniku. Bez něj se podnik stane byrokracií.
 2. Tvořivý duch je vzácný. Většinou je ho nedostatek, lidé směřují k ustálené rutině, jež jim umožňuje denní práci zvládat s nejmenší námahou.
 3. Sklon k umrtvující jednotvárnosti se objevuje téměř vždy. Bojujte s tímto stavem.
 4. Podnik musí myslet. Musí být skupinou myslících lidí. Musí poskytnout odměny za přemýšlení a zlepšení.
 5. Nejdůležitější povinností každého vedoucího je udržovat a rozvíjet tvořivého ducha svých lidí.
 6. Tvořivého ducha nepodporujte komandováním a ovládáním. Tvořivý duch je podporován povzbuzováním, rozvíjením a cvičením.
 7. Tvořivému myšlení je možné se naučit!
 8. Tvořivost je otázkou vůle a reakcí na změnu. Nebojte se změn. Sami je vyhledávejte a záměrně se jim vystavujte.
 9. Inspirujte se od ostatních. Všímejte si svého okolí a lidí kolem sebe. Učte se od nejlepších.
 10. Nikdy nepromarněte příležitost přiučit se něčemu novému. Nevyhýbejte se novotám, vyhledávejte je.
 1. Nebuďte otrokem mínění druhých o sobě. Buďte samostatní. Jednáte-li správně a čestně, nemusí vás znepokojovat cizí mínění.
 2. Nepřivlastňujte si zásluhy druhých. Dbejte , abyste dosáhli cti vlastní prací. Lepší je malá svítilna s vlastním světlem, než velké cizí zrcadlo.
 3. Máte-li starosti a nedovedete-li se s nimi sami vypořádat, nežalujte a nesvěřujte se nikomu jinému než tomu, kdo vám opravdu dovede pomoci.
 4. Nebuďte mezi lidmi mrzoutem. Lidé vidí rádi jen usměvavé tváře.
 5. Chcete-li získat mezi lidmi trvale přízně a úcty, vyhýbejte se v rozmluvě s nimi pomluvám, úsměškům a ironii.
 6. Vyhněte se absolutně kritice, nepovažujte se za neomylného soudce.
 7. Neobtěžujte nikoho zbytečnými otázkami a nebuďte dětinsky zaujati vlastními názory.
 8. Buďte tím, čím jste vždy celým a stejným. Neměňte tvář každý den. S takovými lidmi je těžký život a nemilý styk.
 9. Neupouštějte od svých zásad, pokud jste přesvědčeni o jejich správnosti. Jednejte vždy důsledně. Vytyčte si plány a neslevujte z nich.
 10. Neposuzujte lidi podle jejich slov, ale podle jejich činů. Nebuďte zaujati proti lidem, kteří jsou k vám méně vlídní než k jiným. Snažte se, abyste nalezli jejich vnitřní cenu.